Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Novela Obchodného zákonníka s účinnosťou od 1. októbra 2020

19.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:20

Kapitoly videa

Novela Obchodného zákonníka vydaná pod č. 390/2019 Z. z.  22. októbra 2019 má dlhú legisvakanciu, lebo nadobúda účinnosť až 1. októbra 2020. Je to z dôvodu, aby sa dotknuté subjekty jednotlivé právnické osoby, ale najmä registrové súdy v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR  na vykonanie zmien v obchodnom registri. Z obchodného registra sa majú vymazať neaktívne subjekty, ale aj tie čo sa v minulosti zapísali „dobrovoľne“ na základe ich žiadosti.  V novele sa upravujú zmeny týkajúce sa sídla spoločnosti a ich vnútornej organizačnej štruktúry. Veľmi podrobne sa upravujú otázky súvisiace so zrušením a zánikom spoločností rozhodnutím  spoločníkov, alebo rozhodnutím súdu. Veľmi podrobne sa upravujú otázky likvidácie spoločnosti, ustanovenia likvidátora a jeho spôsobilosti na výkon tejto funkcie, jeho postup pri likvidácii a odmena za výkon funkcie s náhradou nákladov, povinnosti likvidátora, uspokojovanie pohľadávok, skončenie likvidácie a postup pri dodatočnej likvidácii. Vplyv uvedenia v registri poverení na vykonanie exekúcie – založenie spoločnosti, prevod a nadobudnutie obchodného podielu, funkcia konateľa.                               

Obsah:

 1. Dôvody vydania novely Obchodného zákonníka
 2. povinnosti spoločnosti v súvislosti s jej sídlom 2 ods. 3
 3. zmeny v súvislosti s organizačnou štruktúrou § 7 ods. 1 a 2
 4. oprávnenie zahraničnej osoby podnikať na území SR – vznik a zánik
 5. zapisovanie do obchodného registra – zmeny
 6. zrušenie spoločnosti a jej zánik – pri spoločnosti založenej na dobu určitú, ak spoločníci alebo orgán neustanovia do 60 dní od zrušenia likvidátora alebo nezložia preddavok na jeho odmenu - zmena spoločnosti na dobu neurčitú,
 7. zrušenie spoločnosti súdom § 68b (strata predpokladov pre vznik, orgány, sídlo, nedoplnenie rezervného fondu, nezaloženie účtovnej závierky viac ako 6 mesiacov -stačí len raz!
 8. likvidácia – účel, vykonáva likvidátor, vstup - zápis likvidátora do obchodného registra 70
 9. ustanovuje spoločnosť najneskôr do 60 dní od  rozhodnutia o jej zrušení, ustanovenie súdom ak spoločnosť neustanovila, podmienka zloženie preddavku
 10. oprávnenie na funkciu likvidátora, náhodný výber pri ustanovení súdom
 11. zodpovednosť likvidátora § 74 a zánik jeho funkcie – vzdanie sa podpis pred notárom,
 12. odmena likvidátora a účinky vstupu do likvidácie,
 13. oznámenie o vstupe do likvidácie, prihlasovanie pohľadávok, zoznam pohľadávok a majetku, mimoriadna účtovná závierka – deň pred vstupom,
 14. zistenie predlženia a povinnosti likvidátora,
 15. uspokojovanie pohľadávok a skončenie likvidácie
 16. dodatočná likvidácia – zaplatenie preddavku, rozhodne súd a zverejní, návrh musí byť podaný do štyroch rokov od výmazu spoločnosti, inak majetok v prospech štátu § 75k
 17. založenie sro – daňovým dlžníkom – len v prípade ak daňový alebo colný úrad dá súhlas, ani osoba uvedená v registri poverení na vykonanie exekúcie,
 18. osoba uvedená v registri exekúcií nemôže previesť ani nadobudnúť obchodný podiel, stať sa konateľom spoločnosti,
 19. vstup do likvidácie pri družstve, - konkurzné konanie, nekonanie členskej schôdze v roku alebo orgány družstva nie sú ustanovené viac ako tri mesiace, účtovná závierka nie je založená viac ako šesť mesiacov, družstvo založené na dobu určitú – môže rozhodnúť o pokračovaní v činnosti, skôr ako vstúpilo do likvidácie,
 20. výmaz subjektov z obchodného registra- zverejní Ministerstvo spravodlivosti, po dobu šiestich mesiacov v Obchodnom vestníku 768s

Lektor

JUDr. Alexander Škrinár

JUDr. Alexander Škrinár

"Obchodný zákonník a jeho aplikácia v podnikateľskej praxi"
Prednáša na Právnickej fakulte v Trnave obchodné právo. Vykonáva funkciu rozhodcu na Stálom rozhodcovskom súde pri Slovenskej advokátskej komore. Bol členom Predsedníctva komory komerčných právnikov a Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory. V súčasnom období je členom Revíznej komisie SAK. Je členom redakčnej rady Bulletinu advokácie vydávanom Slovenskou advokátskou komorou.

 
 Potrebujete pomoc ?
Volám sa Mgr. Natália Vavrovičová a som odbornou redaktorkou portálu www.vdu.sk. Potrebujete pomoc s prácou na portáli? Nefunguje Vám prehrávanie videí, alebo máte iný technický problém? Neviete sa orientovať na stránke? Napíšte mi a ja Vám zodpoviem vaše otázky.
 Úspešne odoslané
Input: