dnes je 21.6.2024

Lektori
Ing. Štefan Fabian, PhD.
Ing. Štefan Fabian, PhD.

Lektor Ing. Štefan Fabian, PhD. je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, kde po ukončení štúdia začal pracovať ako asistent a odborný asistent. Neskôr sa plne venoval práci vo verejných financiách, rozšíril si vzdelanie z oblasti štátnej správy v Ústave štátnej správy v Prahe, marketingu a ohodnocovania majetku podnikov v Centre ďalšieho vzdelávania, doktorandské štúdium na Ekonomickej univerzite, štúdium znalectva a lektorskej práce v rámci súkromnej praxe a práce v Centre ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave. Aktívne sa venuje lektorskej, pedagogickej a publikačnej činnosti. Je aktívnym audítorom, certifikovaným účtovníkom 3. stupňa – účtovník expert a daňovým poradcom. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií z oblasti účtovníctva verejného sektora a spoluautorom publikácií v oblastí účtovníctva podnikateľských subjektov. Je viceprezidentom Slovenskej komory audítorov.

Účtovanie o vlastných zdrojoch a záväzkoch RO a PO v roku 2024ZáznamGarancia

29.5.2024, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:11:43

... Webinár poskytuje vysvetlenie k špecifikám vymedzenia vlastných zdrojov a záväzkov ROPO a špecifikáciám účtovania. V príkladoch sú uvedené podrobné možnosti účtovania v rámci vlastných a cudzích zdrojov krytia majetku štátnych rozpočtových, príspevkových organizáciách a štátnych fondov. Webinár poskytuje ...

Prístupné pre: Účto a dane | Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Účtovanie o krátkodobom majetku RO a PO a zdrojoch jeho krytia v roku 2024ZáznamGarancia

26.4.2024, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:16:14

... Webinár poskytuje špecifiká s vymedzením krátkodobého majetku ROPO a jeho spôsobmi účtovania v rôznych štádiách jeho používania. V príkladoch sú uvedené podrobné možnosti účtovania v štádiu účtovania krátkodobého majetku v štátnych rozpočtových a príspevkových organizáciách a zdrojoch obstarania a krytia ...

Prístupné pre: Komplet

Účtovanie o dlhodobom majetku RO a PO a zdrojoch jeho krytia v roku 2024ZáznamGarancia

27.3.2024, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:17:14

... Webinár poskytuje špecifiká s vymedzením majetku ROPO a jeho spôsobmi účtovania v rôznych štádiách jeho používania. V príkladoch sú uvedené podrobné možnosti účtovania v štádiu obstarania, používania, vyraďovania majetku v štátnych rozpočtových a príspevkových organizáciách a zdrojoch obstarania a krytia ...

Prístupné pre: Komplet

Postupy účtovania pre RO a PO v roku 2024ZáznamGarancia

13.3.2024, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:26:06

... Prostredníctvom prezentácie sa oboznámime s postupom otvorenia účtovných kníh, zaúčtovaním konečných a začiatočných stavov v nadväznosti na Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. decembra 2022 č. MF/14522/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Príprava a zostavenie účtovnej závierky štátnych RO a PO za rok 2023ZáznamGarancia

30.1.2024, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:31:32

... Na webinári budú prezentované postupy vedúce k správnemu a preukaznému zotaveniu účtovnej závierky, rizikové položky, výsledky inventarizácie, postup zostavenia účtovnej závierky, nové opatrenia a metodické usmernenie MF SR k zostaveniu účtovnej závierky. Spomenieme nadväznosť účtovnej závierky na výkazy ...

Prístupné pre: Účto a dane | Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Nezabudnite si skontrolovať účtovníctvo v roku 2023-rezervy, opravné položky a časové rozlíšeniaZáznamGarancia

19.12.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:05:17

... Blíži sa koniec roku 2023 a s tým súvisiace práce s uzatvorením účtovníctva a zostavením účtovnej závierky. Týmto webinárom Vás chceme upozorniť na najčastejšie problémy, ktoré sú spojené so zostavovaním účtovnej závierky, hlavne s účtami, na ktorých sa spravidla neúčtuje počas roka, ale len ku dňu zostavenia ...

Prístupné pre: Účto a dane | Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Trojzdrojové financovanie neziskových organizácií a jeho praktické zachytenie v účtovníctveZáznamGarancia

26.9.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:59:50

... Neziskový sektor na rozdiel od verejného a podnikateľského nemá základný právno-normatívny dokument, ktorý by ho vymedzil a charakterizoval z pohľadu právnych foriem a osobitosti inštitútov. Spoločným znakom NÚJ je ich: - verejnoprospešná činnosť - samosprávne riadenie - samokontrola členskou základňou ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Osobitosti účtovania v štátnych rozpočtových organizáciách, štátnych príspevkových organizáciách a štátnych fondoch - aplikácia účtovania po zmenách od 1.1.2023ZáznamGarancia

30.6.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:05:54

... Prezentáciou k danému webináru poukážeme na vyvolané zmeny účtovníctva štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií a štátnych fondov. Odprezentujeme zmeny, ktoré prináša navrhnutý ekonomický systém. Poukážeme na zmeny vo vedení účtovníctva a nové možnosti zostavovania priebežnej účtovnej závierky ...

