dnes je 12.7.2020

Input:

Záverečný účet obce za rok 2019

27.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 02:38:34

Kapitoly videa

On-line webinár formou prednášky reaguje na aktuálnu situáciu v legislatíve z pohľadu obecného zriadenia. Poukazuje na zákonné možnosti obce podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Obsah:

 • Úvod
 • Záverečný účet, vysporiadanie finančných vzťahov a výsledok rozpočtového hospodárenia obce
 • Povinnosť obce
 • Časté otázky zamestnancov
 • Čo musí obsahovať záverečný účet obce
 • Forma záverečného účtu
 • Časté otázky z praxe
 • Čo musí povinne záverečný účet obsahovať?
 • Môže obsahovať aj iné údaje a to napríklad
 • Pre kontrolórov
 • časť záverečného účtu - údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou
 • Časté nedostatky v praxi obcí pri zostavovaní záverečného účtu - oblasť rozpočtu obce
 • Povinnosť pri návrhu rozpočtu - na čo nezabudnúť
 • časť záverečného účtu - prehľad o stave a vývoji dlhu
 • Čo všetko sa započítava do dlhu obce?
 • Novelizovaná podmienka
 • časť záverečného účtu - údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce
 • časť záverečného účtu - bilancia aktív a pasív
 • Otázky z praxe
 • Kontrolór preveruje
 • Na spracovanie
 • časť záverečného účtu - prehľad o poskytnutých dotáciách
 • časť záverečného účtu - údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
 • časť záverečného účtu - hodnotenie plnenia programov obce a programov vyššieho územného celku
 • Základná zásada
 • Výsledok hospodárenia - výpočet
 • Povinnosť pre zostavenie návrhu rozpočtu obce
 • Povinnosť pre obce a kontrolóra
 • Zverejnenie návrhu záverečného účtu pred jeho schválením
 • Otázky kontrolórov z praxe posledných rokov k téme záverečného účtu

Dr. Jozef Sýkora MBA

Dr. Jozef Sýkora MBA

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve od roku 2011 a interný kontrolór v niekoľkých štátnych organizáciách. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Rigorózne doktorské skúšky vykonal v roku 2019. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. V praxi lektor metodicky usmerňuje viaceré subjekty verejnej správy. Viedol v minulosti tému finančnej kontroly na Úrade Vlády a na Úrade podpredsedu Vlády SR pre investície a informatizáciu.  Lektor je  aktuálne  prednášajúcim  vzdelávania kontrolórov  v odbore finančné právo na Ekonomickej univerzite v Bratislave.