dnes je 19.8.2022

Input:

Novela zákona o DPH č. 408/2021 Z. z.

16.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:27

Kapitoly videa

NR SR schválila dňa 27. októbra 2021 novelu zákona č. 408/2021, ktorou sa mení zákon č 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. o DPH, ktorá nadobúda účinnosť od 15. novembra 2021, resp. od 1. januára 2022.

Cieľom videoseminára je primárne priblížiť túto novelu zákona, pričom v prvej časti sa venujeme prehľadu dôležitých zmien s účinnosťou od 15. novembra 2021 ako:

  • Nová oznamovacia povinnosť platiteľov dane v súvislosti evidovaním bankového účtu u správcu dane; a
  • Transpozícia smernice Rady (EÚ) 2019/2235, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie v rámci Únie, v rámci ktorej sa navrhuje považovať za nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu aj pridelenie tovaru ozbrojeným silám členského štátu podieľajúcemu sa na obrannom úsilí, vynakladanom na účely vykonávania spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie.

V druhej časti videoseminára sa venujeme prehľadu dôležitých zmien ZoDPH s účinnosťou od 1. januára 2022 ako:

  • Osvedčenie o registrácii – tzv. registračná kartička pre DPH sa ruší;
  • Zmena určenia základu dane pri zálohovaných jednorazových plastových obalov na nápoje (PET fľaše);
  • Spresnenie opravy opravenej odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke;
  • Zmeny týkajúce sa subjektov, ktoré uplatňujúcu osobitnú úpravu (§ 68a až § 68c);
  • Rozšírenie Inštitútu ručenia platiteľa DPH;
  • Vrátenie nadmerného odpočtu bude možné len na registrovaný bankový účet;
  • Úmrtie platiteľa dane - fyzickej osoby a pokračovanie podnikania.

Ing. Vladimír Bartoš

Ing. Vladimír Bartoš

Lektor Ing. Vladimír Bartoš je súčasťou spoločnosti Crowe Advartis Tax, k.s. Jeho hlavným zameraním je daňové poradenstvo a účtovné služby. Od roku 2013 ako daňový poradca vedie daňovú poradenskú spoločnosť na Slovensku. Podieľal sa na množstve projektov v rámci daňovej a finančnej due diligence na Slovensku a v Českej republike.