dnes je 6.8.2020

Input:

Najčastejšie chyby v kúpnych zmluvách

13.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:21:35

Kapitoly videa

Autor v príspevku poukazuje na bežné problémy, s ktorými sa stretáva pri uzatváraní kúpnych zmlúv, na praktických príkladoch upozorňuje na nedostatky v zmluvách a na spôsob, ako chybám predchádzať a ako ich riešiť.  Nezameriava sa len na kúpne zmluvy k nehnuteľnostiam, ale aj na iné druhy kúpnych zmlúv (k hnuteľným veciam). Poukazuje na správne označenie strán zmluvy a na postup, ako si napísať jednoduchú zmluvu. Po všeobecnom výklade ku kúpnej zmluve autor na príklade jednoduchej kúpnej zmluvy vysvetlí body, ktoré by mala zmluva obsahovať.

Obsah:               

pojem – „kúpna zmluva“, jej význam

Forma zmluvy – výhody a nevýhody písomnej a ústnej zmluvy

Bežné chyby v zmluvách:

  1. Zlé a neurčité označenie strán zmluvy
  2. Nedostatočné špecifikovanie predmetu kúpy
  3. Zlé nastavenie splatnosti kúpnej ceny a jej neurčitosť
  4. Neriešenie miesta dodania predmetu zmluvy
  5. Vady kupovanej veci a záruka- ako upraviť v zmluve, zádržné
  6. Chýba pomoc odborníka

JUDr. Ivan Syrový, PhD.

JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Advokát v roku 2010 úspešne ukončil postgraduálne štúdium obhájením dizertačnej práce z trestného práva. V advokácii sa venuje aj iným oblastiam práva, ako sú občianske, obchodné, správne právo a ochrana ľudských práv.

Je autorom viacerých odborných článkov uverejnených v Bulletine slovenskej advokácie ako aj v Justičnej revue na rôzne témy z oblastí občianskeho, trestného, obchodného a správneho práva.