dnes je 11.7.2020

Input:

Zmeny v zákone o odpadoch od 1. 7. 2020

27.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 03:06:20

Kapitoly videa

On-line webinár formou prednášky reaguje na aktuálnu situáciu v legislatíve z pohľadu odpadového hospodárstva. Poukazuje na zákonné možnosti v environmentálnej oblasti a zmeny v nakladaní s odpadmi, ktoré vyplývajú z aktuálne pripravovanej legislatívnej úpravy od 1. 7.2020.

Obsah:

 • Úvod
 • Právne predpisy OH
 • Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
 • Prvá časť - Základné ustanovenia
 • Základné pojmy
 • 5 ods. 4 - Mobilné zariadenie
 • Tretia časť - Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb
 • 12 - Všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmi
 • 13 - Zákazy
 • 14
 • 15 - Zodpovednosť za nezákonné umiestnenie odpadu
 • 16 - Zber odpadu a výkup odpadu
 • 16a - Školský zber (od 1.7.2020)
 • 17 - Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov
 • Štvrtá časť - ROZŠÍRENÁ ZODPOVEDNOSŤ VÝROBCOV
 • 28 - Organizácia zodpovednosti výrobcov a zabezpečovanie plnenia vybraných povinností
 • 29 - Individuálne plnenie vybraných povinností
 • 31a - Finančná garancia (1.7.2020)
 • Štvrtý diel - Obaly a odpady z obalov
 • 52 - Základné ustanovenie
 • Príloha č. 3 časť III.: Miera recyklácie pre jednotlivé obalové materiály
 • 54 - Povinnosti výrobcu obalov
 • Šiesty diel - Pneumatiky a odpadové pneumatiky
 • Siedmy diel - Neobalové výrobky a odpad z nich
 • Piata časť - OSOBITNÉ PRÚDY ODPADOV
 • Šiesta časť - KOMUNÁLNY ODPAD
 • 80 - Základné ustanovenia
 • 81 - Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
 • 82 - Zberný dvor
 • 83 - Prevádzkovateľ kuchyne
 • Ôsma časť - ADMINISTRATÍVNE NÁSTROJE
 • 97 - Súhlasy
 • 103 - Informačný systém OH
 • Deviata časť - Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva
 • Desiata časť - ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ
 • Dvanásta časť - PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 • Prílohy
 • Novely iných právnych predpisov
 • Otázky a odpovede

Ing. Peter Gallovič

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, na začiatku svojej kariéry pracoval ako prevádzkový geológ. Neskôr pôsobil ako výskumný pracovník aj ako vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov, a tiež ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva v oblasti verejnej správy. Je odborne spôsobilý pre autorizované činnosti a oprávnený na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov.