dnes je 2.10.2023

Najnovšie videosemináre

Aktuálne zmeny v oblasti sociálneho postenia od 1.8.2023 a 1.10.2023ZáznamGarancia

28.9.2023, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:55:48

... Webinár reaguje na aktuálne otázky účastníkov z praxe (mzdové účtovníčky, personalisti, HR manažéri) vo vzťahu k uplatňovaniu zmien v zákone o sociálnom poistení, nárokov na dávky, procesných postupov Sociálnej poisťovne a ostatných ústredných orgánov štátnej správy zúčastnených na sociálnom zabezpečení ...

Prístupné pre: Komplet

Zrážky zo mzdy v zmysle Zákonníka práce v roku 2023ZáznamGarancia

28.9.2023, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:01:07

... Vo videu sa budeme venovať problematike zrážok zo mzdy v zmysle Zákonníka práce. Vysvetlíme si pojem prednostnej zrážky. Povieme si, ktoré zrážky môžeme realizovať bez súhlasu zamestnanca, ktoré so súhlasom zamestnanca. Na konkrétnych príkladoch si vysvetlíme aplikačnú prax pri realizácii zrážok zo mzdy ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Zmeny v zákone o BOZP od 1.4.2024ZáznamGarancia

28.9.2023, Mgr. Matej Trnavský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:30:05

... Od 1.4.2024 nadobudne účinnosť zákon č. 205/2023 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy. V tejto súvislosti nadobudnú účinnosť aj zmeny v zákone č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, ktorými dôjde najmä ...

Prístupné pre: Komplet

Zmeny v zákone o výkone práce vo verejnom záujme - judikatúra a praktická aplikácia v roku 2023ZáznamGarancia

28.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:22:36

... Od roku 2020 došlo k dvom novelizáciám zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. V priebehu webinára si priblížime jednotlivé novelizácie spolu s praktickými príkladmi. Od roku 2020 došlo k dvom novelizáciám zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. V priebehu webinára ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Novela zákona č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania s účinnosťou od 25.6.2023ZáznamGarancia

28.9.2023, JUDr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:42:58

... Video je venované problematike štátneho nájomného bývania vo svetle recentnej novely zákona č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania s účinnosťou od 25.6.2023. Najskôr sa video venuje tomu, aké zmeny v oblasti nájomného bývania v podmienkach Slovenskej republiky zákon č. 222/2022 Z. z. o ...

Prístupné pre: Komplet

Dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí - zmeny v roku 2023ZáznamGarancia

28.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:26:14

... Predmetom webinára je priblížiť Dohodu o preprave nebezpečných vecí a súčasne poukázať na vybrané zmeny v roku 2023. Predmetná dohoda je dohoda medzi štátmi – zmluvnými stranami, ktoré sa zaviazali túto dohodu dodržiavať. Dohoda ADR neplatí iba pre členské krajiny EÚ, ale platí vo všetkých štátoch ...

Prístupné pre: Komplet

Novela zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení od 1. novembra 2023ZáznamGarancia

28.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:29:24

... Predmetom webinára je priblížiť novelu zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s účinnosťou od 1. novembra 2023. Novou právnou úpravou získajú obce možnosť dosiahnuť rýchlejšie svoje ciele a zámery súvisiace s ich rozvojom a najmä im to umožní zveľaďovať ich existujúci majetok. Novelizovaná právna ...

Prístupné pre: Komplet

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2023ZáznamGarancia

26.9.2023, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:25

... Obsahom webinára je prehľad zmien v zákone o odpadoch platných od 1.1.2023. Dôraz je kladený na nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom a s tým súvisiace zákazy. Zmeny sa budú týkať aj nakladania so stavebným odpadom a odpadov z demolácií a úpravy komunálnych odpadov. Obsahom webinára je prehľad ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Trojzdrojové financovanie neziskových organizácií a jeho praktické zachytenie v účtovníctveZáznamGarancia

26.9.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:59:50

... Neziskový sektor na rozdiel od verejného a podnikateľského nemá základný právno-normatívny dokument, ktorý by ho vymedzil a charakterizoval z pohľadu právnych foriem a osobitosti inštitútov. Spoločným znakom NÚJ je ich: - verejnoprospešná činnosť - samosprávne riadenie - samokontrola členskou základňou ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Nastavenie prevádzkových poriadkov z hľadiska aktuálnych právnych noriem BOZPZáznamGarancia

20.9.2023, Mgr. Matej Trnavský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:40:14

... Prevádzkový poriadok má veľký význam v podpore a ochrane zdravia zamestnancov a osôb nachádzajúcich sa v prevádzke, nakoľko jeho súčasťou je hodnotenie rizika a súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnancov a osôb nachádzajúcich sa v prevádzke. Nie každý podnikateľ – to znamená fyzická osoba & ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet
Najpozeranejšie videosemináre

Fotovoltické inštalácie I.ZáznamGarancia

4.5.2023, Doc. Ing. Peter Janiga, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:24:46

... Prvá časť cyklu Fotovoltické inštalácie prináša základné informácie pre zorientovanie sa v problematike fotovoltických systémov. V úvode sú vysvetlené základné princípy a terminológia. Na konkrétnych príkladoch sú ukázané potenciály a riziká rôznych spôsobov umiestnenia, zapojenia a prevádzky fotovoltických ...

