dnes je 3.2.2023

Najnovšie videosemináre

Platenie preddavkov na daň z príjmov PO v roku 2023ZáznamGarancia

31.1.2023, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:44:20

... Predmetom webinára bude problematika platenia preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2023. Výklad bude vedený na základe platného metodického pokynu k plateniu preddavkov. Problematika platenia preddavkov bude rozdelená na platenie preddavkov do lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce ...

Transferové oceňovanieZáznamGarancia

31.1.2023, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:17:37

... Na webinári sa zaoberáme významom transferového oceňovania a transferovej dokumentácie, ich základnou podstatou a legislatívnymi úpravami. Vysvetlíme si, čo je analýza porovnateľnosti a ako ju previesť v praxi. Rovnako si povieme o tom, čo skúma správca dane pri daňovej kontroly a aké materiály a dôkazy ...

Zakladanie spoločnosti s ručením obmedzeným zjednodušeným spôsobom od 1.2.2023ZáznamGarancia

31.1.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:28:28

... Národná rada Slovenskej republiky dňa 20. 12. 2022 schválila novelu zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorá do nášho právneho poriadku s účinnosťou od 1. 2. 2023 prináša zrýchlenie a zjednodušenie založenia niektorých obchodných spoločností. Toto zjednodušenie je ...

Prístupné pre: Komplet

Nové pravidlá v oblasti kybernetickej bezpečnosti - Smernica NIS 2ZáznamGarancia

31.1.2023, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:42:23

... Európska únia už v roku 2016 prijala smernicu o bezpečnosti sietí a informácií, tzv. smernicu NIS. Celý jej oficiálny názov znie Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016, o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii ...

Prístupné pre: Komplet

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2023ZáznamGarancia

30.1.2023, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:51:58

... Obsahom seminára bude uvedenie prehľadu zmien, ktorými prešiel v roku 2022 na základe prijatých noviel zákon o dani z príjmov. Ide predovšetkým o zmeny v oblasti daňového bonusu na vyživované dieťa, ktoré nadobudli účinnosť už od 1.7.2022, ale následne bola táto oblasť modifikovaná aj s účinnosťou od ...

Aktuálny stav mzdovej agendy - zmeny v roku 2022 a 2023 pre mzdového účtovníkaZáznamGarancia

27.1.2023, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:17:37

... Pripomenieme si zavedenie ePniek, rodičovskej dovolenky otcov počas prvých šiestich týždňov z roku 2022. Prejdeme si aktuálne hodnoty minimálne mzdy, minimálnych mzdových nárokov, mzdových príplatkov a ich zmenu v roku 2023.V oblasti sociálneho poistenia zmenu v spôsobe registrácie analytických údajov ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Zdvíhacie práce na staveniskuZáznamGarancia

26.1.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:46:53

... Zameranie webinára bude na zdvíhacie práce na stavenisku počas, ktorých je nevyhnutné zosúladiť jednak prácu a pohyb osôb nachádzajúcich sa na stavenisku a samotné zdvíhanie a operácie s tým spojené. Povieme si prečo je dôležité vyhradiť si miesto zdvíhacích prác, ako správne toto miesto označiť a vyznačiť ...

Prístupné pre: Komplet

Zmeny v zákone o odpadoch v roku 2023 (právny stav k 1.1.2023)ZáznamGarancia

26.1.2023, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:39:35

... Obsahom webinára je prehľad zmien v zákone o odpadoch platných od 1.1.2023. Dôraz je kladený na nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom a s tým súvisiace zákazy. Zmeny sa budú týkať aj zberu komunálnych odpadov. Obsahom webinára je prehľad zmien v zákone o odpadoch platných od 1.1.2023. Dôraz je ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Aktuálny stav mzdovej agendy - zmeny v roku 2022 a 2023 pre mzdového účtovníkaZáznamGarancia

21.12.2022, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:49:22

... Obsahom webináru je sumarizácia zmien v oblasti sociálneho poistenia, dane zo závislej činnosti a zákonníka práce z pohľadu mzdového účtovníka. Prejdeme si zmeny zavedené v roku 2022 v oblasti sociálneho poistenia, ktoré boli uvedené do praxe v marci a júni. Na príkladoch si vysvetlíme princíp výpočtu ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Upravujúce účtovné prípady v podvojnom účtovníctve a účtovná závierka za rok 2022ZáznamGarancia

