dnes je 25.10.2020

Input:

Mzdové zvýhodnenia za prácu od 1. januára 2019

19.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.10 Mzdové zvýhodnenia za prácu od 1. januára 2019

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu od 1. 1. 2019

Nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou. Zamestnancovi patrí za nočnú prácu od 1. 1. 2019 podľa § 123 ZP popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie do 1. mája 2019 najmenej v sume 30 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu /0,8967 eura/, a ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, patrí mu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu /1,0462 eur/. Zamestnancovi patrí mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu nielen za každú celú hodinu, ale aj za časť hodiny.

Z dôvodu zvýšenej záťaže nočnej práce na zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce sa ustanovila vyššia suma mzdového zvýhodnenia pre zamestnancov, ktorí vykonávajú pracovné činnosti, ktoré príslušný orgán verejného zdravotníctva zaradil do 3. alebo 4. kategórie rizika.

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca /pekáreň, noční strážnici/, možno dohodnúť, ak nejde o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 25 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu do 30. 04. 2019 /0,7473 eura/, v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie od 1. mája 2019 najmenej v sume 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu /1,1956 eura/, a ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, patrí mu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu /1,4945 eura/.

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, možno dohodnúť, ak nejde o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, od 1. 5. 2019 nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia ako podľa odseku 1, najmenej však 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu /1,0462 eura/, v kolektívnej zmluve, alebo v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Zamestnancovi patrí za nočnú prácu /22,00 hod. – 6,00 hod./ popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie. Pre výpočet je podkladom evidencia pracovného času. Ak zamestnanci odpracujú osem hodín v noci a v tom čase nemali prestávku na jedlo a oddych, patrí im mzdové zvýhodnenie za prácu v noci za osem hodín, ak by mali prestávku na jedlo a oddych, za sedem a pol hodiny. Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného času, práce nadčas, nočnej práce, aktívnej časti a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti zamestnanca tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu alebo mal nariadenú alebo dohodnutú pracovnú pohotovosť. Počas dočasného pridelenia zamestnávateľ vedie evidenciu podľa v mieste výkonu práce dočasne prideleného zamestnanca.

S vedúcim zamestnancom možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú nočnú prácu. Mzdové zvýhodnenie v takom prípade vedúcemu zamestnancovi nepatrí. Vedúci zamestnanci zamestnávateľa sú zamestnanci, ktorí sú na jednotlivých stupňoch riadenia zamestnávateľa oprávnení určovať a ukladať podriadeným zamestnancom zamestnávateľa pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny.

Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu od 1. 1. 2019

Zamestnancovi patrí za prácu v nedeľu od 1. januára 2019 podľa § 122b ZP popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v nedeľu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu /1,4945 eura/. U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu do 30. 04. 2019 /1,1956 eura/ v kolektívnej zmluve, alebo v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Zamestnancovi patrí za prácu v nedeľu od 1. mája 2019 popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v nedeľu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu /2,989 eura/. U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia ako podľa odseku 1, najmenej však 90 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu /2,6901 eura/ v kolektívnej zmluve, alebo v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Na pracoviskách s nočnými zmenami nedeľa začína hodinou zodpovedajúcou nástupu pracovnej zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena, a končí uplynutím 24 hodín od jej začiatku. S vedúcim zamestnancom možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu v nedeľu. Ak dôjde k dohode, vedúcemu zamestnancovi nepatrí mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu. Toto sa nevzťahuje na vedúceho zamestnanca vykonávajúceho prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Pri domáckej práci a telepráci podľa § 52 ZP zamestnancovi mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu nepatrí, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodnú inak.

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu od 1. 1. 2019

Zamestnancovi patrí za prácu v sobotu od 1. januára 2019 do 30. 04. 2019 podľa § podľa § 122a ZP popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu /0,7473 eura/. U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa zákona o minimálnej mzde /0,5978 eura/ v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Zamestnancovi patrí za prácu v sobotu od 1. mája 2019 popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu /1,4945 eura/. U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu /1,3451 eur/ v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

S vedúcim zamestnancom možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu v sobotu. Ak dôjde k dohode podľa prvej vety, vedúcemu zamestnancovi nepatrí mzdové zvýhodnenie.V prípade súbehu práce nadčas v sobotu patrí za výkon tejto práce mzda a mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas a mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu.

V prípade, že sa nejde o pracovisko s nočnými zmenami, začiatok a koniec soboty sa kryje s vymedzením začiatku a konca kalendárneho dňa. Na pracoviskách s nočnými zmenami sa na účely mzdového zvýhodnenia sobota začína hodinou zodpovedajúcou nástupu pracovnej zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena, a končí uplynutím 24 hodín od jej začiatku. Pracoviská s nočnými zmenami sú nepretržité alebo trojzmenné prevádzky, na ktorých začiatok a koniec výkonu práce určitej pracovnej zmeny nepripadá na ten istý kalendárny deň.

Na týchto pracoviskách sa začiatok dňa sviatku nepočíta od nultej hodiny, ale od hodiny zodpovedajúcej nástupu pracovnej zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena. Dôležité je, kedy začína cyklus pracovných zmien. Z hľadiska nároku na mzdové zvýhodnenie nie je rozhodujúce určenie kalendárnym dňom, ale rozvrhom pracovných zmien. Je potrebné určiť, ktorá je prvá ranná zmena v danom pracovnom týždni.

Účelom ustanovenia § 95 ZP je určenie, kedy sa začína deň pracovného pokoja na pracoviskách s nočnými zmenami. Na pracoviskách s nočnými zmenami sa začína deň pracovného pokoja /dni, na ktoré pripadá nepretržitý odpočinok zamestnanca v týždni a sviatky/ hodinou zodpovedajúcou nástupu pracovnej zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena, a končí uplynutím 24 hodín od jej začiatku.

Pri domáckej práci a telepráci podľa § 52 ZP zamestnancovi mzdové zvýhodnenie za prácu