dnes je 23.9.2023

Lektori
JUDr. Ivan Syrový, PhD.
JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Advokát v roku 2010 úspešne ukončil postgraduálne štúdium obhájením dizertačnej práce z trestného práva. V advokácii sa venuje aj iným oblastiam práva, ako sú občianske, obchodné, správne právo a ochrana ľudských práv.

Je autorom viacerých odborných článkov uverejnených v Bulletine slovenskej advokácie ako aj v Justičnej revue na rôzne témy z oblastí občianskeho, trestného, obchodného a správneho práva.

Zmeny v zákone o živnostenskom podnikaní od 1.2.2023ZáznamGarancia

30.3.2023, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:42:00

... Vo webinári sa budeme zaoberať témou zmeny v živnostenskom podnikaní z pohľadu praktického vplyvu na podnikanie na Slovensku. Zmena sa týka dvoch predpisov - Obchodného zákonníka a Zákona o živnostenskom podnikaní, ktorý po novele umožňuje vytvoriť zjednodušeným procesom spoločnosť s ručením obmedzeným ...

Prístupné pre: Komplet

Zmluva o prenájme nebytových priestorovZáznamGarancia

16.2.2023, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:00:24

... V rámci webinára rozlíšime medzi nájmom bytu, krátkodobým nájmom, nájmom pozemku a nájmom nebytového priestoru, pokuážeme na odlišnosť úpravy pri klasickom nájme podľa Občianskeho Zákonníka. Venovať sa budeme náležitostiam nájomnej zmluvy a následku nedodržania zákonných náležitostí. Osobitne sa budeme ...

Prístupné pre: Komplet

Zápis údajov obchodných spoločností do obchodného registraZáznamGarancia

13.10.2022, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:25:00

... Vo webinári sa budeme venovať povinnosti pre jednotlivé obchodné spoločnosti doplniť si údaje do obchodného registra. Rozoberieme, ako sa subjekt dozvie, že mu chýbajú zapísané údaje a ako má postupovať pri ich doplnení. Súčasne sa spomenie sankcia za nesplnenie si povinnosti. Rozdelíme medzi slovenskými ...

Zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývaniaZáznam

16.8.2022, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:47

... Vo webinári sa budeme venovať novému zákonu o podpore nájomného bývania, ktorý schválila Národná rada Slovenskej republiky. Osobitne sa zameriame na podmienky, ktoré musí spĺňať osoba, ktorá má záujem o nájomné bývanie, vrátane poukázania na osobitosti nájomného vzťahu, rozdiel oproti klasickému nájmu ...

Prístupné pre: Komplet

Kúpna zmluva na pozemokZáznam

14.4.2022, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:40

... Videoseminár sa na zameriava na kúpu pozemkov a na čo si dať pozor pri kúpe pozemku a čo by kúpna zmluva na pozemok mala obsahovať Videoseminár sa na zameriava na kúpu pozemkov a na čo si dať pozor pri kúpe pozemku a čo by kúpna zmluva na pozemok mala obsahovať kúpa, pozemok, predkupné právo Úvod Právne ...

Workshop: Zmluvy z pohľadu Zákonníka práceZáznam

8.3.2022, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:01:52

... Videoseminár prináša prierez cez pracovnoprávne vzťahy, ktoré sú upravené ako zmluvy v zákone 311/2001 Z. z.- Zákonníku práce a to konkrétne pracovná zmluva (najmä § 42, § 43) a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (§ 223 a nasl.): - pracovná zmluva - dohoda o vykonaní práce - dohoda ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Workshop: Príprava zmlúv v stavebníctveZáznam

21.2.2022, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:34

... Lektor vo videoseminári poukazuje na bežné problémy, s ktorými sa stretáva pri uzatváraní zmlúv ohľadom výstavby domu alebo rekonštrukcie a na praktických príkladoch upozorňuje na nedostatky v zmluvách a na spôsob, ako chybám predchádzať a ako ich riešiť. Lektor vo videoseminári poukazuje na bežné problémy ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Workshop: Nájomná zmluva na nebytové priestory - na čo si dať pozorZáznam

27.1.2022, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:59:07

... V rámci témy nájomnej zmluvy na nebytové priestory sa lektor vo webinári nevenuje len zákonnému zneniu problematiky, ale priblíži aj praktické príklady. Poukazuje najmä na rozdiel medzi nájmom bytu a nebytového priestoru, na čo si dať pozor pri prenajímaní a ako ukončiť nájom v zákonných normách pri ...

Prístupné pre: Komplet

Nevymožiteľnosť pohľadávok v roku 2021Záznam

24.5.2021, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:00:00

... Lektor vo videoseminári poukazuje na bežné problémy s vymožiteľnosťou pohľadávok a na praktických príkladoch približuje ako postupovať pri ich vymáhaní. Lektor vo videoseminári poukazuje na bežné problémy s vymožiteľnosťou pohľadávok a na praktických príkladoch približuje ako postupovať pri ich vymáhaní ...

Na čo si dať pozor pri predaji nehnuteľnosti v roku 2021Záznam

21.5.2021, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:54:40

... Videoseminár približuje najmä praktické situácie ariešenia vproblematike kúpy apredaja nehnuteľnosti vroku 2021, aké sú rozdiely pri kúpe domu, bytu či nebytového priestoru, čo všetko má obsahovať kúpna zmluva ahlavne ako aakým chybám predchádzať pri kúpno-predajných vzťahoch. Videoseminár približuje ...

Prístupné pre: Komplet

Nájomné počas COVID -19 (nárok na zľavu a pomoc štátu)Záznam

24.6.2020, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:21:06

... JUDr. Ivan Syrový, PhD. Obdobie pandémie COVID -19 spôsobilo značné komplikácie nájomcom, ktorí ako podnikatelia neboli schopní platiť prenajímateľom nájomné, resp. ho neplatili vplnej výške. Štát sa prijatím novely zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva ...

Prístupné pre: Komplet

Zmeny v právnych predpisoch pre bytové a nebytové priestory v roku 2020Záznam

5.2.2020, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:19:49

... JUDr. Ivan Syrový, PhD. Príspevok rieši tri posledné novely zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, dve menšie a jednu rozsiahlejšiu, prijatú novelou č. 283/2019 Z. z. Okrem spresnení v zákone poukazuje aj na niektoré zásadné zmeny, pričom ale najmä pri rozsiahlej novele ...

Prístupné pre: Komplet

Zmeny právnych predpisov pre živnostníkov (SZČO) od 1.1.2020Záznam

19.12.2019, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:10:28

... JUDr. Ivan Syrový, PhD. Príspevok poukazuje na drobné úpravy v živnostenskom zákone v poslednej dobe, ktoré zásadným spôsobom nemenia samotný zákon, ide o upresnenia. Napr. novela 356/2019 Z. z. vymedzila novú činnosť, ktorá nie je živnosťou (vzdelávacia činnosť a sprievodcovská činnosť vykonávaná podľa ...

Prístupné pre: Komplet

Register partnerov verejného sektoraZáznam

24.10.2019, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:26:18

... JUDr. Ivan Syrový, PhD. Cieľom príspevku je priblížiť divákovi inštitút registra partnerov verejného sektora (RPVS) ako dôležitý register pre podnikateľov. Autor poukazuje na používaný pojem konečného užívateľa výhod (KUV), tento vysvetľuje, poukazuje na rozdiel medzi spoločníkom akonečným užívateľom ...

Prístupné pre: Komplet

Najčastejšie chyby v kúpnych zmluváchZáznam

13.9.2019, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:21:35

... Autor v príspevku poukazuje na bežné problémy, s ktorými sa stretáva pri uzatváraní kúpnych zmlúv, na praktických príkladoch upozorňuje na nedostatky v zmluvách a na spôsob, ako chybám predchádzať a ako ich riešiť. Nezameriava sa len na kúpne zmluvy k nehnuteľnostiam, ale aj na iné druhy kúpnych zmlúv ...

Prístupné pre: Komplet

Vymáhanie pohľadávokZáznam

16.7.2019, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:20:16

... JUDr. Ivan Syrový, PhD. V prezentovanom videu skúmame rôzne situácie v obchode, kde jedna strana si svoju povinnosť splnila - veriteľ (dodala tovar, poskytla službu) a druhá strana (dlžník)za poskytnuté plnenie nezaplatila riadne a včas. Zaoberáme sa zabezpečovacími mechanizmami, ako predchádzať neuhradeniu ...

Prístupné pre: Komplet

Nezaplatenie faktúry alebo záväzku ako trestný činZáznam

18.6.2019, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:18:46

... JUDr. Ivan Syrový, PhD. V príspevku sa venujem rozlišovaniu situácií, keď prijímateľ služby alebo tovaru neuhradí svoj dlh s ohľadom na to, kedy sa môže jednať o trestný čin a kedy len o civilný záväzok. Autor poukazuje nielen na klasické obchodnoprávne vzťahy, ale aj na vzťahy zamestnávateľ - zamestnanec ...

Prístupné pre: Komplet
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Ako uzavrieť účtovníctvo po smrti podnikateľa

Lektor: Ing. Lucia Sandtner, PhD.

Dátum: 26.9.2023

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zmeny v stravnom od 1.10.2023

Lektor: Ing. Ľuboslava Minková

Dátum: 27.9.2023

Čas konania: 15:30 - 16:30

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
september 2023
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.9.2023 - Spotrebná daň zo zemného plynu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...