dnes je 2.12.2022

Lektori
Mgr. Alexandra Mišinová LL.M.
Mgr. Alexandra Mišinová LL.M.

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia pôsobila ako vyšší súdny úradník ma Okresnom súde Bratislava II a neskôr ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii v Bratislave, kde sa venovala predovšetkým občianskoprávnej a pracovnoprávnej agende. Súčasne absolvovala LL.M. program, kde vo februári 2017 úspešne obhájila záverečnú prácu a bol jej udelený titul LL.M. Momentálne pôsobí ako interná doktorandka na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Výkladka a nákladka tovaru z dopravného prostriedkuZáznamGarancia

22.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:29:11

... Pravidlá týkajúce sa nákladnej prepravy, obsiahnuté v § 765 a nasl. OZ, sú spoločné pre všetky druhy nákladnej prepravy. Z tohto dôvodu sa Občiansky zákonník obmedzil na právnu úpravu len základných pravidiel, ktoré sú obsahom prepravných právnych vzťahov. Cieľom webinára je priblíženie uvedenej problematiky ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Pracovná zmluva a jej tvorbaZáznamGarancia

22.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:47:48

... Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou uzatvorenou medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Povinným obsahom pracovnej zmluvy sú štyri podstatné náležitosti, ktorej tvorbe sa budeme venovať v priebehu workshopu. Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou uzatvorenou medzi zamestnávateľom ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Novinky v zákone o obecnom zriadeníZáznamGarancia

9.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:30:44

... Od 1. januára 2022 došlo k trom novelám Zákona o obecnom zriadení s účinnosťou od 1. januára 2022, 1. apríla 2022 a 1. júla 2022. Cieľom webinára je priblížiť najdolôležitejšie novinky v zákone o obecnom zriadení so zreteľom na posledné novely predmetného zákona. Od 1. januára 2022 došlo k trom novelám ...

Prístupné pre: Komplet

Príplatok za prácu nadčas a fond pracovného času v roku 2022 a 2023ZáznamGarancia

8.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:34:50

... Pojmovým znakom práce nadčas je práca, ktorá je vykonávaná nad určený týždenný pracovný čas, vyplývajúca z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času, vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien, ktorú zamestnanec vykonáva na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom.Podmienky nároku a výšku príplatku ...

Prístupné pre: Komplet

Lekárske prehliadky z pohľadu Zákonníka práceZáznamGarancia

8.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:28:24

... Jednou z povinností zamestnávateľa je zabezpečenie vykonávania zdravotného dohľadu vrátane lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, a to v pravidelných intervaloch s prihliadnutím na charakter práce a na pracovné podmienky na pracovisku, ako aj vtedy, ak o to zamestnanec požiada. Cieľom ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Novela Zákonníka práce od 1.11.2022ZáznamGarancia

8.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:40:55

... 01.11.2022 nadobudne účinnosť novela Zákonníka práce. Zmenou sa najmä zapracovávajú smernice EÚ: a)o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii a b) o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami. Cieľom webinára je priblížiť ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii od 1.1.2023ZáznamGarancia

8.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:19:47

... Od 1. januára 2023 nadobúda účinnosť zákon č. 150/2022 Z. z., ktorým dochádza k reforme súdnej mapy. Reforma súdnej mapy má zásadný vplyv i na určovania príslušnosti súdov na konkurzné konanie a reštrukturalizačné konanie. Cieľom webinára je priblížiť si dopad reformy súdnej mapy na príslušnosť súdov ...

Prístupné pre: Komplet

Odchodné a odstupné v roku 2022 a 2023ZáznamGarancia

28.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:37:15

... Ako už z termínu odstupné priamo vyplýva, hlavným účelom poskytovania odstupného je určitá satisfakcia poskytovaná zamestnancovi zo strany zamestnávateľa za to, že pracovný pomer sa končí skôr, ako účastníci v pracovnej zmluve predpokladali. Odchodné na rozdiel od odstupného ako pracovnoprávny inštitút ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Krátenie dovolenky z dôvodu PNZáznamGarancia

28.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:25:59

... Dovolenka je doba odpočinku zamestnanca, ktorá má slúžiť na jeho zotavenie po celoročnej práci. Počas doby čerpania dovolenky zamestnancovi patrí mzda vo výške jeho priemerného zárobku. Ku kráteniu dovolenky dochádza v prípade, keď vznikne zamestnancovi nárok na dovolenku ale z dôvodu určitých prekážok ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Dohody a odmeňovanie na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru z pohľadu Zákonníka práce od 1.10.2022 a 1.1.2023ZáznamGarancia

