dnes je 29.9.2022

Input:

Register partnerov verejného sektora

24.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:26:18

Kapitoly videa

Cieľom príspevku je priblížiť divákovi inštitút registra partnerov verejného sektora (RPVS) ako dôležitý register pre podnikateľov. Autor poukazuje na používaný pojem konečného užívateľa výhod (KUV), tento vysvetľuje, poukazuje na rozdiel medzi spoločníkom a konečným užívateľom výhod. Rozlišuje sa medzi subjektmi, ktoré musia byť zapísané v registri partnerov verejného sektora a tými, ktoré si musia len splniť svoju povinnosť vo vzťahu k obchodnému registru, kde uvedú konečného užívateľa výhod. Okrem zákonných lehôt, dokedy si podnikatelia musia splniť svoje povinnosti sú spomenuté aj sankcie hroziace, ak si subjekt svoju povinnosť nesplní alebo uvedie nepravdivé informácie.                  

Obsah:

  • Zákonná úprava RPVS, jeho forma, povinné subjekty
  • Informácie o registri partnerov verejného sektora (RPVS)
  • Účel registra
  • Oprávnené osoby na registráciu
  • Konečný užívateľ výhod (KUV)
  • Podnikateľ a ich povinnosti
  • Zápis KUV v obchodnom registri
  • Sankcie

JUDr. Ivan Syrový, PhD.

JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Advokát v roku 2010 úspešne ukončil postgraduálne štúdium obhájením dizertačnej práce z trestného práva. V advokácii sa venuje aj iným oblastiam práva, ako sú občianske, obchodné, správne právo a ochrana ľudských práv.

Je autorom viacerých odborných článkov uverejnených v Bulletine slovenskej advokácie ako aj v Justičnej revue na rôzne témy z oblastí občianskeho, trestného, obchodného a správneho práva.