dnes je 15.7.2024

Najnovšie videosemináre

ZŤP a chránené dielneZáznamGarancia

11.7.2024, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:03:13

... Webinár reaguje na aktuálne otázky účastníkov z praxe (mzdové účtovníčky, personalisti, HR manažéri) vo vzťahu k uplatňovaniu špecifík, týkajúcich sa zamestnávania zamestnancov so zdravotným postihnutím, ako fyzických osôb znevýhodnených na trhu práce a potrebujúcich osobitný prístup pri začlenení do ...

Prístupné pre: Komplet

Novela zákona o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024ZáznamGarancia

10.7.2024, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:28

... Webinár sa týka nového zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý nadobudne účinnosť dňa 1.7.2024. Dôvodom prijatia tohto zákona je najmä modernizácia doterajšej právnej úpravy a súlad s európskymi právnymi predpismi. V úvode prezentácie sa venujeme dôvodom prijatia novej právnej úpravy, pričom uvádzame aj ...

Prístupné pre: Komplet

Minimálna daň pre právnické osoby od roku 2024ZáznamGarancia

10.7.2024, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:30:18

... Predmetom videa je oboznámenie s inštitútom minimálnej dane z príjmov právnickej osoby (PO), ktorá bola do zákona o dani z príjmov zavedená s účinnosťou od 1.1.2024. Do konca roka 2017, kedy sa naposledy platila minimálna daň, bol tento inštitút obsiahnutý v zákone o dani z príjmov pod názvom paušálna ...

Prístupné pre: Komplet

Zmeny v zákone o potravináchZáznamGarancia

10.7.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:32:31

... Cieľom webinára je priblížiť poslednú novelu Zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách. Následne do pozornosti uvádzame praktické situácie a záverom vybrané rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Cieľom webinára je priblížiť poslednú novelu Zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách. Následne do ...

Prístupné pre: Komplet

Novela zákona o účtovníctve v kontexte novely zákona o štatutárnom audite od 1.6.2024ZáznamGarancia

10.7.2024, Ing. Lucia Sandtner, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:00:00

... Na webinári hovoríme o novele Zákona o účtovníctve v súvislosti s povinnosťou vykazovania informácií o udržateľnosti, implementácii Smernice CSRD, taktiež o cieľoch a dopade Smernice aj na malé a stredné podniky, o povinnosti vykazovať informácie vo výročnej správe, ako aj o povinnosti overovať údaje ...

Prístupné pre: Komplet

Zákon o sociálnom poistení - zmeny účinné od 1.3.2024, 1.6.2024 a 1.7.2024ZáznamGarancia

10.7.2024, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:00:00

... Webinár reaguje na aktuálne otázky účastníkov z praxe (mzdové účtovníčky, personalisti, HR manažéri) vo vzťahu k uplatňovaniu zmien v zákone o sociálnom poistení, nárokov na dávky, procesných postupov Sociálnej poisťovne a ostatných ústredných orgánov štátnej správy zúčastnených na sociálnom zabezpečení ...

Prístupné pre: Komplet

Vyhláška úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR o územnotechnických požiadavkách na výstavbu od 1.4.2024ZáznamGarancia

10.7.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:31:00

... Dňa 1. apríla 2024 nadobudla účinnosť Vyhláška č. 69/2024 Z. z. Predmetná vyhláška ustanovuje územnotechnické požiadavky na výstavbu pri spracovaní územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov. Cieľom webinára je priblížiť obsah a vybrané ustanovenia danej vyhlášky. Dňa 1. apríla 2024 ...

Prístupné pre: Komplet

Umelá inteligencia a ochrana osobných údajovZáznamGarancia

10.7.2024, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:00:00

... Vzťah medzi umelou inteligenciou a ochranou osobných údajov je dôležitou témou v súčasnej digitálnej dobe. Umelá inteligencia môže byť využívaná na spracovanie a analýzu veľkého množstva osobných údajov, čo prináša určité výzvy a otázky v oblasti ochrany súkromia. Umelá inteligencia ale môže predstavovať ...

Prístupné pre: Komplet

Novinky a trendy v osvetlení v roku 2024ZáznamGarancia

1.7.2024, prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:15:41

... Prehľadová prednáška o najnovších poznatkoch a trendoch v oblasti svetelnej techniky s perspektívami ďalšieho rozvoja k udržateľnému zdravému osvetleniu. Na základe odborných prognóz a vedeckovýskumnej stratégie Medzinárodnej komisie pre osvetlenie naznačuje, akým smerom sa uberá svetelná technika v ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2024ZáznamGarancia

1.7.2024, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:00

... Obsahom webinára je prehľad zmien v zákone o odpadoch platných od 1.1.2024. Dôraz je kladený na pripravované zmeny v roku 2024. Zmeny sa budú týkať úpravy komunálnych odpadov, nových reportingových povinností pri obaloch a batérií a akumulátorov a poplatky za skládkovanie. Obsahom webinára je prehľad ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet
Najpozeranejšie videosemináre

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19Záznam

4.5.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:17:14

... Ing. Peter Gallovič Vysvetlenie fungovania systému nakladania skomunálnymi odpadmi vdobe výnimočného stavu aspôsobu nakladania sochrannými pomôckami (rúška, rukavice,...) vkontexte šírenia korovavírusu. Podrobnosti ohľadom zaradenia ochranných pomôcok (rúška, rukavice,...) pri jednotlivých subjektoch ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Transferové oceňovanie za rok 2023ZáznamGarancia

24.4.2024, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:49:56

... Vysvetlíme si zmeny v transferovom oceňovaní v roku 2023 (novela ZDP č. 490/2022 Z. z.), prierez legislatívou, identifikáciu závislých osôb, metódy transferového oceňovania, úpravy základu dane súvisiace s transferovým oceňovaním, Smernicu OECD a jej význam. Spomenieme tiež zmeny Usmernenia MF SR od ...

