dnes je 22.10.2021

Najnovšie videosemináre

Ochranné pracovné pomôcky na pracoviskuZáznamGarancia

20.10.2021, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:44

... V videoseminári sme sa zaoberali pracovnými prostriedkami na pracovisku, čo všetko musí zamestnávateľ zohľadniť a splniť podľa legislatívy. Taktiež sme si prebrali aj povinnosti zamestnancov a rozobrali jednotlivé druhy prostriedkov. V videoseminári sme sa zaoberali pracovnými prostriedkami ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Ako sa brániť proti korekciám - súdna praxZáznamGarancia

13.10.2021, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:46

... Finančné opravy (korekcie) v eurofondových projektoch. Komplikovaná téma, o ktorú sa prijímatelia začnú zaujímať, až keď čelia likvidačným korekciám. Ako na korekcie nahliadajú príslušné súdy SR? Videoseminár sa tentokrát sústreďuje ...

Prístupné pre: Manažment | Komplet

Zamestnávanie zamestnancov z RuskaZáznamGarancia

13.10.2021, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:05:57

... Lektorka predstavuje tému zamestnávania cudzincov so zameraním na zamestnancov z Ruska z hľadiska kontrolných orgánov. Čo Inšpektoráty práce kontrolujú, na čo sa sústreďujú a aký je proces zamestnávania štátneho príslušníka Ruskej federácie? Na tieto otázky vám pomôže zodpovedať ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022ZáznamGarancia

13.10.2021, Ing. Roman Juráš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:51:56

... Videoseminár sa venuje pripravovanej novele zákona oúčtovníctve, ktorá by mala vstúpiť do platnosti od 1.1.2022. Ide ovládny návrh zákona, ktorý včase konania videoseminára prešiel prvým čítaním vparlamente apravdepodobne vtomto znení bude schválený. Lektor prechádza jednotlivé ...

Zmeny v zákone o dani z príjmov prijaté v roku 2021 (z. č. 47/2021 Z. z. - lex korona, z. č. 76/2021, 215/2021, 257/2021, 310/2021 Z. z.)ZáznamGarancia

11.10.2021, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:55:54

... Videoseminár uvádza do zmien, ktoré boli vykonané voblasti zákona odani zpríjmov, ato jednak zmeny vtzv. lex korona zákone (z. č. 67/2021 Z. z.) prijaté novelou č. 47/2021 Z. z. majúce vplyv na daň zpríjmov vobdobí pandémie, ale aj zmeny prijaté vsamotnom zákone odani zpríjmov. Ide ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Nemocenské dávky v roku 2021 a ich čerpanie - povinnosti zamestnávateľa (stav k 30.9.2021)ZáznamGarancia

7.10.2021, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:31

... V rámci videoseminára Vám lektorka priblíži jednotlivé nemocenské dávky, ktoré sa poskytujú poistencovi v roku 2021, ich čerpanie a povinnosti zamestnávateľa, a to aj vo vzťahu k aktuálnej situácii v zdravotníctve, ale aj v rámci prijímania legislatívnych návrhov zo strany ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Zmeny v zákone o sociálnom poistení v roku 2021 ( stav k 23.9.2021)ZáznamGarancia

1.10.2021, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:59:24

... Videoseminár reaguje na aktuálne otázky účastníkov zpraxe (mzdové účtovníčky, personalisti, HR manažéri) vo vzťahu kuplatňovaniu zmien vzákone osociálnom poistení, nárokov na dávky, procesných postupov Sociálnej poisťovne aostatných ústredných orgánov štátnej správy zúčastnených ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Aktuálne otázky pracovného práva a pripravované zmeny Zákonníka práce na rok 2022ZáznamGarancia

30.9.2021, Mgr. Zuzana Šteflová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:32:01

... Videoseminár sa zameriava na pripravované zmeny Zákonníka práce v roku 2022 v súvislosti s vykonaním transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1152 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii a smernice Európskeho parlamentu a Rady ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Proces adaptácie nových zamestnancov na pracoviskuZáznamGarancia

30.9.2021, PaedDr. Elena Moravčíková, ACC, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:03:00

... Proces adaptácie- onboarding je oblasť často podceňovaná, ale o to dôležitejšia v oblasti budovania vzťahov medzi zamestnancami a firmami. Je to proces socializácie a aklimatizácie nového človeka na fungovanie firmy, tímu a čím lepšie bude tento proces zrealizovaný, o to ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Informačný systém odpadového hospodárstva - ISOHZáznamGarancia

29.9.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:38

... Informačný systém odpadového hospodárstva znamená elektronizáciu aj v odpadovom hospodárstve. Pripravovaný informačný systém sprehľadní pohyb o každom odpade. Digitalizácia údajov o odpadoch prinesie viac transparentnosti do nakladania s nimi. Videoseminár upozorňuje na veľké zmeny ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet
Najpozeranejšie videosemináre

Register partnerov verejného sektoraZáznam

24.10.2019, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:26:18

... Cieľom príspevku je priblížiť divákovi inštitút registra partnerov verejného sektora (RPVS) ako dôležitý register pre podnikateľov. Autor poukazuje na používaný pojem konečného užívateľa výhod (KUV), tento vysvetľuje, poukazuje na rozdiel medzi spoločníkom akonečným užívateľom ...

