dnes je 30.5.2024

Najnovšie videosemináre

Účtovanie o vlastných zdrojoch a záväzkoch RO a PO v roku 2024ZáznamGarancia

29.5.2024, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:11:43

... Webinár poskytuje vysvetlenie k špecifikám vymedzenia vlastných zdrojov a záväzkov ROPO a špecifikáciám účtovania. V príkladoch sú uvedené podrobné možnosti účtovania v rámci vlastných a cudzích zdrojov krytia majetku štátnych rozpočtových, príspevkových organizáciách a štátnych fondov. Webinár poskytuje ...

Prístupné pre: Účto a dane | Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

GMO v roku 2024ZáznamGarancia

29.5.2024, Stanislava Lukáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:33:38

... GMO je stále veľmi diskutovanou témou najmä v súčasnosti, keď Európska komisia pripravila návrh o nových genómových technikách (NGT). Cieľom je zvýšiť udržateľnosť a zároveň odolnosť potravinového systému prostredníctvom vývoja vylepšených odrôd rastlín. Niekoľko NGT výrobkov je už na trhu alebo v procese ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Schválená novela zákona č. 50/1976 Zb.ZáznamGarancia

29.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:32:41

... Dňa 10.1.2024 vláda SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – nové znenie. Cieľom predmetného webinára je priblížiť vybrané aspekty ...

Prístupné pre: Komplet

Pripravované zmeny v pracovnom práve v roku 2024ZáznamGarancia

29.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:28:48

... Dňa 27. marca 2024 vláda Slovenskej republiky schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Účinnosť sa navrhuje od 1. augusta 2024. Cieľom predmetného webinára je priblížiť zmeny, ktoré novela zavedie do praxe. Dňa 27. marca 2024 ...

Prístupné pre: Komplet

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2024ZáznamGarancia

29.5.2024, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:02

... Obsahom webinára je prehľad zmien v zákone o odpadoch platných od 1.1.2024. Dôraz je kladený na pripravované zmeny v roku 2024. Zmeny sa budú týkať úpravy komunálnych odpadov, nových reportingových povinností pri obaloch a batérií a akumulátorov a poplatkov za skládkovanie. Obsahom webinára je prehľad ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.4.2024 v súvislosti s reformou stavebnej legislatívyZáznamGarancia

29.5.2024, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:24:17

... Predmetom videa je prehľad zmien zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP), ktoré priniesli novely č. 205/2023 Z. z. a 46/2024 Z. z., týkajúce sa problematiky zmien v územnom plánovaní a reformy stavebnej legislatívy. Výklad je štruktúrovaný podľa týchto dvoch noviel ZDP. Predmetom videa je prehľad ...

Posledné novely zákona o verejnom obstarávaníZáznamGarancia

28.5.2024, Mgr. Ľubomír Kubička, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:39:53

... Posledné mesiace prinášajú opäť raz snahu o zmenu pravidiel verejného obstarávania. Momentálne sú v legislatívnom procese dva zákony, ktoré sa tejto témy dotýkajú - priama novela zákona o verejnom obstarávaní z dielne MIRRI a zákon o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu ...

Prístupné pre: Komplet

Čo by bolo dobré aby si školy zapracovali do materiálov z pohľadu novej legislatívyZáznamGarancia

28.5.2024, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:31:55

... Obsahom webinára je prehľad najčastejšie používaných vnútorných aktov riadenia školy v nadväznosti na ich účelové určenie a obsahové zameranie. Uvádza aj odporúčané postupy pri ich tvorbe. Následne sa zameriava na najvýznamnejšie dokumenty, do ktorých sa premietajú podrobnosti z ustanovení právnych predpisov ...

Prístupné pre: Komplet

Elektronická archivácia dokumentov z pohľadu účtovníctva v roku 2024 - príklady z praxeZáznamGarancia

28.5.2024, Ing. Roman Juráš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:59:30

... Webinár sa zameriava na elektronické vedenie účtovnej dokumentácie, tzv. digitalizáciu a nadväzne na to na elektronickú archiváciu dokumentácie. Popisuje základné legislatívne východiská pre elektronickú archiváciu dokumentov, ako aj možnosti vedenia elektronickej dokumentácie. Záver popisuje dobu uchovávania ...

Prístupné pre: Účto a dane | Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Zmeny v zákone o DPH v roku 2024ZáznamGarancia

28.5.2024, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:44

... V úvode webinára si pripomenieme účinnosť novely zákona o DPH, prijatej ešte v roku 2022, a to konkrétne týkajúcej sa záznamovej povinnosti tuzemských poskytovateľov platobných služieb. Témou sú aj účinné zmeny v roku 2024. Ďalej sa zaoberáme kľúčovými zmenami vládnych zmien zákona o DPH, ktorý bol schválený ...