Prístupné pre: Komplet

Postupy účtovania pre štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a štátne účelové fondy, obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie od 1.1.2023 (právny stav k 17.3.2023)ZáznamGarancia

24.3.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:54:28

... V roku 2023 dochádza k zmene postupov účtovania. Doterajší systém spoločných postupov pre štátne a samosprávne organizácie, vyššie územní celky a obce sa rozdeľujú na postupy účtovania pre štátne rozpočtové a príspevkové organizácie a účelové fondy. Toto rozdelenie má za následok vytvorenie dvoch postupov ...

Prístupné pre: Komplet

Postupy účtovania pre štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a štátne účelové fondy, obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie od 1.1.2023 (právny stav k 14.2.2023)ZáznamGarancia

2.3.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:07

... V roku 2023 dochádza k zmene postupov účtovania. Doterajší systém spoločných postupov pre štátne a samosprávne organizácie, vyššie územní celky a obce sa rozdeľujú na postupy účtovania pre štátne rozpočtové a príspevkové organizácie a účelové fondy. Toto rozdelenie má za následok vytvorenie dvoch postupov ...

Premietnutie zmien v zákone č. 431/202 Z. z. o účtovníctve do účtovníctva a účtovnej závierky fyzických a právnických osôb po 1.1.2023 (právny stav k 18.1.2023)ZáznamGarancia

2.2.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:04:02

... Náročné zmeny v rámci ekonomiky našej spoločnosti si vyžadujú úpravy, ktoré sa premietajú aj do zákona o účtovníctve 431/2002 Z.z.. Obdobie podstatných zmien začalo v roku 2019 a pokračovalo v roku 2020 – 2022. Časť týchto zmien sa premieta do postupov účtovania podnikateľov. Rozhodujúca časť zahŕňa ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Vplyv zmien cien energií na účtovanie v ROPO a príspevkových organizáciách v roku 2022 a 2023ZáznamGarancia

17.10.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:05:48

... Webinár poskytne aktuálny pohľad na možnosti účtovania energií, spôsobe účtovania spotreby, aktivácie služieb, zúčtovanie bežných a kapitálových výdavkov v súvislosti k rekonštrukciami objektov v súvislosti s technickým zhodnocovaním objekktov. Dopady zvýšenia cien na výsledky hospodárenia a problémy ...

Prístupné pre: Komplet

Novela zákona o finančnej kontrole a auditeZáznam

20.5.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:05:32

... Zákon o finančnej kontrole a audite bol schválený v III. čítaní dňa 10. novembra 2015 v Národnej rade Slovenskej republiky s jeho účinnosťou od 1. januára 2016. V Zbierke zákonov vyšiel pod číslom 357/2015 Z. z. Témou príspevku je charakterizovanie základných zmien, ktoré zákon so sebou prináša. Bližšie ...

Prístupné pre: Účto a dane | Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Dary a vplyv na daňový základ rozpočtových a neziskových organizácií v roku 2022Záznam

20.5.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:09

... Problematika príjmov z daní a poskytovania darov je ovplyvnená charakterom prijatých a poskytnutých darov. Samotný charakter daru či na odpisovaný, neodpisovaný dlhodobý majetok, alebo finančný dar, zásoby určuje aj spôsob účtovania podľa postupov účtovania. Ďalej kým dary prijaté rozpočtovým, príspevkovým ...

Prístupné pre: Účto a dane | Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Účtovná závierka neziskových organizácií za rok 2021Záznam

10.3.2022, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:44:50

... Videoseminár prináša základný prehľad účtovnej závierky za rok 2021 subjektov nezaložených za účelom podnikania: Ukážeme si špecifiká účtovníctva hlavne v účtovaní: - predpisov pohľadávok podľa rôznych typov účtovných jednotiek zahrnutých medzi subjekty nezaložené na podnikanie na účtoch výnosov - ...

Workshop: Účtovná trieda 1 - ZásobyZáznam

15.11.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:03:25

... Videoseminár vo forme on-line workshopu sa venuje praktickým aplikáciám témy Zásob. Účtovná trieda 1, a teda Zásoby sú dôležitou súčasťou majetku. Vyskytujú sa v súvahe takmer každej podnikateľskej účtovnej jednotky. Sú súčasťou obežného majetku, pretože nie sú určené na dlhodobé používanie, ale ich ...

Účtovná trieda 0 - Dlhodobý majetokZáznam

22.9.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:10:39

... Videoseminár vo forme on-line workshopu vysvetľuje praktické aplikácie témy Dlhodobý majetok. Účtovná trieda 0, a teda Dlhodobý majetok je zložitá oblasť, keďže sa v nej nachádza podstatná časť majetku, ktorý tvorí základ podnikov. Lektor sa téme venuje nielen teoreticky, ale aj prostredníctvom príkladov ...

