dnes je 9.6.2023

Najnovšie videosemináre

Nastavenie prevádzkových poriadkov z hľadiska aktuálnych právnych noriem BOZPZáznamGarancia

31.5.2023, Mgr. Matej Trnavský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:40:14

... Prevádzkový poriadok má veľký význam v podpore a ochrane zdravia zamestnancov a osôb nachádzajúcich sa v prevádzke, nakoľko jeho súčasťou je hodnotenie rizika a súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnancov a osôb nachádzajúcich sa v prevádzke. Nie každý podnikateľ – to znamená fyzická osoba & ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Prehľad zmien v elektrotechnických normách - 5/2023ZáznamGarancia

29.5.2023, Doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:08:48

... Prehľad zmien v elektrotechnických normách je neodmysliteľným zdrojom, ktorý poskytuje cenné informácie o aktuálnych trendoch, požiadavkách a nových technológiách v oblasti elektrotechniky. Nové bezpečnostné predpisy, technologické inovácie a zmeny trhových podmienok často vyvolávajú zmeny v týchto normách ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Nepeňažný príjem zamestnanca do 500 EUR z pohľadu dane z príjmovZáznamGarancia

29.5.2023, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:49:24

... Seminár uvedie do problematiky aplikácie § 5 ods. 7 písm. o) ZDP v oblasti oslobodenie sumy nepeňažných plnení poskytovaných zamestnávateľom zamestnancom. Ide o plnenia charakteru tzv. zamestnaneckých benefitov. Tieto, ak budú vylúčené z daňových výdavkov zamestnávateľa, môžu byť za určitých podmienok ...

Prístupné pre: Účto a dane | Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Vedenie účtovníctva z pohľadu elektronizácie v roku 2023ZáznamGarancia

29.5.2023, Ing. Roman Juráš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:04:29

... Obsahom prezentácie je spôsob a forma vedenia účtovníctva elektronicky, vytvorenie elektronickej podoby účtovného záznamu a práca s dokladmi v elektronickej podobe. Popisuje sa systém a alternatívy archivácie elektronických dokladov. Ďalej popisuje možnosti vyťažovania dokladov. Obsahom prezentácie je ...

Prístupné pre: Účto a dane | Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2023ZáznamGarancia

29.5.2023, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:47:51

... Obsahom webinára je prehľad zmien v zákone o odpadoch platných od 1.1.2023. Dôraz je kladený na nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom a s tým súvisiace zákazy. Zmeny sa budú týkať aj nakladania so stavebným odpadom a odpadom z demolácií a úpravy komunálnych odpadov. Obsahom webinára je prehľad ...

Prístupné pre: Komplet

Motivácia a očakávania zamestnancovZáznamGarancia

23.5.2023, PaedDr. Elena Moravčíková, ACC, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:12:19

... Domnievate sa, že viete ako efektívne pracovať so svojimi ľuďmi? Že máte motiváciu v malíčku? Využívate skutočne faktory motivácie, alebo sú to práveže len faktory hygieny, ktoré majú od motivácie ďaleko? Ako viete motivovať samých seba, čo vám funguje? A je možné, aby nám chyby pomáhali a posúvali nás ...

Prístupné pre: Komplet

Podpisovanie dokumentov na diaľkuZáznamGarancia

23.5.2023, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:48:29

... Podpisovanie dokumentov na diaľku je čoraz častejší spôsob, akým sa fyzická, alebo právnická osoba zaväzuje k právnym úkonom. Možnosť podpisovania na diaľku sa začala vo väčšom využívať počas obdobia pandémie. Dnes dokážeme rozlíšiť viacero druhov elektronickej komunikácie a elektronických podpisov, ...

Prístupné pre: Komplet

Zmeny v zákone o DPH v roku 2023: § 53b zákona o DPH - oprava odpočítanej dane pri nezaplatení protihodnoty od 1.1.2023ZáznamGarancia

11.5.2023, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:00:45

... V úvode webinára sa zaoberáme prehľadom zmien, ktoré sa v zákone o DPH stali účinné od 1. januára 2023 a 1. apríla 2023. Osobitný dôraz a zameranie sú kladené na aplikáciu ustanovenia § 53b zákona o DPH, ktoré súvisia s opravou odpočítanej dane pri nezaplatení protihodnoty. Zmeny sú názorne prezentované ...

Zákon o výstavbe a zákon o územnom plánovaní od 1.4.2024 - čo sa zmení a ako bude vyzerať povoľovanie stavieb?ZáznamGarancia

11.5.2023, Mag. Annamária Tóthová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:27:07

... Videoseminár sa venuje schválenému zneniu nových stavebných predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť 1.4.2024. Webinár sa bližšie venuje novým kompetenciám úradov, úprave územného plánovania, či povoľovacích konaní pre umiesťovanie a uskutočňovanie stavieb. Videoseminár sa venuje schválenému zneniu nových ...