Exekúcia zrážkami zo mzdy - zmeny pre rok 2023ZáznamGarancia

29.11.2022, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:44:22

... Obsahom webinára je priblížiť problematiku exekúcie zrážkami zo mzdy, a to s dôrazom na aktuálne zmeny. Webinár sa zaoberá problematickými otázkami, ktoré patria medzi najdiskutovanejšie v praxi. Zároveň poukazuje nielen na postavenie súdneho exekútora a zamestnanca, ale taktiež aj na status platiteľa ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Register partnerov verejného sektoraZáznam

24.10.2019, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:26:18

... JUDr. Ivan Syrový, PhD. Cieľom príspevku je priblížiť divákovi inštitút registra partnerov verejného sektora (RPVS) ako dôležitý register pre podnikateľov. Autor poukazuje na používaný pojem konečného užívateľa výhod (KUV), tento vysvetľuje, poukazuje na rozdiel medzi spoločníkom akonečným užívateľom ...

Prístupné pre: Komplet

Prehľad mimoriadnych opatrení v daňovej a účtovnej oblastiZáznam

30.4.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:23:46

... Video uvádza do zmien, ktoré boli vykonané vnadväznosti na prijímanie mimoriadnych opatrení na zmiernenie následkov pandémie spôsobenej chorobou COVID-19, ato mimoriadnych opatrení vdaňovej aúčtovnej oblasti. Mimoriadne opatrenia boli vtýchto oblastiach prijaté vrámci zákona č. 67/2020 Z. z. ajeho dvoch ...

Odklad v platení odvodov na sociálne poistenie a preddavkov na zdravotné poistenie a odpustenie povinnosti zaplatiť poistné na sociálne poistenie - novely zákona o sociálnom poistení v mesiaci apríl 2020Záznam

5.5.2020, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:32:37

... PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová Video sa zaoberá dvomi aktuálnymi novelami k zákonu o sociálnom poistení, a súvisiacimi nariadeniami vlády SR, ktoré v snahe o zmiernenie negatívnych dopadov mimoriadnej situácie a núdzového stavu, súvisiacimi s ochorením COVID-19, zaviedla Vláda SR. Prvá novela zavádza ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet
Najnovšie Právne predpisy
  • 352/2023 Z.z. ustanovuje vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa (vyšlo dňa: 5.9.2023 v čiastke č. 114)
  • 353/2023 Z.z. novela op. č. 411/2019 Z. z. (vyšlo dňa: 5.9.2023 v čiastke č. 114)
  • 360/2023 Z.z. novela nar. vl. č. 93/2022 Z. z. (vyšlo dňa: 15.9.2023 v čiastke č. 119)
  • 363/2023 Z.z. novela nar. vl. č. 109/2022 Z. z. (vyšlo dňa: 15.9.2023 v čiastke č. 119)
  • 366/2023 Z.z. predlžuje uplatňovanie niektorých opatrení po odvolaní mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (vyšlo dňa: 21.9.2023 v čiastke č. 122)
  • 367/2023 Z.z. ustanovuje podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu (vyšlo dňa: 21.9.2023 v čiastke č. 122)
  • 368/2023 Z.z. o sumách stravného (vyšlo dňa: 22.9.2023 v čiastke č. 123)
  • 372/2023 Z.z. o sume minimálnej mzdy na rok 2024 (vyšlo dňa: 27.9.2023 v čiastke č. 125)
  • 373/2023 Z.z. o sumách minimálnych mzdových nárokov na rok 2024 (vyšlo dňa: 27.9.2023 v čiastke č. 125)
  • 374/2023 Z.z. novela op. č. 583/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 27.9.2023 v čiastke č. 125)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

17.10.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

26.10.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

8.11.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2023. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2023

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 9.10.2023

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Odborná spôsobilosť podľa vyhlášky č. 356/2007 Z. z. z pohľadu BOZP

Lektor: Ing. Lenka Pénzešová Švecová

Dátum: 18.10.2023

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
október 2023
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
 
Najbližšia daňová povinnosť
2.10.2023 - Odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...