dnes je 21.6.2024

Najnovšie videosemináre

Prehľad vyhlášok súvisiacich s revíziou technických zariadení v roku 2024ZáznamGarancia

31.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:28:48

... Fundamentálne zamerania predmetného webinára predstavuje Vyhláška č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými, a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Účtovanie o vlastných zdrojoch a záväzkoch RO a PO v roku 2024ZáznamGarancia

29.5.2024, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:11:43

... Webinár poskytuje vysvetlenie k špecifikám vymedzenia vlastných zdrojov a záväzkov ROPO a špecifikáciám účtovania. V príkladoch sú uvedené podrobné možnosti účtovania v rámci vlastných a cudzích zdrojov krytia majetku štátnych rozpočtových, príspevkových organizáciách a štátnych fondov. Webinár poskytuje ...

Prístupné pre: Účto a dane | Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.4.2024 v súvislosti s reformou stavebnej legislatívyZáznamGarancia

29.5.2024, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:24:17

... Predmetom videa je prehľad zmien zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP), ktoré priniesli novely č. 205/2023 Z. z. a 46/2024 Z. z., týkajúce sa problematiky zmien v územnom plánovaní a reformy stavebnej legislatívy. Výklad je štruktúrovaný podľa týchto dvoch noviel ZDP. Predmetom videa je prehľad ...

Schválená novela zákona č. 50/1976 Zb.ZáznamGarancia

29.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:32:41

... Dňa 10.1.2024 vláda SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – nové znenie. Cieľom predmetného webinára je priblížiť vybrané aspekty ...

Prístupné pre: Komplet

Pripravované zmeny v pracovnom práve v roku 2024ZáznamGarancia

29.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:28:48

... Dňa 27. marca 2024 vláda Slovenskej republiky schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Účinnosť sa navrhuje od 1. augusta 2024. Cieľom predmetného webinára je priblížiť zmeny, ktoré novela zavedie do praxe. Dňa 27. marca 2024 ...

Prístupné pre: Komplet

GMO v roku 2024ZáznamGarancia

29.5.2024, Stanislava Lukáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:33:38

... GMO je stále veľmi diskutovanou témou najmä v súčasnosti, keď Európska komisia pripravila návrh o nových genómových technikách (NGT). Cieľom je zvýšiť udržateľnosť a zároveň odolnosť potravinového systému prostredníctvom vývoja vylepšených odrôd rastlín. Niekoľko NGT výrobkov je už na trhu alebo v procese ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2024ZáznamGarancia

29.5.2024, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:02

... Obsahom webinára je prehľad zmien v zákone o odpadoch platných od 1.1.2024. Dôraz je kladený na pripravované zmeny v roku 2024. Zmeny sa budú týkať úpravy komunálnych odpadov, nových reportingových povinností pri obaloch a batérií a akumulátorov a poplatkov za skládkovanie. Obsahom webinára je prehľad ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Zaujímavé rozsudky z oblasti pracovného práva za rok 2023ZáznamGarancia

28.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:48:13

... Webinár je zameraný na zaujímavé rozsudky z oblasti pracovného práva, pričom prím bude venovaný judikatúre Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v kontexte pracovnej disciplíny, ponukovej povinnosti zamestnávateľa a miesta výkonu práce. Webinár je zameraný na zaujímavé rozsudky z oblasti pracovného práva ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Posledné novely zákona o verejnom obstarávaníZáznamGarancia

28.5.2024, Mgr. Ľubomír Kubička, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:39:53

... Posledné mesiace prinášajú opäť raz snahu o zmenu pravidiel verejného obstarávania. Momentálne sú v legislatívnom procese dva zákony, ktoré sa tejto témy dotýkajú - priama novela zákona o verejnom obstarávaní z dielne MIRRI a zákon o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu ...

Prístupné pre: Komplet

Zmeny v zákone o DPH v roku 2024ZáznamGarancia

28.5.2024, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:44

... V úvode webinára si pripomenieme účinnosť novely zákona o DPH, prijatej ešte v roku 2022, a to konkrétne týkajúcej sa záznamovej povinnosti tuzemských poskytovateľov platobných služieb. Témou sú aj účinné zmeny v roku 2024. Ďalej sa zaoberáme kľúčovými zmenami vládnych zmien zákona o DPH, ktorý bol schválený ...

Prístupné pre: Účto a dane | Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet
Najpozeranejšie videosemináre

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19Záznam

4.5.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:17:14

... Ing. Peter Gallovič Vysvetlenie fungovania systému nakladania skomunálnymi odpadmi vdobe výnimočného stavu aspôsobu nakladania sochrannými pomôckami (rúška, rukavice,...) vkontexte šírenia korovavírusu. Podrobnosti ohľadom zaradenia ochranných pomôcok (rúška, rukavice,...) pri jednotlivých subjektoch ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Transferové oceňovanie za rok 2023ZáznamGarancia

24.4.2024, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:49:56

... Vysvetlíme si zmeny v transferovom oceňovaní v roku 2023 (novela ZDP č. 490/2022 Z. z.), prierez legislatívou, identifikáciu závislých osôb, metódy transferového oceňovania, úpravy základu dane súvisiace s transferovým oceňovaním, Smernicu OECD a jej význam. Spomenieme tiež zmeny Usmernenia MF SR od ...