21.12.2022, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:00:00

... Webinár sa zameriava na opis charakteru účtových prípadov, s ktorými sa účtovná jednotka musí vysporiadať pred zostavením účtovnej závierky. Prezentácia taktiež vymedzuje základné právne predpisy k zostaveniu účtovnej závierky, vrátane charakteristík veľkostných kritérií účtovných jednotiek, a špecifík ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet
Najpozeranejšie videosemináre

Príplatok za prácu nadčas a fond pracovného času v roku 2022 a 2023ZáznamGarancia

8.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:34:50

... Pojmovým znakom práce nadčas je práca, ktorá je vykonávaná nad určený týždenný pracovný čas, vyplývajúca z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času, vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien, ktorú zamestnanec vykonáva na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom.Podmienky nároku a výšku príplatku ...

Prístupné pre: Komplet

Zmeny v Zákonníku práce od 1.1.2023ZáznamGarancia

16.8.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:41:14

... Novela Zákonníka práce účinná od 1. januára 2023 prináša ďalšie zmeny v oblasti pracovného práva, ktoré sa dotýkajú rôznych pracovnoprávnych oblastí, a niektoré sú aj reakciou na úskalia aplikačnej praxe či digitalizáciu prostredia. Predovšetkým dochádza k uľahčeniu a zjednodušeniu zamestnávania sezónnych ...

Prístupné pre: Účto a dane | Mzdy | Účto, dane, mzdy | BOZP | Komplet

Prehľad mimoriadnych opatrení v daňovej a účtovnej oblastiZáznam

30.4.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:23:46

... Ing. Peter Horniaček Video uvádza do zmien, ktoré boli vykonané vnadväznosti na prijímanie mimoriadnych opatrení na zmiernenie následkov pandémie spôsobenej chorobou COVID-19, ato mimoriadnych opatrení vdaňovej aúčtovnej oblasti. Mimoriadne opatrenia boli vtýchto oblastiach prijaté vrámci zákona č. 67 ...

Novela zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.8.2022ZáznamGarancia

22.9.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:25:13

... Od 1. augusta 2022 vstúpil do účinnosti zákon č. 264/2022 o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách). Hlavným cieľom zákona o mediálnych službách je transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky revidovanú smernicu o audiovizuálnych mediálnych ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Register partnerov verejného sektoraZáznam

24.10.2019, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:26:18

... JUDr. Ivan Syrový, PhD. Cieľom príspevku je priblížiť divákovi inštitút registra partnerov verejného sektora (RPVS) ako dôležitý register pre podnikateľov. Autor poukazuje na používaný pojem konečného užívateľa výhod (KUV), tento vysvetľuje, poukazuje na rozdiel medzi spoločníkom akonečným užívateľom ...

Prístupné pre: Komplet
Najnovšie Právne predpisy
  • 1/2023 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 4.1.2023 v čiastke č. 1)
  • 2/2023 Z.z. novela zák. č. 220/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 4.1.2023 v čiastke č. 1)
  • 6/2023 Z.z. novela zák. č. 7/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 5.1.2023 v čiastke č. 2)
  • 8/2023 Z.z. novela zák. č. 513/1991 Zb. (vyšlo dňa: 10.1.2023 v čiastke č. 3)
  • 9/2023 Z.z. novela zák. č. 530/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 10.1.2023 v čiastke č. 3)
  • 14/2023 Z.z. novela nar. vl. č. 102/2020 Z. z. (vyšlo dňa: 13.1.2023 v čiastke č. 5)
  • 18/2023 Z.z. o uložení dodatku o pristúpení zamestnávateľov ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Asociáciou priemyslu, poľnohospodárstva a služieb a Odborovým zväzom výroby, obchodu a služieb (vyšlo dňa: 13.1.2023 v čiastke č. 5)
  • 25/2023 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 26.1.2023 v čiastke č. 9)
  • 28/2023 Z.z. novela nar. vl. č. 419/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 28.1.2023 v čiastke č. 11)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

13.2.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2023. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

1.3.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

9.3.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Ochrana osobných údajov v roku 2023

Lektor: JUDr. Jakub Pavčík

Dátum: 8.2.2023

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Na čo si dať pozor pri zostavovaní daňového priznania PO za rok 2022

Lektor: Ing. Peter Horniaček

Dátum: 9.2.2023

Čas konania: 11:00 - 12:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
február 2023
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     
 
Najbližšia daňová povinnosť
10.2.2023 - Daň zo závislej činnosti