Účtovanie obchodných spoločností v roku 2021Záznam

29.7.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:02:41

... Lektor vo videoseminári ukázal špecifiká podnikateľských účtovných jednotiek z hľadiska vedenia správneho, preukazného a úplného účtovníctva a potrebou upraviť vedenie účtovníctva smernicou, ktorá špecificky rieši konkrétne postupy účtovania a vykazovania skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva. ...

Oceňovanie rastlinnej a živočíšnej výrobyZáznam

20.7.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:05:36

... Videoseminár sa venuje aktuálnej problematike oceňovanie zásob rastlinnej a živočíšnej výroby. Základ každého finančného účtovníctva je správne oceňovanie zásob, nevynímajúc poľnohospodárstvo a produkty rastlinnej a živočíšnej výroby. Dôležitosť problematiky oceňovania rastlinnej a živočíšnej produkcie ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Zmeny v zákone o účtovníctve a postupoch účtovania podnikateľov 2021Záznam

19.2.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:59:40

... Videoseminár sa zaoberá zmenami v zákone o účtovníctve a postupoch účtovania podnikateľov pre rok 2021 Videoseminár sa zaoberá zmenami v zákone o účtovníctve a postupoch účtovania podnikateľov pre rok 2021 a to nasledovne: stručne približuje predmet novely zákona o účtovníctve, vracia sa k zmenám ...

Účtovná závierka pre podnikateľov za rok 2020Záznam

12.2.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:11:32

... Videoseminár je zameraný na všeobecné informácie ohľadom účtovnej závierky pre podnikateľov za rok 2020 a postupov na úspešné zvládnutie zostavenia, schválenia a zverejnenia účtovnej závierky. Lektor sa zameriava na najväčšie problémy, ktoré sa pri zostavovaní účtovnej závierky najčastejšie opakujú. ...

Inventarizácia a účtovná závierka verejnej správy v roku 2020 a zmeny v roku 2021Záznam

25.1.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:08:56

... Inventarizácia a účtovná závierka verejnej správy v roku 2020 a zmeny v roku 2021 Inventarizácia a účtovná závierka verejnej správy v roku 2020 a zmeny v roku 2021 Obsah: Postup účtovnej závierky obcí, ich ROPO Smernica pre vykonanie účtovnej závierky Etapy účtovnej závierky Inventarizácia ...

Špecifiká účtovania poľnohospodárskych družstievZáznam

30.12.2020, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:26:51

... Témou videoseminára sú súvzťažnosti poľnohospodárskych družstiev, otázka ich fungovania, existencie a vplyv špecifík, ktoré sa v družstvách vytvárajú počas ich činnosti. Témou videoseminára sú súvzťažnosti poľnohospodárskych družstiev, otázka ich fungovania, existencie a vplyv špecifík, ktoré sa v družstvách ...

Odpisy, opravné položky a rezervy ROPO a obcíZáznam

23.11.2020, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:11:38

... Ing. Štefan Fabian, PhD. Tento videoseminár podrobne vysvetľuje odpisy, spôsob odpisovania aúčtovania odpisov. Vo videoseminári sú vysvetlené rozdiely medzi spôsobmi odpisovania, medzi odpismi aúčtovaním arozdiel medzi odpismi a opravnými položkami. Samostatne je vysvetlený pojem rezerv, spôsob tvorby ...

Obstaranie dlhodobého majetku vlastnou činnosťou a z transferov v obciachZáznam

16.10.2020, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:03:51

... Ing. Štefan Fabian, PhD. Zaoberá sa obstarávaním majetku obcí vlastnou činnosťou. Zameriava sa na vymedzenie pojmu majetku ako takého, dlhodobého majetku, spôsob obstarávania, zásady ako obec financuje majetok, ktorý vytvorí vlastnou činnosťou. Poukazuje na odlišnosti vlastnej činnosti od obstarávania ...

Prístupné pre: Komplet

Špecifiká dlhodobého majetku rozpočtových a príspevkových organizácií samosprávy a obcíZáznam

6.10.2020, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:00:22

... Ing. Štefan Fabian, PhD. Definovať dlhodobý majetok v rámci rôznych možností vymedzenia, poukázať na smernicu pre oceňovanie, odpisovanie a evidovanie majetku. Vysvetliť špecifiká majetku obcí a nimi zriadených RO a PO, nadobúdanie majetku, odpisovania, vyraďovanie majetku v nadväznosti na Zásady nakladania ...

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Pohľad Ing. Kataríny Kaszasovej, CA, FCCA, CIA na pôsobenie na Úrade pre dohľad nad výkonom auditu, stav a perspektívu audítorskej profesie a jej mandát v Európskom dvore audítorov

V podcaste - Pohľad Ing. Kataríny Kaszasovovej, CA, FCCA, CIA na pôsobenie na Úrade pre dohľad nad výkonom auditu, stav a perspektíva audíto...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Účtovanie pri finančnom a operatívnom prenájme - praktické príklady a riešenia

Lektor: Ing. Roman Juráš, DipIFR

Dátum: 24.6.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Povinný ESG report do konca roka 2024

Lektor: JUDr. Pavel Nechala, PhD.

Dátum: 27.6.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
jún 2024
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.6.2024 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...