dnes je 25.10.2020

Input:

Koneční užívatelia výhod v obchodnom registri od novembra 2018

15.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1 Koneční užívatelia výhod v obchodnom registri od novembra 2018

JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM.

Od 01.11.2018 bude účinné ustanovenie zákona č. 530/2003 Z. z. o Obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe ktorého budú súčasťou údajov zapisovaných do Obchodného registra aj údaje o konečnom užívateľovi výhod. Na osoby, ktoré sú už zapísané v Obchodnom registri sa táto povinnosť vzťahuje tiež, avšak na zápis konečného užívateľa výhod majú čas do 31.12.2019.

Konečným užívateľom výhod je podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

V zmysle tejto definície je konečným užívateľom výhod napríklad:

i. spoločník spoločnosti, ktorý má podiel na zisku v spoločnosti aspoň 25 %. Štandardne majú spoločníci nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom. Spoločenská zmluva môže určiť inak, tzn. spoločník, ktorý vlastní 10 % obchodný podiel môže mať podiel na zisku 50 % a pod.;

ii. spoločník spoločnosti, ktorý má v spoločnosti aspoň 25 % hlasovacích práv. Počet hlasov každého spoločníka je určený pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti. Aj v tomto prípade môže spoločenská zmluva určiť iný počet hlasov, tzn. spoločník, ktorý vlastní 50 % obchodný podiel môže mať 10 % hlasovacích práv na valnom zhromaždení;

iii. člen vrcholového manažmentu, za ktorého sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

O konečnom užívateľovi výhod sa do Obchodného registra zapíšu nasledujúce údaje:

a) meno a priezvisko,

b) dátum narodenia alebo