dnes je 28.7.2021

Najnovšie videosemináre

Podnikanie v "Československu" - otázky DPH, stálej prevádzkarne a cestovných náhrad v prípade, že slovenské firmy pôsobia v Českej republike a naopakZáznamGarancia

27.7.2021, Alena Lipovská, Jiří Šindelář, Lenka Dvořáková Veronika Žáčková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:05:17

... Vsúčasnom globálnom svete podnikateľské aktivity veľakrát presahujú hranice jednej krajiny. Zmnohých dôvodov vrátane histórie, veľmi podobného jazyka, mentality ľudí akultúry, veľa slovenských firiem podniká aj vČeskej republike anaopak. ...

Zmeny v zákone o sociálnom poistení v roku 2021 (stav k 15.7.2021)ZáznamGarancia

23.7.2021, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:59:30

... Počas videoseminára sumarizujeme prehľad legislatívnych zmien a aktuálny legislatívny proces (navrhované zákony, prijaté novely, aktuálne účinné novely asnimi súvisiace právne predpisy). Osobitná pozornosť je venovaná aktuálne účinným zmenám (novelám, nariadeniam vlády ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Prevádzkujete e-shop, kde iní podnikatelia predávajú tovar konečným odberateľom? Pripravte sa na zmeny v osobitných úpravách od 1.júla 2021ZáznamGarancia

23.7.2021, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:18

... Ak prevádzkujte e-shop, kde iní podnikatelia predávajú tovar konečným odberateľom, budete za istých okolností mať povinnosť odvádzať DPH Vy ako prevádzkovateľ e-shopu, a to v každom členskom štáte, kde má odberateľ bydlisko. Máte však možnosť od 1.júla 2021 odvádzať takúto DPH ...

Oceňovanie rastlinnej a živočíšnej výrobyZáznamGarancia

20.7.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:05:36

... Videoseminár sa venuje aktuálnej problematike oceňovanie zásob rastlinnej a živočíšnej výroby. Základ každého finančného účtovníctva je správne oceňovanie zásob, nevynímajúc poľnohospodárstvo a produkty rastlinnej a živočíšnej výroby. Dôležitosť problematiky oceňovania rastlinnej ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Elektronická komunikácia s Finančnou správou v roku 2021ZáznamGarancia

20.7.2021, Mgr. Rastislav Pavlík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:01:35

... Ako prakticky pracovať s elektronickými službami štátu? Ako sa môžem prihlásiť? Ako funguje prepojenie finančnej správy s prvkami eGovernmentu? Čo prináša eGovernment? Kto nájdem služby a základné informácie pre oblasť daní? Aké technické nástroje k tomu potrebujem? Aké sú možnosti ...

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom - videoseminár je v anglickom jazykuZáznamGarancia

20.7.2021, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:36

... V tomto videoseminári autor prednáša vanglickom jazyku na tému "Regulation (EU) No 1169/2011 of the European parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers ". V tomto videoseminári ...

Prístupné pre: Manažment | Komplet

Stravné pri tuzemskej pracovnej ceste v roku 2021ZáznamGarancia

16.7.2021, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:40:23

... Videoseminár vás prevedie témou poskytovania stravného pri tuzemských pracovných cestách. Lektorka sa detailne venuje paragrafu 5 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a na príkladoch približuje jednotlivé podmienky stanovené týmto zákonom. Videoseminár vás prevedie témou ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Požiarno-technické požiadavky pre reštauračné zariadenia v roku 2021ZáznamGarancia

15.7.2021, Bc. Michal Pecek, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:46:18

... Vo videoseminári sme sa venovali požiarno-technickým zariadeniam v prevádzkach reštaurácií. Prešli sme si jednotlivé zariadenia a v diskusii sme bližšie priblížili problematiku kontroly technológii. Vo videoseminári sme sa venovali požiarno-technickým zariadeniam v prevádzkach reštaurácií ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Daňová kontrola v praxi - Vaše práva a povinnosti počas daňovej kontrolyZáznamGarancia

15.7.2021, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:45:25

... Videoseminárposkytuje informácie oprávach apovinnostiach daňového subjektu počas daňovej kontroly. Videoseminár poskytuje informácie o právach a povinnostiach daňového subjektu počas daňovej kontroly. Postupne sa budeme venovať: 1. Prehľad práv a povinností daňového subjektu ...

