dnes je 20.1.2021

Input:

SOS dotácia pre občanov v krízovej situácii bez príjmu - na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu podľa Opatrenia č. 5 - Prvá pomoc +

23.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.161 SOS dotácia pre občanov v krízovej situácii bez príjmu – na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu podľa Opatrenia č. 5 – Prvá pomoc +

Ing. Dušan Preisinger

Podľa § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVR SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu, alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s COVID-19, je na základe tohto Opatrenia poskytovaná fyzickej osobe (FO), ktorá v čase krízovej situácie nevykonáva činnosť, z ktorej má príjem, avšak túto činnosť vykonávala pred dňom vyhlásenia krízovej situácie.

Oprávneným obdobím pre poskytnutie SOS dotácie je mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19 a bezprostredne po skončení krízovej situácie. Výška dotácie sa poskytuje v sume 300 € mesačne pre jedného žiadateľa. Žiadosti o SOS dotáciu prijímajú príslušné úrady práce (podľa miesta pobytu žiadateľa). Vyplnenú a podpísanú žiadosť môže žiadateľ odoslať poštou alebo elektronicky.

  • Vzor vyplnenia žiadosti

Potvrdením správnosti a pravdivosti údajov si je žiadateľ vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia o skutočnostiach uvedených v žiadosti vrátane prípadných trestnoprávnych dôsledkov v zmysle príslušných zákonov. Tiež potvrdzuje, že bol poučený o ochrane osobných údajov a dáva súhlas so spracovaním údajov v žiadosti v súlade s účelom, na ktorý boli poskytnuté. Súčasne potvrdzuje, že bol poučený o spôsobe oznámenia schválenia (neschválenia) dotácie, ako aj s tým, že nové skutočnosti, ktoré s jeho žiadosťou