dnes je 8.3.2021

Input:

Postup vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu od 1. mája 2021

19.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.174 Postup vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu od 1. mája 2021

Mgr. Zuzana Šteflová - advokátska kancelária Hriadel§Heger

1. Na konanie o potvrdení vydržania bude miestne príslušný súd, v ktorého obvode je nehnuteľnosť. Doposiaľ vydržanie potvrdzoval notár, ktorý vyhotovil osvedčenie vyhlásenia o vydržaní vo forme notárskej zápisnice a následne notársku zápisnicu o osvedčení vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zasielal notár príslušnému úradu (katastrálnemu odboru), ktorý následne vykonal zápis do katastra nehnuteľností záznamom.

2. Konanie o potvrdení vydržania v zmysle zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok, ktorý nadobudne účinnosť 1. mája 2021, bude návrhovým konaním, ktoré teda bude možné začať len na návrh, pričom návrh je oprávnený podať ten, kto o sebe tvrdí, že vydržaním nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu.

3. Konanie bude podliehať súdnym poplatkom vo výške 99,50 €, pričom navrhovateľ bude musieť preukázať skutočnosti, na základe ktorých splnil podmienky vydržania.

4. Ak budú splnené podmienky vydržania, súd vydá vyzývacie uznesenie a zverejní ho verejnou vyhláškou v Obchodnom vestníku a na úradnej tabuli obce, v ktorej katastrálnom území je nehnuteľnosť, ktorá je predmetom konania o potvrdení vydržania.

5. Vo vyzývacom uznesení súd vyzve dotknuté osoby na uplatnenie námietok proti vydaniu uznesenia o potvrdení vydržania, pričom lehota na uplatnenie námietok nesmie byť