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2021 (stav k 7. 7. 2021)ZáznamGarancia

15.7.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:59:28

... Videoseminár Vám poskytne prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch prijatých poslednými novelami zákona s uvedením termínov ich účinnosti a vysvetlenie dopadov týchto zmien ako aj možnosti ich zvládnutia. Videoseminár Vám poskytne prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet
Najpozeranejšie videosemináre

Aktuálny stav mzdovej agendy od 1.1.2018Záznam

28.11.2017, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:30:06

... Videozáznam sumarizuje legislatívne schválené zmeny v mzdovej oblasti platné od 1.1.2018. V oblasti Zákonníka práce si prejdeme hodnoty minimálne mzdy, minimálnych mzdových nárokov a príplatkov ku mzde. V oblasti sociálneho poistenia si spomenieme odvodovú úľavu, maximálne vymeriavacie ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Novela zákona o dani z príjmov č. 344/2017 Z. z. so zameraním na PO, účinná od 1.1.2018 a 1.1.2019Záznam

5.1.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:33:53

... Video uvádza do jednotlivých oblastí novely zákona o dani z príjmov so zameraním na PO s účinnosťou od 1.1.2018, ktorá bola schválená na zasadnutí NR SR 7.12.2017. V úvodnej časti sa ozrejmuje zámer navrhnutej novely a jej jednotlivé časti. Následne sa ozrejmujú časti, ktorými sa ...

Prehľad mimoriadnych opatrení v daňovej a účtovnej oblastiZáznam

30.4.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:23:46

... Video uvádza do zmien, ktoré boli vykonané vnadväznosti na prijímanie mimoriadnych opatrení na zmiernenie následkov pandémie spôsobenej chorobou COVID-19, ato mimoriadnych opatrení vdaňovej aúčtovnej oblasti. Mimoriadne opatrenia boli vtýchto oblastiach prijaté vrámci zákona č. 67 ...

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19Záznam

4.5.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:17:14

... Vysvetlenie fungovania systému nakladania skomunálnymi odpadmi vdobe výnimočného stavu aspôsobu nakladania sochrannými pomôckami (rúška, rukavice,...) vkontexte šírenia korovavírusu. Podrobnosti ohľadom zaradenia ochranných pomôcok (rúška, rukavice,...) pri jednotlivých subjektoch ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Register partnerov verejného sektoraZáznam

24.10.2019, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:26:18

... Cieľom príspevku je priblížiť divákovi inštitút registra partnerov verejného sektora (RPVS) ako dôležitý register pre podnikateľov. Autor poukazuje na používaný pojem konečného užívateľa výhod (KUV), tento vysvetľuje, poukazuje na rozdiel medzi spoločníkom akonečným užívateľom ...

Prístupné pre: Manažment | Komplet
Najnovšie Právne predpisy
  • 252/2021 Z.z. novela zák. č. 578/2004 Z. z. a niektorých zákonov (vyšlo dňa: 30.6.2021 v čiastke č. 93)
  • 255/2021 Z.z. ustanovuje výšku sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výšku peňažného príspevku na opatrovanie (vyšlo dňa: 1.7.2021 v čiastke č. 94)
  • 257/2021 Z.z. novela zák. č. 544/2010 Z. z. a č. 595/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 3.7.2021 v čiastke č. 96)
  • 259/2021 Z.z. novela zák. č. 56/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 7.7.2021 v čiastke č. 97)
  • 261/2021 Z.z. novela zák. č. 455/1991 Zb. (vyšlo dňa: 8.7.2021 v čiastke č. 98)
  • 265/2021 Z.z. novela zák. č. 285/2009 Z. z. a č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 9.7.2021 v čiastke č. 99)
  • 279/2021 Z.z. novela zák. č. 67/2020 Z. z. a č. 292/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 15.7.2021 v čiastke č. 103)
  • 283/2021 Z.z. o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu (vyšlo dňa: 16.7.2021 v čiastke č. 104)
  • 285/2021 Z.z. o uložení Dodatku č. 7 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa z 1. apríla 2015 uzatvorený 24. mája 2021 medzi Asociáciou priemyslu, poľnohospodárstva a služieb a Odborovým zväzom výroby, obchodu a služieb (vyšlo dňa: 16.7.2021 v čiastke č. 104)
  • 287/2021 Z.z. novela zák. č. 69/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 22.7.2021 v čiastke č. 106)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

4.8.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

5.8.2021, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

24.8.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

8.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Štefan Pilar

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

9.9.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

13.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

14.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

22.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

27.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Novinky v problematike DPH v roku 2021

Lektor: Ing. Vladimír Bartoš

Dátum: 29.7.2021

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Nemocenské dávky v roku 2021 a ich čerpanie - povinnosti zamestnávateľa

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 29.7.2021

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
júl 2021
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
Najbližšia daňová povinnosť
2.8.2021 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...