dnes je 23.9.2023

Najnovšie videosemináre

Cestovné náhrady-zahraničnéZáznamGarancia

20.9.2023, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:07:06

... Témou dnešného webinára je vysvetlenie zahraničnej pracovnej cesty. Prejdeme si plnenia, ktoré vznikajú pri zahraničnej pracovnej ceste. Vysvetlíme si poskytnutie vreckového pri zahraničnej pracovnej ceste. Tak isto si povieme aj administráciu zahraničnej pracovnej cesty vrátane povinnosti vybavenia ...

Prístupné pre: Komplet

Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanieZáznamGarancia

20.9.2023, Mgr. Jozef Kubinec, MSc, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:35:51

... Obsahom webinára je predstavenie spoločensky zodpovedného verejného obstarávania a sociálneho verejného obstarávania. Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie je proces, pri ktorom verejný obstarávateľ nakupuje tovary, služby a stavebné práce, ktoré potrebuje, a pritom získava maximálnu hodnotu za ...

Prístupné pre: Komplet

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2023ZáznamGarancia

20.9.2023, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:21

... Obsahom webinára je prehľad zmien v zákone o odpadoch platných od 1.1.2023. Dôraz je kladený na nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom a s tým súvisiace zákazy. Zmeny sa budú týkať aj nakladania so stavebným odpadom a odpadom z demolácií a úpravy komunálnych odpadov. Obsahom webinára je prehľad ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Nastavenie prevádzkových poriadkov z hľadiska aktuálnych právnych noriem BOZPZáznamGarancia

20.9.2023, Mgr. Matej Trnavský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:40:14

... Prevádzkový poriadok má veľký význam v podpore a ochrane zdravia zamestnancov a osôb nachádzajúcich sa v prevádzke, nakoľko jeho súčasťou je hodnotenie rizika a súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnancov a osôb nachádzajúcich sa v prevádzke. Nie každý podnikateľ – to znamená fyzická osoba & ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Chat GPT a jeho využitie v marketinguZáznamGarancia

20.9.2023, Veronika Bošková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:41:10

... ChatGPT je jazykový model, ktorý dokáže generovať text na základe zadanej témy a kontextu. Vďaka tomu môže byť tento nástroj využitý v marketingu na mnoho spôsobov: na zlepšenie komunikácie so zákazníkmi, optimalizáciu nákladov na marketing, zvýšenie ziskov a zlepšenie celkového zážitku zákazníka. V ...

Prístupné pre: Komplet

Nariadenie o všeobecnej bezpečnosti výrobkov v roku 2023ZáznamGarancia

20.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:28:43

... Nové celoúnijné pravidlá sa snažia riešiť veľké spoločenské zmeny, ktoré ovplyvnili bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov v posledných dvoch desaťročiach. Ide najmä o narastajúci význam digitalizácie, nakupovanie cez internet, nový technologický vývoj a globalizované dodávateľské reťazce. S uvedeným súvisí ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Novinky v problematike DPH v roku 2023ZáznamGarancia

19.9.2023, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:54:28

... V úvode webinára sa zaoberáme prehľadom zmien, ktoré sa v zákone o DPH stali účinné od 1. januára 2023 a 1. apríla 2023. Detailnejšie sa zaoberáme vypustením registračnej povinnosti v osobitných prípadoch, možnostiam zrušenia registrácie, oprave odpočítanej dane pri krádeži drobného majetku, nevymožiteľnými ...

Prístupné pre: Komplet

Zmeny v Zákonníku práce 2023 - príklady a dopady na praxZáznamGarancia

13.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:26:38

... V priebehu roka 2023 došlo k niekoľkým novelizáciám Zákonníka práce. Predmetný webinár sa zameriava na signifikantné novely Zákonníka práce v kontexte praktických príkladov a dopadov na prax. V priebehu roka 2023 došlo k niekoľkým novelizáciám Zákonníka práce. Predmetný webinár sa zameriava na signifikantné ...

Prístupné pre: Komplet

Novela zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1.9.2023ZáznamGarancia

13.9.2023, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:37:51

... Obsahom príspevku je prehľad schválených zmien zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o znene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obsahom príspevku je prehľad schválených zmien zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Novela zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1.9.2023ZáznamGarancia

12.9.2023, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:46:49

... Obsahom príspevku je prehľad schválených zmien v školskej legislatíve, ktoré vyplývajú z novely školského zákona. Obsahom príspevku je prehľad schválených zmien v školskej legislatíve, ktoré vyplývajú z novely školského zákona. redefinícia ŠVVP, úpravy v predpripmárnom vzdelávaní, právny nárok na miesto ...