Prístupné pre: Komplet

Návrat zamestnanca do práce počas koronakrízy a po jej skončeníZáznam

4.5.2020, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:39:34

... JUDr. Lucia Sabová Danková Kríza COVID-19 vyvíja tlak na zamestnávateľov aj zamestnancov. Ponúkame náhľad do možností zamestnávateľa, ako sa môže vysporiadať stouto situáciou vnadväznosti na zmeny Zákonníka práce. Oboznámime Vás sdokumentom vydaným Agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Účtovná závierka pre podnikateľov za rok 2023ZáznamGarancia

27.3.2024, Ing. Roman Juráš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:20

... Webinár sa sústreďuje na základné povinnosti účtovných jednotiek pre ukončením účtovného roka. Popisuje postupy, ktoré treba vykonať pred samotným zostavením účtovnej závierky. Ďalej vymenúva dôležité legislatívne povinnosti účtovných jednotiek pred skončením roka 2023. Cieľom je priviesť účtovnú jednotku ...

Účtovanie o dlhodobom majetku RO a PO a zdrojoch jeho krytia v roku 2024ZáznamGarancia

27.3.2024, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:17:14

... Webinár poskytuje špecifiká s vymedzením majetku ROPO a jeho spôsobmi účtovania v rôznych štádiách jeho používania. V príkladoch sú uvedené podrobné možnosti účtovania v štádiu obstarania, používania, vyraďovania majetku v štátnych rozpočtových a príspevkových organizáciách a zdrojoch obstarania a krytia ...

Prístupné pre: Komplet
Najnovšie Právne predpisy
  • 142/2024 Z.z. o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete (vyšlo dňa: 27.6.2024 v čiastke č. 67)
  • 143/2024 Z.z. novela zák. č. 250/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 27.6.2024 v čiastke č. 67)
  • 145/2024 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. a č. 328/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 27.6.2024 v čiastke č. 67)
  • 157/2024 Z.z. o Slovenskej televízii a rozhlase (vyšlo dňa: 1.7.2024 v čiastke č. 69)
  • 160/2024 Z.z. novela zák. č. 404/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 4.7.2024 v čiastke č. 72)
  • 161/2024 Z.z. novela zák. č. 143/1998 Z. z. (vyšlo dňa: 4.7.2024 v čiastke č. 72)
  • 167/2024 Z.z. novela zák. č. 269/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2024 v čiastke č. 73)
  • 172/2024 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. a č. 91/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2024 v čiastke č. 73)
  • 178/2024 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 12.7.2024 v čiastke č. 75)
  • 179/2024 Z.z. novela zák. č. 343/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 12.7.2024 v čiastke č. 75)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Ako sa pripraviť na kontrolu z inšpektorátu práce

15.8.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Lucia Sabová Danková

Kontroly z Inšpekcie práce na Slovensku pribúdajú a Vy neviete či máte všetky "papiere" správne vyplnené, opečiatkované? Prídite sa poradiť s našou lektorkou JUDr. Luciou Sabovou Dankovou, aby kontrola u Vás prebehla v poriadku. Prihláška tu!

Závislá práca v roku 2024 – Kedy je zamestnávanie živnostníkov nelegálne

15.8.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

NOVINKA. Kedy je zamestnávanie živnostníkov legálne a kedy už nelegálne? Zorientujte sa v problematike a vyhnite sa možným sankciám. Skúsená odborníčka na problematiku pracovného práva vás oboznámi s aktuálne platnou legislatívou a poukáže na najčastejšie pochybenia z praxe. Prihláška tu!

Microsoft Copilot: Váš AI asistent

11.9.2024, ONLINE, Peter Jankovič

Zoznámime vás s Microsoft Copilotom, ako výborným AI asistentom. Počas webinára vám vysvetlíme, ako Copilot funguje v jednotlivých aplikáciách, ako s Copilotom komunikovať a ako efektívne využiť jeho potenciál. Všetko predstavíme na názorných ukážkach. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Pohľad Ing. Kataríny Kaszasovej, CA, FCCA, CIA na pôsobenie na Úrade pre dohľad nad výkonom auditu, stav a perspektívu audítorskej profesie a jej mandát v Európskom dvore audítorov

V podcaste - Pohľad Ing. Kataríny Kaszasovovej, CA, FCCA, CIA na pôsobenie na Úrade pre dohľad nad výkonom auditu, stav a perspektíva audíto...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zákon o sociálnom poistení - zmeny účinné od 1.7.2024 a súvisiaca aplikačná prax

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 25.7.2024

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zaraďovanie hnuteľného majetku do odpisových skupín - odpisové skupiny 0 až 4

Lektor: Ing. Lucia Sandtner, PhD.

Dátum: 29.7.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
júl 2024
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
Najbližšia daňová povinnosť
15.7.2024 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...