Prístupné pre: Komplet

Fotovoltické inštalácie I.ZáznamGarancia

4.5.2023, Doc. Ing. Peter Janiga, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:24:46

... Prvá časť cyklu Fotovoltické inštalácie prináša základné informácie pre zorientovanie sa v problematike fotovoltických systémov. V úvode sú vysvetlené základné princípy a terminológia. Na konkrétnych príkladoch sú ukázané potenciály a riziká rôznych spôsobov umiestnenia, zapojenia a prevádzky fotovoltických ...

Najpozeranejšie videosemináre

Exekúcia zrážkami zo mzdy - zmeny pre rok 2023ZáznamGarancia

29.11.2022, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:44:22

... Obsahom webinára je priblížiť problematiku exekúcie zrážkami zo mzdy, a to s dôrazom na aktuálne zmeny. Webinár sa zaoberá problematickými otázkami, ktoré patria medzi najdiskutovanejšie v praxi. Zároveň poukazuje nielen na postavenie súdneho exekútora a zamestnanca, ale taktiež aj na status platiteľa ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Novela zákona o verejnom obstarávaní od 1.1.2023ZáznamGarancia

19.12.2022, JUDr. Marek Šmid, LLB., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:32

... Vo videoseminári zdôrazníme najdôležitejšie zmeny v ZVO, ktoré nadobúdajú účinnosť v roku 2023. Priblížime navrhované znenie novely ZVO, ktorá je v súčasnosti v štádiu vyhodnocovania medzirezortného pripomienkového konania. Vzhľadom na navrhované legislatívne úpravy, podložíme úmysel zákonodarcu pri ...

Prístupné pre: Komplet

Odklad v platení odvodov na sociálne poistenie a preddavkov na zdravotné poistenie a odpustenie povinnosti zaplatiť poistné na sociálne poistenie - novely zákona o sociálnom poistení v mesiaci apríl 2020Záznam

5.5.2020, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:32:37

... PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová Video sa zaoberá dvomi aktuálnymi novelami k zákonu o sociálnom poistení, a súvisiacimi nariadeniami vlády SR, ktoré v snahe o zmiernenie negatívnych dopadov mimoriadnej situácie a núdzového stavu, súvisiacimi s ochorením COVID-19, zaviedla Vláda SR. Prvá novela zavádza ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Odchodné a odstupné v roku 2022 a 2023ZáznamGarancia

28.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:37:15

... Ako už z termínu odstupné priamo vyplýva, hlavným účelom poskytovania odstupného je určitá satisfakcia poskytovaná zamestnancovi zo strany zamestnávateľa za to, že pracovný pomer sa končí skôr, ako účastníci v pracovnej zmluve predpokladali. Odchodné na rozdiel od odstupného ako pracovnoprávny inštitút ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Príplatok za prácu nadčas a fond pracovného času v roku 2022 a 2023ZáznamGarancia

8.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:34:50

... Pojmovým znakom práce nadčas je práca, ktorá je vykonávaná nad určený týždenný pracovný čas, vyplývajúca z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času, vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien, ktorú zamestnanec vykonáva na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom.Podmienky nároku a výšku príplatku ...

Prístupné pre: Komplet
Najnovšie Právne predpisy
  • 156/2023 Z.z. dočasne obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 29.4.2023 v čiastke č. 56)
  • 163/2023 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 11.5.2023 v čiastke č. 58)
  • 171/2023 Z.z. o sumách stravného (vyšlo dňa: 20.5.2023 v čiastke č. 62)
  • 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (vyšlo dňa: 24.5.2023 v čiastke č. 63)
  • 174/2023 Z.z. novela vyhl. č. 232/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 24.5.2023 v čiastke č. 63)
  • 182/2023 Z.z. novela zák. č. 245/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 30.5.2023 v čiastke č. 66)
  • 184/2023 Z.z. o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám (vyšlo dňa: 30.5.2023 v čiastke č. 66)
  • 189/2023 Z.z. novela zák. č. 54/2019 Z. z. a č. 327/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 1.6.2023 v čiastke č. 68)
  • 196/2023 Z.z. o Európskom hlavnom meste kultúry (vyšlo dňa: 7.6.2023 v čiastke č. 69)
  • 198/2023 Z.z. novela zák. č. 582/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 7.6.2023 v čiastke č. 69)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

19.6.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

7.7.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

10.7.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2023. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Elektronická archivácia dokumentov z pohľadu zákona o účtovníctve v roku 2023 - príklady z praxe

Lektor: Ing. Roman Juráš, DipIFR

Dátum: 15.6.2023

Čas konania: 11:00 - 12:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Majetkové priznania vs. Ochrana osobných údajov

Lektor: JUDr. Jakub Pavčík

Dátum: 19.6.2023

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
jún 2023
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
 
Najbližšia daňová povinnosť
15.6.2023 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...