Prístupné pre: Komplet

Návrat zamestnanca do práce počas koronakrízy a po jej skončeníZáznam

4.5.2020, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:39:34

... JUDr. Lucia Sabová Danková Kríza COVID-19 vyvíja tlak na zamestnávateľov aj zamestnancov. Ponúkame náhľad do možností zamestnávateľa, ako sa môže vysporiadať stouto situáciou vnadväznosti na zmeny Zákonníka práce. Oboznámime Vás sdokumentom vydaným Agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Účtovná závierka pre podnikateľov za rok 2023ZáznamGarancia

27.3.2024, Ing. Roman Juráš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:20

... Webinár sa sústreďuje na základné povinnosti účtovných jednotiek pre ukončením účtovného roka. Popisuje postupy, ktoré treba vykonať pred samotným zostavením účtovnej závierky. Ďalej vymenúva dôležité legislatívne povinnosti účtovných jednotiek pred skončením roka 2023. Cieľom je priviesť účtovnú jednotku ...

Účtovanie o dlhodobom majetku RO a PO a zdrojoch jeho krytia v roku 2024ZáznamGarancia

27.3.2024, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:17:14

... Webinár poskytuje špecifiká s vymedzením majetku ROPO a jeho spôsobmi účtovania v rôznych štádiách jeho používania. V príkladoch sú uvedené podrobné možnosti účtovania v štádiu obstarania, používania, vyraďovania majetku v štátnych rozpočtových a príspevkových organizáciách a zdrojoch obstarania a krytia ...

Prístupné pre: Komplet
Najnovšie Právne predpisy
  • 107/2024 Z.z. novela zák. č. 566/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 20.5.2024 v čiastke č. 51)
  • 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa (vyšlo dňa: 22.5.2024 v čiastke č. 52)
  • 109/2024 Z.z. novela niektorých zákonov v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia (vyšlo dňa: 22.5.2024 v čiastke č. 52)
  • 112/2024 Z.z. o údajoch poskytovaných do centrálneho informačného systému štátnej služby a o používateľskom účte (vyšlo dňa: 23.5.2024 v čiastke č. 53)
  • 113/2024 Z.z. o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 23.5.2024 v čiastke č. 53)
  • 118/2024 Z.z. novela zák. č. 523/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 31.5.2024 v čiastke č. 57)
  • 120/2024 Z.z. novela zák. č. 355/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 1.6.2024 v čiastke č. 58)
  • 123/2024 Z.z. novela vyhl. č. 448/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 1.6.2024 v čiastke č. 58)
  • 127/2024 Z.z. novela zák. č. 543/2002 Z. z. a č. 42/1994 Z. z. (vyšlo dňa: 8.6.2024 v čiastke č. 60)
  • 128/2024 Z.z. novela zák. č. 250/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 8.6.2024 v čiastke č. 60)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Komplexný Zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2024

26.6.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou Zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru, dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Uhlíkové clo – CBAM

27.6.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Rastislav Vysocký LL.M.

Od 1. októbra 2023 začali pre dovozcov platiť povinnosti pri uplatňovaní mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach (CBAM -  Carbon Border Adjustment Mechanism), tzv. uhlíkové clo na základe  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2023/956 a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ)  č. 2023/1773. Počas prechodného obdobia od 1. októbra 2023 do 31. decembra 2025 bude prebiehať zber údajov formou hlásenia o množstve dovezeného tovaru, o emisiách viazaných v tovare, o cene uhlíka... Tretiu správu o CBAM za dovoz CBAM tovaru v 2Q 2024 bude treba podať najneskôr do 31.7.2024.  Prihláška tu!

INTRASTAT – v roku 2024

18.7.2024, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Tibor Vojtko

Získajte vedomosti v rámci školenia, ktoré Vám zaručí správnu orientáciu v problematike INTRASTATU. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Pohľad Ing. Kataríny Kaszasovej, CA, FCCA, CIA na pôsobenie na Úrade pre dohľad nad výkonom auditu, stav a perspektívu audítorskej profesie a jej mandát v Európskom dvore audítorov

V podcaste - Pohľad Ing. Kataríny Kaszasovovej, CA, FCCA, CIA na pôsobenie na Úrade pre dohľad nad výkonom auditu, stav a perspektíva audíto...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Účtovanie pri finančnom a operatívnom prenájme - praktické príklady a riešenia

Lektor: Ing. Roman Juráš, DipIFR

Dátum: 24.6.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Povinný ESG report do konca roka 2024

Lektor: JUDr. Pavel Nechala, PhD.

Dátum: 27.6.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
jún 2024
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.6.2024 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...