Najnovšie


Ďalšia časť série videoseminárov o transferovom oceňovaní je zameraná na dokumentáciu o použitej metóde TO z pohľadu služieb a nehmotného majetku. Lektorka, Z. Kvasničková, upozorňuje na špecifickú dokumentáciu, náklady na služby, na funkcie a riziká a iné ...

V tejto časti série videoseminárov o transferovom oceňovaní lektorka Z. Kvasničková rozoberá dokumentáciu potrebnú z pohľadu hmotného majetku a finančných transakcií. Pozornosť sústreďuje na popis funkcie a miery využívania majetku, dlhodobý majetok, cash pooling, ...
Dokumentácia o použitej metóde transferového oceňovaniaGarancia
lektor: Ing. Zuzana Kvasničková PhD., dĺžka videa: 00:13:23

Lektorka Z. Kvasničková podáva v úvode videoseminária výklad k jednotlivým usmerneniam k transferovému oceňovaniu, tak ako sa vyvíjali od roku 2009 až po dnešok. Podrobnejšie sa zaoberá otázkou typu dokumentácie, ktorú delí na skrátenú, základnú a úplnú. Priestor ...
Zákon o dani z príjmov a právna úprava transferového oceňovania po 1.1.2015Garancia
lektor: Ing. Zuzana Kvasničková PhD., dĺžka videa: 00:08:38

Videoseminár je zameraný na právnu úpravu transferového oceňovania po 1.1.2015 v súvislosti so zákonom o dani z príjmov. Venuje sa úprave základu dane závislej osoby a povoleniu korešpondujúcej úpravy. Lektorka, Z. Kvasničková, hovorí aj o povinnosti dokumentácie a ...
Účtovná závierka v podvojnom účtovníctveGarancia
lektor: Ing. Magdaléna Repáňová, dĺžka videa: 00:26:08

Prostredníctvom tohto videoseminára si ozrejmíte fakty a postupy pri zostavení účtovnej závierky za rok 2015 pred samotným vyhotovením daňového priznania. Lektorka sa špeciálne venuje aj dani a daňovej licencii či registru účtovných závierok.
Zmena zmluvy a odstúpenie od zmluvy, evidencia referencií NovinkaGarancia
lektor: Mgr. Martina Galabová, dĺžka videa: 00:10:16

Uvedený videoseminár prináša informácie o zmene a odstúpení od zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy. Dozviete sa, čo je podstatná zmena zmluvy a aké sú jej finančné limity. Videoseminár obsahuje aj informácie o evidencii a obsahu referencií.
Centrálne, spoločné a cezhraničné verejné obstarávanieGarancia
lektor: Mgr. Martina Galabová, dĺžka videa: 00:09:22

Tento videoseminár prináša komplexný pohľad na centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní. Dozviete sa informácie o formách nadobudnutia od centrálnej obstarávacej organizácie, jej povinnostiach, príležitostnom verejnom obstarávaní a cezhraničnom obstarávaní.
Použitie sociálneho fondu na nadštandardnú zdravotnú starostlivosťGarancia
lektor: Júlia Pšenková, dĺžka videa: 00:05:16

Sociálny fond je možné využiť aj na nadštandardnú zdravotnú starostlivosť. Lektorka upozorňuje na rozdiely medzi povinnou a nadštandardnou starostlivosťou, do ktorej sa rátajú rekondičné pobyty či preventívne zdravotné prehliadky.
Použitie sociálneho fondu na realizáciu podnikovej sociálnej politikyGarancia
lektor: Júlia Pšenková, dĺžka videa: 00:07:30

Podniková sociálna politika sa môže zaobísť aj bez odvodov a daní. Ako na to, to Vám v tejto časti poradí skúsená lektorka, Júlia Pšenková.
Príspevok sociálneho fondu na regeneráciu pracovnej silyGarancia
lektor: Júlia Pšenková, dĺžka videa: 00:05:34

V tejto časti série o sociálnom fonde sa lektorka sústreďuje na tipy a rady ako čo najefektívnejšie využiť túto kategóriu smerom k úspore nákladov zamestnávateľom. Rozlišuje medzi pojmami regenerácia a rekreácia.
Finančné limity, predpokladaná hodnota zákazky, predbežné trhové konzultácieGarancia
lektor: Mgr. Martina Galabová, dĺžka videa: 00:03:51

