dnes je 7.7.2020

Najnovšie videosemináre

Nájomné počas COVID -19 (nárok na zľavu a pomoc štátu)ZáznamGarancia

24.6.2020, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:21:06

Obdobie pandémie COVID -19 spôsobilo značné komplikácie nájomcom, ktorí ako podnikatelia neboli schopní platiť prenajímateľom nájomné, resp. ho neplatili vplnej výške. Štát sa prijatím novely zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií ...

Prístupné pre: Manažment | Komplet

Transferové oceňovanieZáznamGarancia

24.6.2020, Ing. Michal Jelínek, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:27:12

Aktuálna situácia v transferovom oceňovaní. Autor poukazuje na zákonné možnosti pri vypracovávaní transferovej dokumentácie v roku 2020. Aktuálna situácia v transferovom oceňovaní. Autor poukazuje na zákonné možnosti pri vypracovávaní ...

Odvody do Sociálnej poisťovne a nároky na dávky zo Sociálnej poisťovne počas COVID-19 - stav k 4.6.2020ZáznamGarancia

8.6.2020, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:59

On-line webinár formou otázok a odpovedí reaguje na množstvá Vašich otázok a odpovedí na aktuálnu situáciu vo veci koronavírusu z pohľadu zákona o sociálnom poistení a Zákonníka práce. Poukazuje na zákonné možnosti poskytovania ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Rozpočtové pravidlá samosprávy v čase COVID-19ZáznamGarancia

5.6.2020, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:54:06

Téma webinára nadväzuje na rozpočtové pravidlá a na aktuálnu mimoriadnu situáciu v súvislosti s koronavírusom COVID-19 s ohľadom na použitie verejných prostriedkov v rámci rozpočtu v roku 2020. Lektor sa venuje častým otázkam zamestnancov ...

Prístupné pre: Manažment | Komplet

Zmeny v zákone o sociálnom poistení a súvisiacich zákonoch v súvislosti s ochorením COVID-19 - stav k 27. 5. 2020ZáznamGarancia

2.6.2020, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 02:19:07

On-line webinár formou prednášky reaguje na aktuálnu situáciu vo veci koronavírusu z pohľadu zákona o sociálnom poistení a Zákonníka práce. Poukazuje na zákonné možnosti odpustenia platenia odvodov a súvisiace zmeny v odvodoch do ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Daň z príjmov právnickej osoby v roku 2020 (mimoriadne opatrenia a vybrané oblasti)ZáznamGarancia

28.5.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 02:59:18

On-line webinár formou prednášky reaguje na aktuálnu situáciu vo veci koronavírusu z pohľadu dane z príjmov a účtovníctva. Poukazuje na zákonné možnosti pri podávaní daňových priznaní, odkladov splátok úverov a zmenách v účtovníctve v ...

Zmeny v zákone o odpadoch od 1. 7. 2020ZáznamGarancia

27.5.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 03:06:20

On-line webinár formou prednášky reaguje na aktuálnu situáciu v legislatíve z pohľadu odpadového hospodárstva. Poukazuje na zákonné možnosti v environmentálnej oblasti a zmeny v nakladaní s odpadmi, ktoré vyplývajú z aktuálne pripravovanej ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Záverečný účet obce za rok 2019ZáznamGarancia

27.5.2020, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 02:38:34

On-line webinár formou prednášky reaguje na aktuálnu situáciu v legislatíve z pohľadu obecného zriadenia.Poukazuje na zákonné možnosti obce podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. On-line webinár formou prednášky ...