Prístupné pre: Manažment | Komplet

Novela zákona o dani z príjmov č. 344/2017 Z. z. so zameraním na PO, účinná od 1.1.2018 a 1.1.2019Záznam

5.1.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:33:53

... Video uvádza do jednotlivých oblastí novely zákona o dani z príjmov so zameraním na PO s účinnosťou od 1.1.2018, ktorá bola schválená na zasadnutí NR SR 7.12.2017. V úvodnej časti sa ozrejmuje zámer navrhnutej novely a jej jednotlivé časti. Následne sa ozrejmujú časti, ktorými sa ...

Prehľad mimoriadnych opatrení v daňovej a účtovnej oblastiZáznam

30.4.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:23:46

... Video uvádza do zmien, ktoré boli vykonané vnadväznosti na prijímanie mimoriadnych opatrení na zmiernenie následkov pandémie spôsobenej chorobou COVID-19, ato mimoriadnych opatrení vdaňovej aúčtovnej oblasti. Mimoriadne opatrenia boli vtýchto oblastiach prijaté vrámci zákona č. 67 ...

MS Excel I. - Vytvorenie listu a grafuZáznamGarancia

6.12.2012, Rudolf Rössel, M.B.A, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:47:59

... Excel už pre Vás nemusí byť strašiakom. Videoseminár Excel I. Vám ponúka možnosť získať základné informácie o programe. Lektor Vás praktickou formou prevedie úvodom do problematiky, formátovaním a štýlovaním. Obsahom školenia je i kontrola pravopisu, vytváranie základných vzorcov ...

Prístupné pre: Účto, dane, mzdy | Počítače | Komplet

Odklad v platení odvodov na sociálne poistenie a preddavkov na zdravotné poistenie a odpustenie povinnosti zaplatiť poistné na sociálne poistenie - novely zákona o sociálnom poistení v mesiaci apríl 2020Záznam

5.5.2020, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:32:37

... Video sa zaoberá dvomi aktuálnymi novelami k zákonu o sociálnom poistení, a súvisiacimi nariadeniami vlády SR, ktoré v snahe o zmiernenie negatívnych dopadov mimoriadnej situácie a núdzového stavu, súvisiacimi s ochorením COVID-19, zaviedla Vláda SR. Prvá novela zavádza ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet
Najnovšie Právne predpisy
  • 346/2021 Z.z. novela zák. č. 243/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 5.10.2021 v čiastke č. 134)
  • 352/2021 Z.z. o sume minimálnej mzdy na rok 2022 (vyšlo dňa: 7.10.2021 v čiastke č. 135)
  • 355/2021 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 8.10.2021 v čiastke č. 136)
  • 362/2021 Z.z. novela vyhl. č. 96/2021 Z. z. (vyšlo dňa: 12.10.2021 v čiastke č. 137)
  • 363/2021 Z.z. novela zák. č. 541/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 12.10.2021 v čiastke č. 137)
  • 368/2021 Z.z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (vyšlo dňa: 19.10.2021 v čiastke č. 140)
  • 372/2021 Z.z. novely zák. č. 79/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 20.10.2021 v čiastke č. 141)
  • 373/2021 Z.z. novela zák. č. 18/2018 Z. z. a č. 211/2000 Z. z. (vyšlo dňa: 20.10.2021 v čiastke č. 141)
  • 377/2021 Z.z. ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2022 (vyšlo dňa: 20.10.2021 v čiastke č. 141)
  • 379/2021 Z.z. novela nar. vl. č. 131/2020 Z. z. (vyšlo dňa: 21.10.2021 v čiastke č. 142)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

26.10.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

9.11.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

25.11.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Ručná manipulácia s bremenami v praxi

Lektor: Ing. Lukáš Židík

Dátum: 25.10.2021

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Obchodnoprávne a trestnoprávne aspekty porušenia zákazu konkurencie

Lektor: Mgr. Viliam Poništ, PhD.

Dátum: 26.10.2021

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
október 2021
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.10.2021 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...