Uvedený videoseminár Vám ponúka nahliadnutie do hodnôt finančných limitov rôznych typov zákaziek pri obstarávaní tovarov, služieb, stavebných prác, potravín a služieb podľa prílohy č. 1 ZVO. Taktiež sa venuje problematike predpokladanej hodnoty zákazky, prípravným ...
Legislatíva a vybrané výnimky zo zákona o verejnom obstarávaníGarancia
lektor: Mgr. Martina Galabová, dĺžka videa: 00:09:56

Uvedený videoseminár prináša informácie o novom zákone o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. Okrem toho ponúka pohľad na nové vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie v súvislosti s novou právnou úpravou verejného obstarávania účinnou od 18. apríla 2016. ...
Novela Obchodného zákonníka s účinnosťou od 29.4.2015Garancia
lektor: JUDr. Alexander Škrinár, CSc., dĺžka videa: 00:49:18

Videoseminár je zameraný na novelu Obchodného zákonníka s postupnou účinnosťou od 29. apríla 2015, 1. júla 2015 a 1. januára 2016. Dozviete sa, ktoré zmeny sa novely týkajú.
Postupy pri vyhodnocovaní častí ponúk „Ostatné“ a „Kritéria“Garancia
lektor: Mgr. Martina Galabová, dĺžka videa: 00:43:26

Videoseminár je zameraný na časť o ZVO po novelách v roku 2013, ktoré priniesli do ZVO zásadne zmeny. Detailnejšie sa oboznámite s jednotlivými postupmi pri vyhodnocovaní častí ponúk „Ostatné “ a „Kritériá“, a to konkrétnejšie si objasníte ...
Najčastejšie chyby pri písaní projektovGarancia
lektor: Ing. Mgr. Ján Hámorník, MBA, dĺžka videa: 01:27:41

Videoseminar je zameraný na problematiku štrukturálnych fondov, najmä na tvorbu europrojektov. Lektor sa zameriava na písanie projektov a zvýrazňuje najčastejšie chyby pri písaní projektov, ktoré zvyčajne vedú k vyradeniu projektu v rámci formálnej kontroly.
Softvérové požiadavky pri elektronickej komunikácií s daňovým úradom, SP a ZPGarancia
lektor: Ing. Jaroslav Mišovych, dĺžka videa: 00:22:17

Videoseminár je zameraný na elektronickú komunikáciu s daňovým úradom, sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami. Videoseminár je rozdelený na tri časti. V každej z častí Vám lektor na praktických ukážkach predvedie ako správne elektronicky komunikovať s ...
LinkedIn - Sociálna sieť profesionálovGarancia
lektor: Ing. Jaroslav Mišovych, dĺžka videa: 00:24:42

LinkedIn je obchodne orientovaná sociálna sieť, ktorá si stále viac získava popularitu aj na Slovensku. Medzi jej užívateľmi nájdete personalistov aj rôznych odborníkov, ktorí chcú svoje pracovné skúsenosti prezentovať verejne. Tento videoseminár Vám ukáže možnosti ...
Hromadná korešpondencia v programe Microsoft Word pre Office 2010Garancia
lektor: Ing. Jaroslav Mišovych, dĺžka videa: 00:18:11

Tento videoseminár vám pomôže pochopiť problematiku hromadnej korešpondencie a ako ju aktívne využívať prostredníctvom programu MS Word. Dokumenty hromadnej korešpondencie sa využívajú pri tvorbe kolekcií rovnakých dokumentov, ktoré však obsahujú aj jedinečné prvky.

Videoseminár je praktickou prehliadkou práce so základnými funkciami programu MS Word pre Office 2010. Vysvetľuje možnosti vytvorenia dokumentu alebo ako sa formátuje text, upravujú štýly, či vkladajú obrázky a tabuľky v najznámejšom textovom editore.
MS Excel I. - Vytvorenie listu a grafuGarancia
lektor: Rudolf Rössel M.B.A, dĺžka videa: 00:47:59

Excel už pre Vás nemusí byť strašiakom. Videoseminár Excel I. Vám ponúka možnosť získať základné informácie o programe. Lektor Vás praktickou formou prevedie úvodom do problematiky, formátovaním a štýlovaním. Obsahom školenia je i kontrola pravopisu, vytváranie ...
Komunálne odpady pre obce a mestá - 10 najdôležitejších zmien od 1.1.2016Garancia
lektor: Ing. Tomáš Schabjuk, dĺžka videa: 00:23:33