Prístupné pre: Manažment | Komplet

Firma po koronakrízeZáznamGarancia

27.5.2020, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur. ,Mgr. Petra Štrbová Marková ,advokátska kancelária Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:34:05

Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur.,Mgr. Petra Štrbová Marková,advokátska kancelária Eversheds Sutherland On-line webinár formou prednášky reaguje na aktuálnu situáciu vo veci koronavírusu z pohľadu opatrení na bezpečný návrat do pracovného prostredia.Poukazuje na ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

GDPR v čase COVID-19ZáznamGarancia

20.5.2020, JUDr. Helga Maďarová, , CIPP/E, CIPM, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:25

JUDr. Helga Maďarová,, CIPP/E, CIPM Obsah prezentácie sa zameriava na poskytnutie informácií ohľadne spracúvania osobných údajov v súvislosti s pandémiou COVID-19. Predmetom diskusie sú nové druhy spracúvania osobných údajov zamestnancov alebo iných osôb, ktoré ...

Prístupné pre: Manažment | Komplet
Najpozeranejšie videosemináre

Návrat zamestnanca do práce počas koronakrízy a po jej skončeníZáznamGarancia

4.5.2020, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:39:34

Kríza COVID-19 vyvíja tlak na zamestnávateľov aj zamestnancov. Ponúkame náhľad do možností zamestnávateľa, ako sa môže vysporiadať stouto situáciou vnadväznosti na zmeny Zákonníka práce. Oboznámime Vás sdokumentom vydaným Agentúrou ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Novela zákona o dani z príjmov č. 344/2017 Z. z. so zameraním na PO, účinná od 1.1.2018 a 1.1.2019ZáznamArchív

5.1.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:33:53

Video uvádza do jednotlivých oblastí novely zákona o dani z príjmov so zameraním na PO s účinnosťou od 1.1.2018, ktorá bola schválená na zasadnutí NR SR 7.12.2017. V úvodnej časti sa ozrejmuje zámer navrhnutej novely a jej jednotlivé časti. ...

Prehľad mimoriadnych opatrení v daňovej a účtovnej oblastiZáznamGarancia

30.4.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:23:46

Video uvádza do zmien, ktoré boli vykonané vnadväznosti na prijímanie mimoriadnych opatrení na zmiernenie následkov pandémie spôsobenej chorobou COVID-19, ato mimoriadnych opatrení vdaňovej aúčtovnej oblasti. Mimoriadne opatrenia boli ...

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19ZáznamGarancia

4.5.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:17:14

Vysvetlenie fungovania systému nakladania skomunálnymi odpadmi vdobe výnimočného stavu aspôsobu nakladania sochrannými pomôckami (rúška, rukavice,...) vkontexte šírenia korovavírusu. Podrobnosti ohľadom zaradenia ochranných pomôcok (rúška, ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Register partnerov verejného sektoraZáznamArchív

24.10.2019, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:26:18

Cieľom príspevku je priblížiť divákovi inštitút registra partnerov verejného sektora (RPVS) ako dôležitý register pre podnikateľov. Autor poukazuje na používaný pojem konečného užívateľa výhod (KUV), tento vysvetľuje, poukazuje na ...

Prístupné pre: Manažment | Komplet
Najnovšie Právne predpisy
  • 174/2020 Z.z. o úprave súm životného minima (vyšlo dňa: 24.6.2020 v čiastke č. 69)
  • 176/2020 Z.z. novela vyhl. č. 89/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 26.6.2020 v čiastke č. 70)
  • 177/2020 Z.z. novela vyhl. č. 331/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 27.6.2020 v čiastke č. 71)
  • 178/2020 Z.z. novela vyhl. č. 401/2019 Z. z. (vyšlo dňa: 27.6.2020 v čiastke č. 71)
  • 179/2020 Z.z. ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy (vyšlo dňa: 30.6.2020 v čiastke č. 72)
  • 180/2020 Z.z. novela vyhl. č. 205/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 30.6.2020 v čiastke č. 72)
  • 181/2020 Z.z. novela vyhl. č. 24/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 1.7.2020 v čiastke č. 73)
  • 182/2020 Z.z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie epidemiologickej ambulancie (vyšlo dňa: 1.7.2020 v čiastke č. 73)
  • 183/2020 Z.z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta (vyšlo dňa: 1.7.2020 v čiastke č. 73)
  • 184/2020 Z.z. novela nar. vl. č. 102/2020 Z. z. (vyšlo dňa: 1.7.2020 v čiastke č. 73)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

13.7.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Colné predpisy pri dovoze, vývoze a tranzite v praxi

16.7.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Tibor Vojtko

Oboznámte sa s colnými predpismi uplatňovanými pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a s ich uplatňovaním v praxi. Prihláška tu!

