dnes je 5.12.2022

Input:

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia v roku 2022

12.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:38

Kapitoly videa

Webinár reaguje na aktuálne otázky účastníkov z praxe (mzdové účtovníčky, personalisti, HR manažéri) vo vzťahu k uplatňovaniu zmien v zákone o sociálnom poistení, nárokov na dávky, procesných postupov Sociálnej poisťovne a ostatných ústredných orgánov štátnej správy
zúčastnených na sociálnom zabezpečení v SR. Počas webinára sumarizujeme prehľad legislatívnych zmien a aktuálny legislatívny proces (navrhované zákony, prijaté novely, aktuálne účinné novely a s nimi súvisiace právne predpisy). Osobitná pozornosť je venovaná aktuálne účinným zmenám (novelám, nariadeniam vlády SR), ktoré majú priamy vplyv na podnikateľské subjekty (zamestnávateľov, SZČO) a zamestnancov. Rozoberáme súvisiace administratívne postupy, ktoré tieto zmeny vyžadujú. Počas otázok účastníkov poskytujeme právny názor na jednotlivé problémy z praxe a odporúčania ich riešení.

OBSAH (štruktúra prezentácie):
I. ) Prehľad aktuálnych legislatívnych zmien v zákone o sociálnom poistení, zmien v sociálnom zabezpečení, prehľad navrhovaných legislatívnych zmien (v legislatívnom procese) a ich stručná charakteristika, vplyv na aplikačnú prax mzdovej učtárne a personalistov.
II.) Administratívne postupy pri uplatňovaní si nárokov vo vzťahu k činnosti Sociálnej poisťovne (nároky na dávky, splatnosť poistného, komunikácia so Socpoist v rôznych situáciách).
III.) Priebežné odpovedanie na otázky účastníkov webinára, právny názor na praktické situácie a odporúčanie ich riešení.

PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Je odborníčka v oblasti pracovno – právnych vzťahov. V minulosti pôsobila na ministerstve práce, spolupodieľala sa na procese pristúpenia SR do EÚ v časti „Voľný pohyb osôb“ a zastupovala ministerstvo pri Európskej komisii ako členka Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia. Pracovala ako riadiaci pracovník v nadnárodnej spoločnosti, kde zodpovedala za zamestnanecké vzťahy. Riadila sekciu práce na Ministerstve práce, zodpovedala za tvorbu právnych predpisov (Zákonníka práce, zákona o službách zamestnanosti, zákona o inšpekcii práce). Ako právnička sa špecializuje na pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia, v slovenskom aj európskom kontexte. V súčasnosti sa venuje poradenstvu pre oblasť zamestnanosti, prijímania a vysielania zamestnancov do a zo zahraničia.