Prístupné pre: Účto a dane | Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet
Najpozeranejšie videosemináre

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19Záznam

4.5.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:17:14

... Ing. Peter Gallovič Vysvetlenie fungovania systému nakladania skomunálnymi odpadmi vdobe výnimočného stavu aspôsobu nakladania sochrannými pomôckami (rúška, rukavice,...) vkontexte šírenia korovavírusu. Podrobnosti ohľadom zaradenia ochranných pomôcok (rúška, rukavice,...) pri jednotlivých subjektoch ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Prehľad mimoriadnych opatrení v daňovej a účtovnej oblastiZáznam

30.4.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:23:46

... Video uvádza do zmien, ktoré boli vykonané vnadväznosti na prijímanie mimoriadnych opatrení na zmiernenie následkov pandémie spôsobenej chorobou COVID-19, ato mimoriadnych opatrení vdaňovej aúčtovnej oblasti. Mimoriadne opatrenia boli vtýchto oblastiach prijaté vrámci zákona č. 67/2020 Z. z. ajeho dvoch ...

Transferové oceňovanie za rok 2023ZáznamGarancia

24.4.2024, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:49:56

... Vysvetlíme si zmeny v transferovom oceňovaní v roku 2023 (novela ZDP č. 490/2022 Z. z.), prierez legislatívou, identifikáciu závislých osôb, metódy transferového oceňovania, úpravy základu dane súvisiace s transferovým oceňovaním, Smernicu OECD a jej význam. Spomenieme tiež zmeny Usmernenia MF SR od ...

Prístupné pre: Komplet

Návrat zamestnanca do práce počas koronakrízy a po jej skončeníZáznam

4.5.2020, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:39:34

... JUDr. Lucia Sabová Danková Kríza COVID-19 vyvíja tlak na zamestnávateľov aj zamestnancov. Ponúkame náhľad do možností zamestnávateľa, ako sa môže vysporiadať stouto situáciou vnadväznosti na zmeny Zákonníka práce. Oboznámime Vás sdokumentom vydaným Agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Účtovná závierka pre podnikateľov za rok 2023ZáznamGarancia

27.3.2024, Ing. Roman Juráš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:20

... Webinár sa sústreďuje na základné povinnosti účtovných jednotiek pre ukončením účtovného roka. Popisuje postupy, ktoré treba vykonať pred samotným zostavením účtovnej závierky. Ďalej vymenúva dôležité legislatívne povinnosti účtovných jednotiek pred skončením roka 2023. Cieľom je priviesť účtovnú jednotku ...

Najnovšie Právne predpisy
  • 102/2024 Z.z. novela zák. č. 222/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 17.5.2024 v čiastke č. 50)
  • 103/2024 Z.z. novela zák. č. 280/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 17.5.2024 v čiastke č. 50)
  • 104/2024 Z.z. novela op. č. 566/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 17.5.2024 v čiastke č. 50)
  • 105/2024 Z.z. novela zák. č. 431/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 20.5.2024 v čiastke č. 51)
  • 106/2024 Z.z. o správcoch úverov a nákupcoch úverov (vyšlo dňa: 20.5.2024 v čiastke č. 51)
  • 107/2024 Z.z. novela zák. č. 566/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 20.5.2024 v čiastke č. 51)
  • 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa (vyšlo dňa: 22.5.2024 v čiastke č. 52)
  • 109/2024 Z.z. novela niektorých zákonov v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia (vyšlo dňa: 22.5.2024 v čiastke č. 52)
  • 112/2024 Z.z. o údajoch poskytovaných do centrálneho informačného systému štátnej služby a o používateľskom účte (vyšlo dňa: 23.5.2024 v čiastke č. 53)
  • 113/2024 Z.z. o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 23.5.2024 v čiastke č. 53)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

LinkedIn – prakticky pre personalistov

11.6.2024, Bratislava alebo ONLINE, Ivana Brutenič, Jana Sliacka

Praktický workshop, počas ktorého si rady a tipy vyskúšate priamo na svojom PC. Zmeny môžete rovno aplikovať a začať LinkedIn využívať efektívnejšie. Využite databázu 500 000 Slovákov a 1 200 000 Čechov na LinkedIne efektívne a nájdite ľudí, ktorí nie sú na pracovných portáloch. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2024

11.6.2024, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Špecialista pracovného práva

19.6.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.

Vzdelávací kurz poskytuje originálne zloženie tém z oblasti pracovného práva: vybrané časti zákonníka práce, GDPR pre personalistov, sociálny fond a nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Pohľad Ing. Kataríny Kaszasovej, CA, FCCA, CIA na pôsobenie na Úrade pre dohľad nad výkonom auditu, stav a perspektívu audítorskej profesie a jej mandát v Európskom dvore audítorov

V podcaste - Pohľad Ing. Kataríny Kaszasovovej, CA, FCCA, CIA na pôsobenie na Úrade pre dohľad nad výkonom auditu, stav a perspektíva audíto...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Novela zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja od 1.7.2024

Lektor: Ing. Lucia Sandtner, PhD.

Dátum: 4.6.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2024

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 5.6.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
máj 2024
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
Najbližšia daňová povinnosť
31.5.2024 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...