Psychologické know-how pre vedúcich pracovníkov/personalistov

16.7.2020, Bratislava alebo ONLINE, PhDr. Tatiana Lesayová

Seminár Psychologické know-how pre vedúcich pracovníkov/personalistov dáva základy rýchlejšie a správne sa orientovať v druhých, byť schopný ich spoznať na základe vonkajších znakov, porozumieť im, správne analyzovať motívy ich správania a konania, vedieť predvídať ich správanie sa v určitých situáciách. Je príležitosťou na overenie účinnosti nenásilnej komunikácie (ovplyvňovania a riadenia ľudí), a ako sa stať tvorcom tímu. Prihláška tu!

INTRASTAT v roku 2020 od A do Z

20.7.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Tibor Vojtko

Získajte vedomosti v rámci školenia, ktoré Vám zaručí správnu orientáciu v problematike INTRASTATU. Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

21.7.2020, ONLINE alebo ONLINE, JUDr. Alena Huťanová

Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2020

24.7.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákonník práce v roku 2020 - vysvetlíme vám vplyvy všetkých zmien na prax

27.7.2020, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Prinášame vám aktualizované a pre prax mimoriadne užitočné školenie, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2020

30.7.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Dozviete sa , čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku? Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Medzinárodné zdaňovanie - konzultácia a príklady na jednom mieste pre rok 2020

3.8.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Kuchár

Prekonzultujte vlastné problémy a prípady zdaňovania príjmov v oblasti medzinárodných daňových vzťahov s uznávaným odborníkom z praxe. Prihláška tu!

Reálne daňové kontroly Žiadne príklady, prípadové štúdie ale reálne prípady z podnikateľského života

11.8.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Milan Kúdela

Pripravili sme pre Vás jedinečný dvojdňový seminár, počas ktorého Vám Ing. Milan Kúdela predstaví reálne daňové kontroly priamo z praxe. Využite túto možnosť a prihláste sa na seminár, na ktorom sa oboznámite s najčastejšími nálezmi, priebehom kontroly a takisto obhajobou zo strany daňovníka. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Zmeny v daniach a účtovníctve v roku 2020

Lektor: Ing. Vladimír Bartoš

Dátum: 8.7.2020

Čas konania: 10:00 - 11:00

Aktuálne zmeny v zákone o sociálnom poistení v roku 2020

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 9.7.2020

Čas konania: 15:00 - 16:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Registračný formulár vyplňte TU.

Webináre formou prednášok pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Zmeny v nakladaní s odpadmi od 1.7.2020 a pripravované zmeny vo vykonávacích predpisoch

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 7.7.2020

Čas konania: 9:00 - 13:00

Opatrenia pre podnikateľov a praktické poznatky z praxe

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB.

Dátum: 20.7.2020

Čas konania: 9:00 - 13:00

Záverečný účet obce za rok 2019 - posunutie lehoty

Lektor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Dátum: 21.7.2020

Čas konania: 9:00 - 13:00

Ostatné novely zákona o sociálnom poistení v roku 2020

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 27.7.2020

Čas konania: 9:00 - 13:00

Skončenie pracovného pomeru v roku 2020

Lektor: Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur.

Dátum: 30.7.2020

Čas konania: 9:00 - 12:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Registračný formulár vyplňte TU.

Daňový kalendár
júl 2020
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
Najbližšia daňová povinnosť
15.7.2020 - odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...