dnes je 29.9.2022

Input:

Novela zákona o dani z príjmov č. 344/2017 Z. z. so zameraním na PO, účinná od 1.1.2018 a 1.1.2019

5.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:33:53

Kapitoly videa

Video uvádza do jednotlivých oblastí novely zákona o dani z príjmov so zameraním na PO s účinnosťou od 1.1.2018, ktorá bola schválená na zasadnutí NR SR 7.12.2017. V úvodnej časti sa ozrejmuje zámer navrhnutej novely a jej jednotlivé časti. Následne sa ozrejmujú časti, ktorými sa do zákona o dani z príjmov transponuje smernica ATAD 1 zameraná na zamedzenie praktík, ktoré vedú k erózii základu dane. V ďalšej časti sa ozrejmuje blok venovaný spresneniu zdanenia dividend spoločníkov v. o. s. a komplementárov k. s., ak mi tieto plynú z účasti v. o. s. a k. s. v inej obchodnej spoločnosti (v s. r. o. alebo v a. s.). Nasledujúci blok tvorí ozrejmenie zavedenia stimulov pre zatraktívnene podnikania v domácom kúpeľníctve. Súčasťou novely je aj zvýšenie podpory podnikového výskumu a vývoja cez zvýšenie odpočtu nákladov na výskum a vývoj a zavedenie osobitného daňového režimu spočívajúceho v oslobodení časti príjmov plynúcich z využívania taxatívne vymedzených nehmotných aktív, ktoré sú výsledkom vlastného vývoja daňovníka. Po tomto bloku nasleduje ozrejmenie zmien, ktoré nadväzne na zmenu exekučného poriadku a zákona o konkurze a reštrukturalizácii prinášajú ďalšie tituly pre tzv. zákonný odpis pohľadávok, resp. tvorbu OP. Ďalšou oblasťou úprav je obmedzenie možnosti používať pôvodné hodnoty pri podnikových kombináciách a na tieto úpravy plynule nadväzuje zavedenie pravidiel pre zdanenie výplaty oceňovacích rozdielov z precenenia pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení. Ďalšou významnou oblasťou zmien je zavedenie oslobodenia príjmov z predaja obchodného podielu u PO. Z hľadiska podnikateľskej verejnosti je zaujímavou oblasťou zmien aj úprava zdanenia poskytovania závodnej dopravy zamestnancom. Záverečný blok tvorí oblasť zmien v medzinárodnom zdaňovaní.

Obsah:

 1. Vymedzenie zámeru navrhovanej novely zákona o dani z príjmov so zameraním na PO od 1.1.2018
 2. Transpozícia smernice ATAD 1
 3. Spresnenie zdaňovania dividend plynúcich spoločníkom osobných obchodných spoločností z účasti týchto spoločností v kapitálových obchodných spoločnostiach
 4. Stimuly na podporu domáceho kúpeľníctva
 5. Zvýšenie podpory podnikového výskumu a vývoja (zvýšenie odpočtu nákladov na výskum a vývoj, zavedenie patent boxu)
 6. Odpis pohľadávok a tvorba OP k nim v nadväznosti na zmenu Exekučného poriadku a zavedenie inštitútu oddlženia FO
 7. Obmedzenie používania pôvodných cien pri podnikových kombináciách na účely ZDP
 8. Pravidlá pre zdanenie výplaty oceňovacích rozdielov z precenenia pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení
 9. Oslobodenie príjmov z predaja obchodného podielu u PO
 10. Závodná doprava poskytovaná zamestnávateľom zamestnancom
 11. Zmeny v medzinárodnom zdaňovaní a transferovom oceňovaní

Ing. Peter Horniaček

Ing. Peter Horniaček

Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Postupne pôsobil ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. V súčasnej dobe pôsobí na oddelení dani z príjmov MF SR, kde sa zameriava na legislatívu dane z príjmov právnickej osoby. Vo svojej odbornej praxi sa tiež venuje publikačnej a prednáškovej činnosti.