Prístupné pre: Komplet
Najpozeranejšie videosemináre

Fotovoltické inštalácie I.ZáznamGarancia

4.5.2023, Doc. Ing. Peter Janiga, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:24:46

... Prvá časť cyklu Fotovoltické inštalácie prináša základné informácie pre zorientovanie sa v problematike fotovoltických systémov. V úvode sú vysvetlené základné princípy a terminológia. Na konkrétnych príkladoch sú ukázané potenciály a riziká rôznych spôsobov umiestnenia, zapojenia a prevádzky fotovoltických ...

Exekúcia zrážkami zo mzdy - zmeny pre rok 2023ZáznamGarancia

29.11.2022, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:44:22

... Obsahom webinára je priblížiť problematiku exekúcie zrážkami zo mzdy, a to s dôrazom na aktuálne zmeny. Webinár sa zaoberá problematickými otázkami, ktoré patria medzi najdiskutovanejšie v praxi. Zároveň poukazuje nielen na postavenie súdneho exekútora a zamestnanca, ale taktiež aj na status platiteľa ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Register partnerov verejného sektoraZáznam

24.10.2019, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:26:18

... JUDr. Ivan Syrový, PhD. Cieľom príspevku je priblížiť divákovi inštitút registra partnerov verejného sektora (RPVS) ako dôležitý register pre podnikateľov. Autor poukazuje na používaný pojem konečného užívateľa výhod (KUV), tento vysvetľuje, poukazuje na rozdiel medzi spoločníkom akonečným užívateľom ...

Prístupné pre: Komplet

Prehľad mimoriadnych opatrení v daňovej a účtovnej oblastiZáznam

30.4.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:23:46

... Video uvádza do zmien, ktoré boli vykonané vnadväznosti na prijímanie mimoriadnych opatrení na zmiernenie následkov pandémie spôsobenej chorobou COVID-19, ato mimoriadnych opatrení vdaňovej aúčtovnej oblasti. Mimoriadne opatrenia boli vtýchto oblastiach prijaté vrámci zákona č. 67/2020 Z. z. ajeho dvoch ...

Odklad v platení odvodov na sociálne poistenie a preddavkov na zdravotné poistenie a odpustenie povinnosti zaplatiť poistné na sociálne poistenie - novely zákona o sociálnom poistení v mesiaci apríl 2020Záznam

5.5.2020, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:32:37

... PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová Video sa zaoberá dvomi aktuálnymi novelami k zákonu o sociálnom poistení, a súvisiacimi nariadeniami vlády SR, ktoré v snahe o zmiernenie negatívnych dopadov mimoriadnej situácie a núdzového stavu, súvisiacimi s ochorením COVID-19, zaviedla Vláda SR. Prvá novela zavádza ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet
Najnovšie Právne predpisy
  • 315/2023 Z.z. novela zák. č. 595/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 1.8.2023 v čiastke č. 99)
  • 326/2023 Z.z. o podrobnostiach manažmentu rizík v súvislosti s plochami povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu (vyšlo dňa: 12.8.2023 v čiastke č. 104)
  • 327/2023 Z.z. ustanovuje vyššiu sumu základnej zložky mzdy profesionálneho náhradného rodiča (vyšlo dňa: 16.8.2023 v čiastke č. 105)
  • 329/2023 Z.z. o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 17.8.2023 v čiastke č. 106)
  • 335/2023 Z.z. vykonáva niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente (vyšlo dňa: 22.8.2023 v čiastke č. 109)
  • 351/2023 Z.z. ustanovuje obsah, štruktúra, forma, podmienky a spôsob priebežnej aktualizácie a lehoty na zverejnenie kľúčových informácií o dôchodkovom fonde (vyšlo dňa: 5.9.2023 v čiastke č. 114)
  • 352/2023 Z.z. ustanovuje vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa (vyšlo dňa: 5.9.2023 v čiastke č. 114)
  • 353/2023 Z.z. novela op. č. 411/2019 Z. z. (vyšlo dňa: 5.9.2023 v čiastke č. 114)
  • 360/2023 Z.z. novela nar. vl. č. 93/2022 Z. z. (vyšlo dňa: 15.9.2023 v čiastke č. 119)
  • 363/2023 Z.z. novela nar. vl. č. 109/2022 Z. z. (vyšlo dňa: 15.9.2023 v čiastke č. 119)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

26.9.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2023. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

17.10.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

26.10.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Ako uzavrieť účtovníctvo po smrti podnikateľa

Lektor: Ing. Lucia Sandtner, PhD.

Dátum: 26.9.2023

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zmeny v stravnom od 1.10.2023

Lektor: Ing. Ľuboslava Minková

Dátum: 27.9.2023

Čas konania: 15:30 - 16:30

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
september 2023
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.9.2023 - Spotrebná daň zo zemného plynu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...