dnes je 19.8.2022

Najnovšie videosemináre

Zmeny v Zákonníku práce od 1.1.2023ZáznamGarancia

16.8.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:41:14

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Novela Zákonníka práce účinná od 1. januára 2023 prináša ďalšie zmeny v oblasti pracovného práva, ktoré sa dotýkajú rôznych pracovnoprávnych oblastí, a niektoré sú aj reakciou na úskalia aplikačnej praxe či digitalizáciu prostredia. Predovšetkým dochádza k uľahčeniu a zjednodušeniu ...

Prístupné pre: Účto a dane | Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Horľavé kvapalinyZáznamGarancia

16.8.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:39:46

... Ing. Lukáš Židík Vo webinári sa budeme zaoberať horľavými kvapalinami, na začiatku si rozoberieme čo to vlastne sú tie horľavé kvapaliny a čo všetko za ne môžeme považovať. Ďalšou dôležitou časťou je ich rozdelenie do tried nebezpečnosti a následne ako ich správne označiť či už pri preprave, skladovaní ...

Prístupné pre: Enviro | BOZP | Komplet

Ako emočne zvládnuť túto dobu alias aké zručnosti sú viac ako žiadúce?ZáznamGarancia

16.8.2022, PaedDr. Elena Moravčíková, ACC, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:00:43

... PaedDr. Elena Moravčíková, ACC Neviete, ako sa vysporiadať s aktuálnou situáciou? Vnímate na sebe, že to má na vás negatívny vplyv? Na dnešnom webinári sa dozviete, ako zostať autentický, ako pracovať so svojim emočným stavom a ako rozvíjať svoje silné stránky, za využitia kritického myslenia a poznania ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývaniaZáznamGarancia

16.8.2022, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:47

... JUDr. Ivan Syrový, PhD. Vo webinári sa budeme venovať novému zákonu o podpore nájomného bývania, ktorý schválila Národná rada Slovenskej republiky. Osobitne sa zameriame na podmienky, ktoré musí spĺňať osoba, ktorá má záujem o nájomné bývanie, vrátane poukázania na osobitosti nájomného vzťahu, rozdiel ...

Prístupné pre: Komplet

Odborná príprava protipožiarnej hliadkyZáznamGarancia

16.8.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:47:18

... Ing. Lukáš Židík Vo webinári sme sa zaoberali protipožiarnou hliadkou. Rozdelili sme si hliadku z hľadiska vyhlášky 121/2002 Z.z. a následne sme si povedali povinnosti hliadky podľa druhu činnosti, či pracoviska. Ďalej sme si povedali ako správne vykonať odbornú prípravu protipožiarnej hliadky, na čo ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Zmeny v zákone o odpadoch - platné od 1.1.2023ZáznamGarancia

11.8.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:48:58

... Ing. Peter Gallovič Úvodom webinára sú informácie o súčasnom stave právnych predpisov v odpadovom hospodárstve s poukázaním na poslene schválené zmeny a pripravované zmeny. Hlavná časť webinára je venovaná zmenám platným od 1.1.2023, respektíve koncom roku 2022. V závere je prehľad posledné schválených ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Pripravovaná novela zákona o katastri nehnuteľnosti od 1.1.2023ZáznamGarancia

8.8.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:49:50

... JUDr. Lucia Filagová Webinár je venovaný pripravovanej novele katastrálneho zákona s poukazom na to, ako je nastavená právna úprava teraz a aké je jej nové pripravované znenie. V rámci webinára je na praktických ukážkach demonštrovaná prax správnych orgánov na úseku katastra podľa aktuálne platného katastrálneho ...

Prístupné pre: Komplet

Atestačné konanie - atestačné portfólio.ZáznamGarancia

21.7.2022, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:43

... PaedDr. Darina Výbohová, PhD. Od účinnosti Zákona č. 138/2019 Z. z., sú predmetom diskusie medzi pedagogickými a odbojnými zamestnancami škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci otázky o zmenách v atestačnom konaní oproti procesu, ktorý bol nastavený v legislatíve platnej do roku 2019. ...

Prístupné pre: Komplet

Zmluva o dielo v roku 2022ZáznamGarancia

21.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:42:20

... Mgr. Laura Fotopulosová Video sa venuje problematike zmluvy o dielo. V prvej časti sa stručne venujeme vymedzeniu pojmu zmluva o dielo a súčasnému dualizmu právnej úpravy tohto zmluvného typu. Následne sa video venuje právnej úprave zmluvy o dielo podľa Občianskeho zákonníka. Na záver je video venované ...

