Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti 2018

7.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:37:52

Kapitoly videa

Daňová povinnosť sa podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn.n.p (ZDP) vysporiadava podaním daňového priznania (§ 32 ZDP) alebo vykonaním ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti ( RZ - § 38 ZDP). Video je zamerané na podmienky vykonania RZ za rok 2018, povinnosti zamestnávateľa (potvrdenie) a zamestnanca (žiadosť, doloženie dokladov) pri jeho vykonaní a tiež na lehoty súvisiace s vykonaní RZ.

Kto môže požiadať o vykonanie RZ: Daňovník, ktorý poberal v zdaňovacom období príjmy len zo závislej činnosti (a príjmy, z ktorých bola daň vybratá zrážkou a ktoré sa nerozhodol zahrnúť do úhrnu príjmov a z nich zrazenú daň do preddavkov na daň) môže písomne požiadať do 15. februára roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia posledného zamestnávateľa, u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane a daňový bonus podľa § 33 ZDP (u ktorého mal podpísané vyhlásenie) o vykonanie ročného zúčtovania.

Ak si zamestnanec neuplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane a  daňový bonus na vyživované dieťa (§ 33 ZDP) u žiadneho zamestnávateľa, môže požiadať o RZ ktoréhokoľvek z nich.

Ak zamestnanec o vykonanie ročného zúčtovania svojho zamestnávateľa požiada, ale do 15. februára nepredloží všetky potrebné doklady na jeho vykonanie, zamestnávateľ ročné zúčtovanie nevykoná a zamestnanec je povinný podať správcovi dane daňové priznanie. ZDP neukladá zamestnávateľovi povinnosť vyzývať zamestnanca na prekladanie dokladov, ak požiadal o vykonanie ročného zúčtovania, ale nepredložil všetky doklady.

Preplatok z vykonaného RZ vráti a daňový bonus vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi najneskôr pri zúčtovaní miezd za mesiac apríl v roku, v ktorom sa zúčtovanie vykonáva.

Nedoplatok dane z vykonaného RZ zráža zamestnancovi najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonalo. Zamestnávateľ je povinný zraziť nedoplatok z ročného zúčtovania aj v sume nižšej ako 5€, ak zamestnanec žiada potvrdenie o zaplatení dane na použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely (§ 50 ZDP).

Obsah:

  1. Všeobecná informácia o podmienkach vysporiadania preddavkov na daň (DP, RZ).
  2. Kto a kedy vykonáva RZ.
  3. Podmienky na vykonanie RZ (potvrdenia od zamestnávateľov, žiadosť, doklady...).
  4. Daňový preplatok/nedoplatok z RZ.

Lektor

Ing. Viera Mezeiová

Ing. Viera Mezeiová

Svoje vedomosti a praktické skúsenosti súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti, získané prácou v oblasti plánovania pracovných síl a miezd, prácou v súkromnej sfére, neskôr v metodickej a legislatívnej činnosti na Ministerstve financií SR aplikuje ako prednášateľka na odborných seminároch a tiež ako autorka odborných článkov a publikácií s tematikou zdaňovania príjmov zo závislej činnosti.

 
 Potrebujete pomoc ?
Volám sa Mgr. Natália Vavrovičová a som odbornou redaktorkou portálu www.vdu.sk. Potrebujete pomoc s prácou na portáli? Nefunguje Vám prehrávanie videí, alebo máte iný technický problém? Neviete sa orientovať na stránke? Napíšte mi a ja Vám zodpoviem vaše otázky.
 Úspešne odoslané
Input: