dnes je 5.12.2022

Najnovšie videosemináre

Na čo si dať pozor pred uplynutím zdaňovacieho obdobia v súvislosti s daňovým priznaním k dani z príjmov za rok 2022ZáznamGarancia

30.11.2022, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:48

... Cieľom webinára je poukázať na tie obsahové položky, ktoré sú predmetom úprav základu dane v podanom daňovom priznaní za rok 2022, a ktoré je do konca zdaňovacieho obdobia možné zo strany daňového subjektu ešte možné ovplyvniť želaným smerom, napr. úhradou záväzkov a pod. Tiež upozorníme na tie položky ...

Prístupné pre: Komplet

Na čo netreba zabudnúť pred ukončením účtovného roka 2022ZáznamGarancia

30.11.2022, Ing. Roman Juráš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:40

... Webinár sa sústreďuje na základné povinnosti účtovných jednotiek pre ukončením účtovného roka. Popisuje postupy, ktoré treba vykonať pred samotným zostavením účtovnej závierky. Ďalej vymenúva dôležité legislatívne povinnosti účtovných jednotiek pred skončením roka 2022. Cieľom je priviesť účtovnú jednotku ...

Prístupné pre: Komplet

Spracovanie údajov samosprávami a školamiZáznamGarancia

29.11.2022, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:01

... Samosprávy a školy predstavujú orgány verejnej moci a pri svojej činnosti spracúvajú veľké množstvo rozličných osobných údajov. Pri svojej činnosti sa tak musia vysporiadať s rôznymi problémami, aby tak zabezpečili súlad s nariadením GDPR. Povinnosti samosprávnych orgánov a škôl podľa nariadenia GDPR ...

Prístupné pre: Komplet

Exekúcia zrážkami zo mzdy - zmeny pre rok 2023ZáznamGarancia

29.11.2022, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:44:22

... Obsahom webinára je priblížiť problematiku exekúcie zrážkami zo mzdy, a to s dôrazom na aktuálne zmeny. Webinár sa zaoberá problematickými otázkami, ktoré patria medzi najdiskutovanejšie v praxi. Zároveň poukazuje nielen na postavenie súdneho exekútora a zamestnanca, ale taktiež aj na status platiteľa ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Nemocenské dávky v roku 2022 a ich čerpanie - povinnosti zamestnávateľa (právny stav k 23.11.2022)ZáznamGarancia

29.11.2022, PadDr. Mgr. Daniela Pivovarova, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:15

... Webinár reaguje na aktuálne otázky účastníkov z praxe (mzdové účtovníčky, personalisti, HR manažéri) vo vzťahu k uplatňovaniu zmien v zákone o sociálnom poistení, nárokov na dávky, procesných postupov Sociálnej poisťovne a ostatných ústredných orgánov štátnej správy zúčastnených na sociálnom zabezpečení ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Zápis stavieb do katastra nehnuteľnostíZáznamGarancia

28.11.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:07

... Obsahom seminára bude vysvetlenie pojmov ako nehnuteľnosť, pozemok, stavba, byt či nebytový priestor, ako aj členenie stavieb. Bližšie sa budeme venovať spôsobu zápisu jednotlivých stavieb do katastra nehnuteľností podľa toho, či ide o stavbu rozostavanú, stavbu dokončenú, byt alebo nebytový priestor ...

Prístupné pre: Komplet

Aktuálne zmeny v školskej legislatíveZáznamGarancia

28.11.2022, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:00:00

... Prehľad zmien v školskej legislatíve, ktoré sú účinné od tohto školského roka a prehľad pripravovaných legislatívnych zmien, ktoré sú aktuálne v legislatívnom procese. Príspevok obsahuje aj prehľad dôležitých usmernení v rezorte školstva vydaných v poslednom období. Prehľad zmien v školskej legislatíve ...

Prístupné pre: Komplet

Register obnovenej evidencie pozemkov a pozemkové úpravyZáznamGarancia

28.11.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:01

... Obsahom webinára bude ozrejmiť rozdiel medzi konaním o registri obnovenej evidencie pozemkov a konaním o projekte pozemkových úprav. Zameriame sa podstatu uvedených konaní a ich primárny účel, ktorým bolo v prvom prípade usporiadanie pozemkového vlastníctva a v druhom prípade samotné funkčné usporiadanie ...

Prístupné pre: Komplet

Stavba nehnuteľnosti na cudzom pozemku - kto je jej vlastníkom?ZáznamGarancia

25.11.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:34:41

... Video je venované problematike neoprávnenej stavby. V úvode sa venuje všeobecnému vymedzeniu pojmu nehnuteľnosť, rozdielom medzi neoprávnenou a nepovolenou stavbou a vysvetleniu superficiálnej zásady. Následne je vo videu riešené, akým spôsobom je možné usporiadať vzťahy medzi vlastníkom stavby a vlastníkom ...

