dnes je 28.1.2021

Input:

Opätovný návrh na vykonanie exekúcie po zastavení starej exekúcie

6.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.52 Opätovný návrh na vykonanie exekúcie po zastavení starej exekúcie

JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do pripomienkového konania návrh zákona o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon rieši exekúcie začaté pred 31. 03. 2017, ktoré označuje ako „staré exekúcie”.

Ako môže oprávnený postupovať, keď bola stará exekúcia zastavená? Návrh zákona v § 9 upravuje postup, ak chce oprávnený pokračovať v exekúcii, napriek tomu, že táto bolo zo zákona zastavená. Je tak zachovaná možnosť voľby v tom, či bude alebo nebude vo vymáhaní svojej pohľadávky pokračovať.

Ako uvádza dôvodová správa k zákonu „Zákon výslovne upravuje možnosť oprávneného po zastavení starej exekúcie podať opätovný návrh na vykonanie exekúcie, a to elektronicky prostredníctvom na to určeného formulára (repodaj).”

V prípade repodaja sa nebude vyžadovať predloženie exekučného titulu, ktorým je napr.:

  • - súdne rozhodnutie, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok,
  • - notárska zápisnica s doložkou vykonateľnosti,
  • - cudzí exekučný titul vykonateľný v Slovenskej republike,
  • - vykonateľné rozhodnutie vydané v rozhodcovskom konaní vrátane zmieru v ňom schváleného,
  • - rozhodnutie o dedičstve a 
  • - iný dokument podľa § 45 Exekučného poriadku

prevedeného z listinnej formy do elektronickej formy formou zaručenej konverzie, ale postačí len bežný sken. Okrem skenu pôvodného exekučného titulu bude potrebné priložiť aj sken Upovedomenia o zastavení starej exekúcie, aby Okresný súd Banská Bystrica (exekučný súd) vedel tento opätovný návrh na vykonanie exekúcie odlíšiť od iných návrhov na vykonanie exekúcie.

Návrh rieši aj situácie, že exekučný titul je už premlčaný. V záujme nepoškodenia práv oprávneného sa stanovuje, že pohľadávka vymáhaná v starej exekúcii sa po ukončení exekučného konania podľa tohto zákona nepremlčí skôr, ako uplynie jeden rok. Dokonca rovnako (jednoročnou