dnes je 4.7.2022

Input:

Príprava konsolidovanej závierky verejnej správy

20.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:05:16

Kapitoly videa

Cieľom konsolidovanej účtovnej závierky je poskytnúť informácie o konsolidovanom celku ako o jednej ekonomickej jednotke, prostredníctvom zistenia a následného vynechania (eliminácie) vzájomných pohľadávok, záväzkov, nákladov a výnosov a iných vzájomných vzťahov. Konsolidovaná účtovná závierka sa zostavuje ako účtovná závierka na všeobecný účel, nie je teda účtovnou závierkou zostavenou primárne s cieľom vykázať plnenie rozpočtu. Viac sa dozviete vo videoseminári.

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Lektor Ing. Štefan Fabian, PhD. je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, kde po ukončení štúdia začal pracovať ako asistent a odborný asistent. Neskôr sa plne venoval práci vo verejných financiách, rozšíril si vzdelanie z oblasti štátnej správy v Ústave štátnej správy v Prahe, marketingu a ohodnocovania majetku podnikov v Centre ďalšieho vzdelávania, doktorandské štúdium na Ekonomickej univerzite, štúdium znalectva a lektorskej práce v rámci súkromnej praxe a práce v Centre ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave. Aktívne sa venuje lektorskej, pedagogickej a publikačnej činnosti. Je aktívnym audítorom, certifikovaným účtovníkom 3. stupňa – účtovník expert a daňovým poradcom. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií z oblasti účtovníctva verejného sektora a spoluautorom publikácií v oblastí účtovníctva podnikateľských subjektov. Je viceprezidentom Slovenskej komory audítorov.