Prístupné pre: Komplet

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia (právny stav k 15.11.2022)ZáznamGarancia

24.11.2022, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:55:02

... Webinár reaguje na aktuálne otázky účastníkov z praxe (mzdové účtovníčky, personalisti, HR manažéri) vo vzťahu k uplatňovaniu zmien v zákone o sociálnom poistení, nárokov na dávky, procesných postupov Sociálnej poisťovne a ostatných ústredných orgánov štátnej správy zúčastnených na sociálnom zabezpečení ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet
Najpozeranejšie videosemináre

Register partnerov verejného sektoraZáznam

24.10.2019, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:26:18

... JUDr. Ivan Syrový, PhD. Cieľom príspevku je priblížiť divákovi inštitút registra partnerov verejného sektora (RPVS) ako dôležitý register pre podnikateľov. Autor poukazuje na používaný pojem konečného užívateľa výhod (KUV), tento vysvetľuje, poukazuje na rozdiel medzi spoločníkom akonečným užívateľom ...

Prístupné pre: Komplet

Nové pravidlá riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia v SR účinné od 1. júla 2019Záznam

20.12.2018, JUDr. Toško Beran, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:43:51

... JUDr. Toško Beran Nové pravidlá riešenia sporov vychádzajú z OECD projektu BEPS (Akcia 14) a Smernice Rady (EÚ) o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia v Európskej únii. Ich zámerom je najmä zamedzenie dvojitého zdanenia a zachovanie s tým súvisiacich práv dotknutých daňových subjektov. ...

Odklad v platení odvodov na sociálne poistenie a preddavkov na zdravotné poistenie a odpustenie povinnosti zaplatiť poistné na sociálne poistenie - novely zákona o sociálnom poistení v mesiaci apríl 2020Záznam

5.5.2020, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:32:37

... PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová Video sa zaoberá dvomi aktuálnymi novelami k zákonu o sociálnom poistení, a súvisiacimi nariadeniami vlády SR, ktoré v snahe o zmiernenie negatívnych dopadov mimoriadnej situácie a núdzového stavu, súvisiacimi s ochorením COVID-19, zaviedla Vláda SR. Prvá novela zavádza ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Novela zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.8.2022ZáznamGarancia

22.9.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:25:13

... Od 1. augusta 2022 vstúpil do účinnosti zákon č. 264/2022 o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách). Hlavným cieľom zákona o mediálnych službách je transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky revidovanú smernicu o audiovizuálnych mediálnych ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Návrat zamestnanca do práce počas koronakrízy a po jej skončeníZáznamGarancia

4.5.2020, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:39:34

... JUDr. Lucia Sabová Danková Kríza COVID-19 vyvíja tlak na zamestnávateľov aj zamestnancov. Ponúkame náhľad do možností zamestnávateľa, ako sa môže vysporiadať stouto situáciou vnadväznosti na zmeny Zákonníka práce. Oboznámime Vás sdokumentom vydaným Agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet
Najnovšie Právne predpisy
  • 388/2022 Z.z. o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 25.11.2022 v čiastke č. 135)
  • 389/2022 Z.z. novela zák. č. 291/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 29.11.2022 v čiastke č. 136)
  • 390/2022 Z.z. novela zák. č. 576/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 29.11.2022 v čiastke č. 136)
  • 392/2022 Z.z. novela zák. č. 580/2004 Z. z. a č. 581/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 29.11.2022 v čiastke č. 136)
  • 398/2022 Z.z. novela zák. č. 150/2022 Z. z. (vyšlo dňa: 29.11.2022 v čiastke č. 136)
  • 399/2022 Z.z. novela zák. č. 43/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 30.11.2022 v čiastke č. 137)
  • 402/2022 Z.z. novela zák. č. 71/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 30.11.2022 v čiastke č. 137)
  • 405/2022 Z.z. novela vyhl.č. 305/2022 Z. z. (vyšlo dňa: 30.11.2022 v čiastke č. 137)
  • 406/2022 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 30.11.2022 v čiastke č. 137)
  • 407/2022 Z.z. novela zák. č. 431/2002 Z. z. a č. 513/1991 Zb. (vyšlo dňa: 1.12.2022 v čiastke č. 138)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

17.1.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

24.1.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2023

30.1.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Aktuálny stav mzdovej agendy - zmeny v roku 2022 a 2023 pre mzdového účtovníka

Lektor: Júlia Pšenková

Dátum: 6.12.2022

Čas konania: 13:00 - 14:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 8.12.2022

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
december 2022
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
Najbližšia daňová povinnosť
15.12.2022 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...