dnes je 11.7.2020

Input:

Rozpočtové pravidlá samosprávy v čase COVID-19

5.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:54:06

Kapitoly videa

Téma webinára nadväzuje na rozpočtové pravidlá a na aktuálnu mimoriadnu situáciu v súvislosti s koronavírusom COVID-19 s ohľadom na použitie verejných prostriedkov v rámci rozpočtu v roku 2020. Lektor sa venuje častým otázkam zamestnancov samosprávy a odpovedá na najčastejšie z nich. Účastníci sa bližšie dozvedia o možnosti používania rozpočtových prostriedkov v tomto roku a aj o charaktere verejných prostriedkov.

Bližšie sa lektor venuje:

 • použitiu kapitálových výdavkov a prípadnému použitiu prostriedkov na bežné výdavky,
 • použitiu rezervného fondu v roku 2020,
 • oprávneniu použitia rezervného fondu na prevádzkové výdavky a zákonnosť tohto konania,
 • prevodom peňažných fondov v roku 2020, 
 • odporúčaniam pre obce vo vzťahu k finančnej disciplíne a tiež  
 • prevádzkovým preddavkov v zmysle rozpočtových pravidiel.

Webinár odpovedá aj na otázky a to najmä:

 1. Musí sa overíť základnou finančnou kontrolou aj medzipoložkový presun?
 2. Je v súčasnosti k dispozícii Príručka na zostavenie rozpočtu na roky 2021-2023?
 3. Čo je nové vo Finančnom spravodajcovi MF SR?
 4. Ako v čase mimoriadnej situácie môže obec použiť peňažné fondy?
 5. Môže si obec vziať počas mimoriadnej situácie návratné zdroje financovania?

Legislatívna úprava:  zákon č. 583/2004 Z. z., zákon č. 523/2004 Z. z., zákon č. 67/2020 Z. z. a nasl. 

Cieľová skupina: zamestnanci obcí (rozpočtári, ekonómovia, účtovníci), vedúci zamestnanci a starostovia obcí, hlavní kontrolóri obci

Dr. Jozef Sýkora MBA

Dr. Jozef Sýkora MBA

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve od roku 2011 a interný kontrolór v niekoľkých štátnych organizáciách. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Rigorózne doktorské skúšky vykonal v roku 2019. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. V praxi lektor metodicky usmerňuje viaceré subjekty verejnej správy. Viedol v minulosti tému finančnej kontroly na Úrade Vlády a na Úrade podpredsedu Vlády SR pre investície a informatizáciu.  Lektor je  aktuálne  prednášajúcim  vzdelávania kontrolórov  v odbore finančné právo na Ekonomickej univerzite v Bratislave.