Videoseminár prináša informácie o najdôležitejších zmenách z pohľadu nového zákona o odpadoch, o tom, ako postupovať pri spracovávaní odpadu v obciach a mestách, aké doklady sú potrebné aké sú najčastejšie pochybenia.
Nakladanie s elektroodpadom Garancia
lektor: Ing. Marián Strýček, dĺžka videa: 00:34:27

Onlinediskusia sa zaoberá problematikou elektroodpadu a nakladania s ním tak z pohľadu firiem, ako aj obcí. Objasňuje súčasnú legislatívu nakladania s elektroodpadmi, ako aj zmeny povinností firiem a obcí od 1. 1. 2016, kedy do platnosti vstúpi nový zákon o odpadoch.
Povinnosti obce v súvislosti s novým zákonom o odpadochGarancia
lektor: Ing. Peter Gallovič, dĺžka videa: 00:28:10

Online diskusia sa venuje novým, ale aj pôvodným povinnostiam, ktoré budú mať mestá a obce od 1. 1. 2016 v súvislosti s novým zákonom o odpadoch. Rozoberá otázky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov, programe odpadového hospodárstva.
Nový zákon o odpadoch – nové povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadovGarancia
lektor: Ing. Peter Gallovič, dĺžka videa: 00:32:53

Videoseminár sa venuje novému zákonu o odpadoch a z neho vyplývajúcim novým povinnostiam pre pôvodcov a držiteľov odpadov. Dozviete sa informácie aj o zákazoch, ktoré sú definované v tomto zákone a informácie o nakladaní s nebezpečným odpadom.
Rozšírená zodpovednosť výrobcovGarancia
lektor: Ing. Peter Gallovič, dĺžka videa: 00:39:41

Videoseminár sa venuje určitým ustanoveniam nového zákona o odpadoch, ktoré sa dotýkajú rozšírenej zodpovednosti výrobcov, informačnom systéme a činnosti recyklačného fondu. Konkrétne rozoberá elektrozariadenia a elektoodpad, obaly a odpady z obalov.
Pracovné úrazy a ochranné pracovné pomôckyGarancia
lektor: Ing. Marián Foltín, dĺžka videa: 00:52:41

Videoseminár rieši problematiku pracovných úrazov, ktoré rozoberá nielen z pohľadu zamestnávateľa, ale aj z pohľadu zamestnancov. Lektor sa venuje otázke zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze, evidencii a registrácii pracovného úrazu a ďalším praktickým ...
Riziká a nebezpečenstvá, lekárske prehliadkyGarancia
lektor: Lubica Kuševová, dĺžka videa: 00:17:42

Online diskusia sa zaoberá problematikou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, prácou bezpečnostného technika. Otázke povinnej lekárskej prehliadky pred vstupom do zamestnania, možným úrazom a nebezpečenstvám, ktoré hrozia na pracovisku.
BOZP v doprave III. časťGarancia
lektor: Ing. Ján Kadúc, dĺžka videa: 00:17:45

Online diskusia sa zaoberá problematikou bezpečnosti a ochrany zdravia v doprave, špeciálne sa zaoberá kartou vodiča, jej platnosť, používanie, ako postupovať pri jej strate. V diskusii je zodpovedaná otázka ďalších osvedčení, ktoré sú potrebné pre vodiča.
Bezpečnostný technik a autorizovaný bezpečnostný technikGarancia
lektor: Ľubica Kuševová, dĺžka videa: 00:24:17

Online diskusia sa zaoberá prácou bezpečnostného technika, povinným vzdelaním a vzdelávanim sa. Jedna z otázok sa venuje práci bezpečnostného technika na stavbe a v doprave. Vysvetľuje rozdiel medzi bezpečnostným technikom a autorizovaným bezpečnostným technikom.
BOZP v doprave II. časťGarancia
lektor: Ing. Ján Kadúc, dĺžka videa: 00:26:18

Videoseminár sa zaoberá problematikou bezpečnosti a ochrany zdravia v doprave a taktiež sa zaoberá aj sociálnou legislatívou. Dozviete sa všetky potrebné informácie o karte vodiča a všetko čo súvisí s vedením vozidla.

Najsledovanejšie

X
Do not fill this:
PRIHLÁSENIE
X
Do not fill this:
SOM EXISTUJÚCI UŽÍVATEĽ
SOM NOVÝ UŽÍVATEĽ A CHCEM SA ZAREGISTROVAŤ

Obsah na VDU.sk môžete sledovať len, ak ste zaregistrovaný.