dnes je 28.1.2021

Input:

Prestávka v práci v Zákonníku práce

12.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.8 Prestávka v práci v Zákonníku práce

JUDr. Juraj Mezei


V zmysle zákonníka práce je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút. Môže sa zamestnávateľ dohodnúť so zamestnancami na rozdelení danej prestávky na 10 minút po 2,5 hodinách práce a 20 minútach po 4,5 hodinách od začiatku rannej zmeny ? Popoludňajšia zmena 20 minútová prestávka po 3,5 hodinách práce a 10 minút po 6 hodinách od začiatku zmeny? Trvanie zmeny je 7,5 hodiny čistého času, prestávky v trvaní 30 minút by neboli započítané do hodín, ktoré zamestnávateľ platí. Je Zákonník práce striktný v tom, že musí ísť o jednu prestávku v trvaní 30 minút?

Právna úprava Zákonníka práce upravuje danú otázky relatívne kogentne. Kogentná právna úprava je vo vyjadrení že „...zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako šesť hodín, prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút...“. to znamená, že nie je možné túto prestávku nijakým spôsobom členiť na menšie diely a teda poskytovať viaceré prestávky v kratšom čase i keď v súhrnnom vyjadrení 30 min.

I keď Zákonník práce v § 91 ods. 2 ustanovuje že „...podrobnejšie podmienky poskytnutia prestávky na odpočinok a jedenie vrátane jej predĺženia zamestnávateľ dohodne so zástupcami zamestnancov...“ nie je možné takouto dohodou (resp. samostatne zamestnávateľ ak u neho nepôsobia zástupcovi zamestnancov) meniť predchádzajúce kogentné vyjadrenie uvedené v predchádzajúcom odseku. Predmetom takejto dohody môžu byť len napr. organizačné či režimové opatrenia súvisiace s čerpaním prestávky na jedenie a oddych, resp. jej predĺženie.


Máme zamestnanca - prevádzkový zamestnanec, ktorý má nastavenú pracovnú dobu od 6,00 do 10,00 a od 17,00 do 21,00. Uvedené potrebujeme z dôvodu otvárania a zamykania našich priestorov a z časti zastáva prácu vrátnika. Neviem však ako posúdiť jeho prestávku v práci a nárok na stravný lístok. Robí viac ako 6 hod v rámci jedného pracovného dňa, takže mám zato, že mu patrí aj prestávka v práci a aj stravný lístok. Zamestnanec však nesúhlasí s touto prestávkou nakoľko v jednej časti pracovnej zmeny odpracuje len 4 hodiny. Prosím o Váš názor.

Právna úprava Zákonníka práce upravuje danú otázky relatívne kogentne. Kogentná právna úprava je vo vyjadrení že „...zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako šesť hodín, prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút...“.

Pracovnou zmenou je v zmysle § 90 ods. 1 ZP časť ustanoveného týždenného pracovného času, ktorý je zamestnanec povinný na základe vopred určeného rozvrhu pracovných zmien odpracovať v rámci 24 hodín po sebe nasledujúcich, a prestávka v práci.

Vami uvedený určený týždenný pracovný čas od 6,00 do 10,00 a od 17,00 do 21,00 denne znamená, že áno, ide o pracovnú zmenu, ktorá je dlhšia ako 6 hodín a teda má zamestnanec nárok na prestávku na jedenie a oddych.

Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 152 ZP zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti.

Nárok na poskytnutie stravy má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže, ale nemusí zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla. Z uvedeného vyplýva, že povinnosť zamestnávateľa zabezpečovať stravovanie nevyplýva v zásade u zamestnancov, ktorí nevykonávajú prácu v zmenách.

Z vyššie uvedeného je odpoveďou na 2 časť vašej otázky povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť stravovanie, a to aj formou stravovacej poukážky pre každého zamestnanca, ktorý vykonával v rámci pracovnej zmeny prácu viac ako 4 hodinyteda napr. 4 hod. a 1 minútu. Uvedené rovnako spĺňa váš zamestnanec.

Vo vašom prípade, tak máte pravdu a zamestnanec má nárok aj na prestávku aj na stravný lístok.


Uvažujeme zamestnať pracovníka na 6 hodín denne (30 hodín týždenne) od 7.00 hod. do 13.00 hod.. Nakoľko je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancov, ktorého pracovná zmena