Prístupné pre: Komplet

Nový zákon o výstavbe od 1. Apríla 2024 a nový zákon o územnom plánovaní od 1. Apríla 2024ZáznamGarancia

21.7.2022, Mag. Annamária Tóthová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:10

... Mag. Annamária Tóthová Videoseminár sa venuje schválenému zneniu zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe, ktoré nadobudnú účinnosť 1.4.2024. Webinár sa bližšie venuje novým kompetenciám úradov, úprave územného plánovania, či povoľovacích konaní pre umiesťovanie a uskutočňovanie stavieb. Videoseminár ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet
Najpozeranejšie videosemináre

Aktuálny stav mzdovej agendy od 1.1.2018Záznam

28.11.2017, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:30:06

... Videozáznam sumarizuje legislatívne schválené zmeny v mzdovej oblasti platné od 1.1.2018. V oblasti Zákonníka práce si prejdeme hodnoty minimálne mzdy, minimálnych mzdových nárokov a príplatkov ku mzde. V oblasti sociálneho poistenia si spomenieme odvodovú úľavu, maximálne vymeriavacie ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Novela zákona o dani z príjmov č. 344/2017 Z. z. so zameraním na PO, účinná od 1.1.2018 a 1.1.2019Záznam

5.1.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:33:53

... Ing. Peter Horniaček Video uvádza do jednotlivých oblastí novely zákona o dani z príjmov so zameraním na PO s účinnosťou od 1.1.2018, ktorá bola schválená na zasadnutí NR SR 7.12.2017. V úvodnej časti sa ozrejmuje zámer navrhnutej novely a jej jednotlivé časti. Následne sa ozrejmujú časti, ktorými sa ...

Register partnerov verejného sektoraZáznam

24.10.2019, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:26:18

... JUDr. Ivan Syrový, PhD. Cieľom príspevku je priblížiť divákovi inštitút registra partnerov verejného sektora (RPVS) ako dôležitý register pre podnikateľov. Autor poukazuje na používaný pojem konečného užívateľa výhod (KUV), tento vysvetľuje, poukazuje na rozdiel medzi spoločníkom akonečným užívateľom ...

Prístupné pre: Komplet

Nové pravidlá riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia v SR účinné od 1. júla 2019Záznam

20.12.2018, JUDr. Toško Beran, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:43:51

... JUDr. Toško Beran Nové pravidlá riešenia sporov vychádzajú z OECD projektu BEPS (Akcia 14) a Smernice Rady (EÚ) o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia v Európskej únii. Ich zámerom je najmä zamedzenie dvojitého zdanenia a zachovanie s tým súvisiacich práv dotknutých daňových subjektov. ...

Odklad v platení odvodov na sociálne poistenie a preddavkov na zdravotné poistenie a odpustenie povinnosti zaplatiť poistné na sociálne poistenie - novely zákona o sociálnom poistení v mesiaci apríl 2020Záznam

5.5.2020, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:32:37

... PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová Video sa zaoberá dvomi aktuálnymi novelami k zákonu o sociálnom poistení, a súvisiacimi nariadeniami vlády SR, ktoré v snahe o zmiernenie negatívnych dopadov mimoriadnej situácie a núdzového stavu, súvisiacimi s ochorením COVID-19, zaviedla Vláda SR. Prvá novela zavádza ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet
Najnovšie Právne predpisy
  • 248/2022 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 9.7.2022 v čiastke č. 79)
  • 249/2022 Z.z. novela niektorých zákonov v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia (vyšlo dňa: 12.7.2022 v čiastke č. 80)
  • 250/2022 Z.z. novela zák. č. 442/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 12.7.2022 v čiastke č. 80)
  • 253/2022 Z.z. novela zák. č. 569/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 19.7.2022 v čiastke č. 82)
  • 256/2022 Z.z. novela zák. č. 251/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 21.7.2022 v čiastke č. 83)
  • 257/2022 Z.z. novela zák. č. 330/1991 Zb. (vyšlo dňa: 21.7.2022 v čiastke č. 83)
  • 264/2022 Z.z. o mediálnych službách zákon o mediálnych službách (vyšlo dňa: 23.7.2022 v čiastke č. 85)
  • 267/2022 Z.z. novela zák. č. 576/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 23.7.2022 v čiastke č. 85)
  • 281/2022 Z.z. o sumách stravného (vyšlo dňa: 6.8.2022 v čiastke č. 92)
  • 282/2022 Z.z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách (vyšlo dňa: 6.8.2022 v čiastke č. 92)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

13.9.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

20.9.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

26.9.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Elektronická PN

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 23.8.2022

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zmeny v zákone o verejnom obstarávaní v roku 2023

Lektor: Mgr. Jozef Kubinec, MSc

Dátum: 25.8.2022

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
august 2022
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.8.2022 - Spotrebná daň z minerálneho oleja

Ďalšie povinnosti pre tento deň...