12.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:27:38

... V súvislosti so zmenami v rámci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru disponuje značným významom novela Zákonníka práce, ktorej predpokladá účinnosť je stanovená na 1.10.2022, ktorou sa zavádza zásada minimálnej predvídateľnosti práce. Súčasne od 1. januára 2023 je už schválená novela, ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Novinky v sociálnom poistení od 1.6.2022 (elektronická PN, nová otcovská dovolenka, úprava ochrannej lehoty pre tehotné)ZáznamGarancia

10.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:32:32

... Cieľom webinára je priblíženie vybraných noviniek v sociálnom poistení účinných od 1.6.2022 (s výnimkou otcovskej dovolenky, kde predpokladaná účinnosť je stanovená na 1.10.2022). Od 1.6.2022 je účinná najvýznamnejšia zmena novely zákona o sociálnom poistení č. 125/2022, a to zavedenie tzv. elektronického ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Zmeny v pracovnoprávnych predpisoch v roku 2023ZáznamGarancia

28.9.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:28:29

... S účinnosťou od 1. januára 2023 nastáva niekoľko zmien v pracovnoprávnych predpisoch. Cieľom webinára je práve poukázať na vybrané a najpodstatnejšie zmeny v predpisoch pracovnoprávneho charakteru, pričom dôraz bude kladený na zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | BOZP | Komplet

Kurzarbeit uplatnenie príspevkuZáznamGarancia

22.9.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:24:12

... Od 1. marca 2022 je možné na základe zákona č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiadať o poskytnutie finančnej podpory pre zamestnávateľa. Podpora má slúžiť na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca v čase trvania vonkajšieho ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Novela zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.8.2022ZáznamGarancia

22.9.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:25:13

... Od 1. augusta 2022 vstúpil do účinnosti zákon č. 264/2022 o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách). Hlavným cieľom zákona o mediálnych službách je transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky revidovanú smernicu o audiovizuálnych mediálnych ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Zmeny v uplatňovaní daňového bonusu a podmienok pre jeho vyplácanie s účinnosťou od 1. 7. 2022 a 1. 1. 2023ZáznamGarancia

22.9.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:20:44

... Od 1. júla 2022 sa mení výška daňového bonusu na dieťa a podmienky pre jeho vyplácanie. Ďalšie zmeny v kontexte výšky bonusu budú platiť od 1. januára 2023. Cieľ webinára predstavuje objasnenie zmien v rámci uplatňovania daňového bonusu a podmienok pre jeho vyplácanie s účinnosťou od 1. 7. 2022 a 1. ...

Prístupné pre: Účto a dane | Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Pripravované zmeny v Zákonníku práce v roku 2022ZáznamGarancia

12.9.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:36:20

... Cieľom webinára je oboznámenie sa s najvýznamnejšími zmenami v kontexte pripravovaných zmien Zákonníka práce so zreteľom na novelu, ktorej predpokladaná účinnosť je stanovená na 1.10.2022. Cieľom návrhu novely je predovšetkým transpozícia Smernice o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach ...

Prístupné pre: Účto a dane | Mzdy | Účto, dane, mzdy | BOZP | Komplet

Zmeny v Zákonníku práce od 1.1.2023ZáznamGarancia

16.8.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:41:14

... Novela Zákonníka práce účinná od 1. januára 2023 prináša ďalšie zmeny v oblasti pracovného práva, ktoré sa dotýkajú rôznych pracovnoprávnych oblastí, a niektoré sú aj reakciou na úskalia aplikačnej praxe či digitalizáciu prostredia. Predovšetkým dochádza k uľahčeniu a zjednodušeniu zamestnávania sezónnych ...

Prístupné pre: Účto a dane | Mzdy | Účto, dane, mzdy | BOZP | Komplet
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Aktuálny stav mzdovej agendy - zmeny v roku 2022 a 2023 pre mzdového účtovníka

Lektor: Júlia Pšenková

Dátum: 6.12.2022

Čas konania: 13:00 - 14:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 8.12.2022

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
december 2022
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
Najbližšia daňová povinnosť
15.12.2022 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...